מזונות

במסגרת הליכי גירושין במדינת ישראל, נקבע שיעור דמי המזונות בהם בעל יהיה חייב בתשלום לאחר גירושיו מאשתו. על פי רוב, ישולמו דמי מזונות עבור ילדיו של הגבר הגרוש. אולם במקרים מסוימים, פוסקת הערכאה המשפטית המטפלת בתיק הגירושין, גם תשלום דמי מזונות לאישה.במדריך שלהלן נעסוק בחובת תשלום מזונות עבור הילדים, נסביר מהם מזונות לאישה בהליך הגירושין, נדון באפשרות להגשת תביעה להגדלת דמי המזונות, ועל השפעתה של משמורת משותפת בנושא זה.

על חובת תשלום דמי מזונות לילדים

כאשר בני זוג נשואים פותחים בהליך גירושין, הערכאה המשפטית הדנה בעניינם (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה), אחראית לפסוק לגבי שיעור הכספים שישולמו להורה שניתנה לו המשמורת על הילדים המשותפים.

במרבית המקרים, המשמורת על הילדים ניתנת לאם, ולכן בדרך כלל אנו שומעים על דמי מזונות שהגבר משלם לאישה בגין כלכלת ילדיו. חובת תשלום דמי המזונות להורה המשמורן, נובעת אם כן מתוך שאיפת המחוקק לאפשר לילדים לשמור על רמת מחיה דומה לזו שהורגלו בה טרום גירושי הוריהם.

עד איזה גיל משלמים מזונות ילדים?

מזונות ילדים משולמים ממועד סיומו של הליך הגירושין ועד שימלאו לילדים 18. ילדים שמשרתים בצבא או בשירות לאומי זכאים אף הם לתשלום מזונות מאביהם, אולם בשיעור מופחת מן המזונות המשולמים לטובת ילדים קטינים.

כיצד קובע בית המשפט מה יהיה סכום המזונות?

נהוג שבית הדין המטפל בתיק הגירושין, משקלל את הכנסותיו של האב אל מול הכנסתה של האם כדי לקבוע מה יהיה סכום המזונות שישולם לה בגין הטיפול בילדים המשותפים.

עם זאת, חשוב לציין בהקשר זה כי לא קיימת הלכה פסוקה המגדירה באופן חד משמעי את סכום המזונות שישולם לאישה המגדלת את ילדיו של הגרוש שלה. התחשיב שמבצע בית הדין המטפל, נשען אם כן, אך ורק על השאיפה לאפשר לילדים אורח חיים זהה לזה שהיה להם לפני הפרידה של ההורים, כאמור.

מהם דמי מזונות לאישה ומה תכליתם?

דמי מזונות לאישה הינם תשלומים קבועים שהגבר מחויב לשלם לגרושתו מדי חודש בחודשו, מן המועד בו החלו הליכי הגירושין ועד למועד בו הגט ניתן לאישה בפועל. חובת תשלום דמי מזונות לאישה נובעת מן הרציונל שבזמן קיום הליכי הגירושין ועד למתן הגט הלכה למעשה, בני הזוג עדיין נחשבים כנשואים בעיני החוק, ומכאן שבעל מחויב בכלכלתה של אשתו.

מזונות
מזונות

לאור זאת, הגבר רשאי להפסיק לשלם מזונות לאישה החל מסיום הליכי הגירושין ומתן הגט. מסיבה זו, על פי הוראת בית המשפט, סרבני גט נדרשים לתמוך כלכלית בבת זוגם החוקית, כל עוד מתן הגט מתעכב ביוזמתם.

האם ניתן להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות לילדים?

סכום דמי המזונות לילדים, נקבע כאמור במסגרת הסכם הגירושין שנחתם בידי בני הזוג  ואושר על ידי בית משפט כחלק מהליכי הגירושין. לעתים, סכום מזונות ילדים נקבע במסגרת פסיקת מזונות המתרחשת בבית הדין לענייני משפחה או בבית דין רבני. אולם ישנם מקרים שבהם עולה הצורך בהגשת תביעה להגדלת מזונות ילדים. צורך זה עשו לעלות בעקבות שינויים המתרחשים בחייה של האם המשמורנית, כפי שנסביר בהמשך.

כיצד מגישים תביעה להגדלת מזונות לילדים?

החוק בישראל מתיר לילדים שהינם קטינים לתבוע מאביהם תשלום של דמי מזונות, באמצעות אימם. תביעה מסוג זה קבילה בבית המשפט במידה ויעלה בידם של התובעים להוכיח שחל שינוי מהותי בנסיבות חייהם או בחייה של אימם שמחייב הגדלה של שיעור דמי המזונות אשר משולמים להם.

ההלכה הפסוקה בנושא זה, תומכת אם כן בצורך לגמישות מצד בתי המשפט בישראל לעניין הגדלת דמי מזונות לילדים, מתוך הבנה ששינויים מסויימים באורחות חייהם של אם משמורנית וילדיה, עלולים להפוך את דמי המזונות שבית המשפט פסק עבורם במקור, לסכום שאין די בו כדי לאפשר למשפחה לקיים אורח חיים תקין.

באילו שיקולים מתחשב בית המשפט בבחינת תביעה להגדלת מזונות לילדים קטינים?

כפי שהוסבר לעיל, הרציונל המשפטי להגדלת היקף דמי המזונות המשולמים לאם המשמורנית לטובת ילדיה, מבוסס על הנחת היסוד ששינויים מהותיים בנסיבות חייו של ההורה המשמורן עשוי לגרור תרחיש שבו השארת סכום המזונות כמות שהוא, מתנגש עם עקרונות המוסר והצדק שמערכת החוק והמשפט בישראל שואפת לפעול לפיהם. לכן בבואו של בית המשפט להכריע בתביעה להגדלת תשלום המזונות לילדים קטינים, הוא מתבונן בכמה קריטריונים עיקריים הנלקחים בחשבון, לרבות:

גיל הילדים הקטינים שבגינם הוגשה התביעה, שיעור ההכנסות של ההורים, צרכיהם של הילדים, לרבות צרכים מיוחדים אם ישנם, וכיוצא באלו. על סמך מכלול השיקולים שהובאו לפתחו, לבית המשפט יש יכולת לפסוק אם שיעור דמי המזונות לילדים אשר נקבע בתחילת, עודנו הוגן בהינתן הנסיבות הנוכחיות בחייהם, או שישנה הצדקה להגדילו.

למרות האמור לעיל, חשוב להזכיר שהפסיקה בישראל עודנה מעידה על כך שבתי הדין נזהרים מאוד בכל הנוגע להוראה על הגדלת מזונות לילדים לאחר שדמי המזונות אושרו במסגרת הסכם הגירושין, והמגמה הרווחת היא להותיר את דמי המזונות שנקצבו במקור על כנם למעט מקרים שבהם הוצגו לבית המשפט ראיות שמספקות צידוק שקשה להתעלם ממנו, לדרישה להגדלת תשלומי המזונות לילדים.

כיצד משפיעה משמורת משותפת על חובת תשלום מזונות ילדים?

כאשר קיימת משמורת משותפת או בשמה הנוכחי: "אחריות הורית משותפת", הדבר משפיע מטבע הדברים, גם על נושא תשלום המזונות לילדים. במצב בו הילדים נמצאים בחזקתו של אחד ההורים, במסגרת משמורת יחידנית, ההורה השני (בדרך כלל יהיה זה האב) מחויב בתשלום דמי מזונות עבור הילדים, בהתאם לסכום שפסק לו בית המשפט.

אולם בהינתן תרחיש שבה ניתנה משמורת משותפת לשני ההורים והילדים מחלקים את זמנם בין האב והאם שווה בשווה, אין משמעות זהה לתשלום דמי המזונות לילדים, היות ושני ההורים צפויים לשאת בהוצאות השוטפות בגין גידול ילדיהם. לכן במצב של משמורת משותפת, סכום המזונות שישולם לאם החולקת במשמורת עם אביהם של הילדים, יהיה נמוך או יבוטל כליל, ככל שלא קיים פער ניכר בין רמת הכנסותיו של הגבר בהשוואה לרמת הכנסתה של גרושתו.

האם חובת תשלום דמי מזונות עומדת בעינה בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל?

בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל, לדמי מזונות יש מעמד מיוחד של חוב בדין קדימה. פירוש הדבר הוא שחוב מזונות מאפשר לנושים – בין אם מדובר על המוסד לביטוח לאומי שגובה את קצבת המזונות שהבעל שילם לאשתו ובין אם מדובר על אם ילדיו של החייב, לקבל עדיפות על פני  נושים אחרים במועד חלוקת הדיבידנדים.

בשפה פשוטה זה אומר, שלאישה שגרושה חייב לה דמי מזונות, עומדת הזכות לקבל את תמורתה לפני שאר בעלי החוב. את זכותה זו באפשרותה לממש על ידי הגשת תביעה לקציבת מזונות במסגרת הליכי חדלות הפירעון של הגרוש.

מהי קציבת מזונות לנושה?

קציבת מזונות לנושה, היא הליך אשר מטופל על פי רוב כחלק משלב מחיקת החובות של החייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במרבית המקרים, קציבת המזונות תטופל לאחר שנתקבל צו לפתיחת הליכים מול החייב, ולפני שאושר לו צו לשיקום כלכלי.

איך מוגשת תביעה לקציבת מזונות בהליכי חדלות פירעון?

כדי שגרושתו של פושט רגל תוכל לתבוע את תשלום דמי המזונות עבור ילדיה, היא נדרשת להגיש תביעה לקציבת מזונות במסגרת שלב הגשת תביעות החוב של הנושים בהליך חדלות הפירעון של הגרוש שלה. כפי שהזכרנו לעיל, לסילוק חוב מזונות ניתנת עדיפות גבוהה על פני חובות מסוגים אחרים, בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל.

במסגרת תביעתה, התובעת תידרש להציג לבית הדין המטפל בהליכים מול החייב, פסק דין של בית הדין למשפחה או בית דין רבני, המאשר את זכאותה לתשלום מזונות. לאחר שבית המשפט המנהל את הליכי חדלות הפירעון של החייב, יקבל את תגובתו לעניין פסק הדין בנושא דמי המזונות, יקבע אופן תשלום המזונות, על פי סעיף 179 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הדן בעניין "הקצבה לזכאי מזונות".

על חשיבות הפניה לסיוע משפטי בהגשת תביעות בנושא מזונות

כדי שניתן יהיה להצדיק בבית המשפט את הגשתה של תביעה בנושא מזונות, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין בעל התמחות בתביעות גירושין ומשמורת, שיוכל לבחון את נסיבותיכם האישיות ולבנות עימכם תיק ראיות שיתמוך במיצוי זכויותיכם המערכת המשפטית.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

רכב כחלק ממזונות

פרידה של בני זוג והליך גירושין היו בעבר וימשיכו להיות גם בעתיד נושאים טעונים. בחלק ניכר מן המקרים, הוויכוחים והעימותים בין בני הזוג מתגלגלים לפתחם

תביעת מזונות טרם לידת הילד או הילדה

מרבית המאמרים בנושאי גירושין עוסקים באפשרויות העומדות בפני זוגות גרושים שהם הורים לילדים. האפשרויות נוגעות להסדרת נושא תשלום מזונות הילדים. אבל כמעט לא ניתן למצוא

מזונות במשמורת משותפת

כשבני זוג מחליטים שהגיע הזמן להתגרש, הם נדרשים לחלק ביניהם את כל הרכוש והממון שצברו לאורך השנים, וגם את האחריות לגידול הילדים המשותפים. בהקשר זה,

תביעה להפחתת מזונות

הליכי גירושין מסתיימים תמיד בחלוקת הרכוש שבני הזוג צברו. בנוסף, יש עוד שני נושאים חשובים שבית המשפט צריך לתת עליהם את הדעת – המשמורת על

ערעור על גובה המזונות

אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בכל הליך גירושין הוא גובה המזונות. דמי המזונות הם סכומי הכסף שמעביר האב לאם עבור הילדים. זאת, במטרה לאפשר לה

מזונות לאחר ביצוע פשע במשפחה 

פרידה בין בני זוג מחייבת מציאת מקורות מימון לצרכי הילדים של בני הזוג. בדרך כלל מחליט בית המשפט או בית הדין הדתי על מזונות שיסייעו

עורך דין מזונות והתפקיד שלו

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בהליך גירושין הוא קביעת דמי המזונות אשר ישולמו על ידי אחד מבני הזוג לבן הזוג השני ולילדים. עורך דין המתמחה בתחום

חיוב עזבון במזונות

סיום יחסים בין בני זוג מביא לא אחת ליצירת מצבים בעייתיים. בדרך כלל, המצבים הללו נוצרים כאשר יש עימות בין בני הזוג וכאשר אחד מהם

הפחתת מזונות לאחר נישואין חדשים

גירושין בין בני זוג מהווים טלטלה עזה עבור כל אחד מהם. אם לבני הזוג יש ילדים, הטלטלה שהילדים חווים עלולה להיות אפילו משמעותית יותר. תשלומי

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

כאשר בני זוג מחליטים כי הגיע זמנם להתגרש, הם נדרשים לחלק ביניהם את כל הממון, הנכסים והרכוש שצברו לאורך השנים, אך החלוקה המאתגרת מכל אינה

מזונות לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט

לעתים ישנם תיקי גירושין שהטיפול בהם נוטה להסתבך ולהתארך. במקרים כאלו, חשוב לדעת כי החוק בישראל מחייב את הבעל בתשלום מזונות לאישה עד למועד בין

מזונות ילדים

חובת התשלום של מזונות ילדים על ידי אביהם, היא בין סלעי המחלוקת היותר נפוצים בהליכי גירושים בישראל. מזונות ילדים הינם תשלומים שאבי הילדים מחויב על

הגדלת מזונות 

החוק בישראל קובע שאב נדרש לשלם מזונות עבור ילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או עד לתום שירותם הצבאי / שירות לאומי, וזאת לפי המאוחר מביניהם.

הגדלת מזונות ילדים

דיני המשפחה בארץ מגדירים כי לילדים ישולמו דמי מזונות על ידי אביהם, עד שיגיעו לגיל 18 או יסיימו את שירותם הצבאי / הלאומי, לפי המאוחר

דמי מזונות בפשיטת רגל

לתשלומי המזונות מעמד יוצא דופן בכל הנוגע להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני – הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. דינם של מזונות בהליכי פשיטת רגל

מזונות אישה

במצבים שבהם הליכי הגירושין מתארכים, הבעל מחויב לשלם לאשתו שלה טרם העניק גט, מזונות אישה. זאת בנוסף לדמי המזונות אותם הוא משלם לה עבור גידול

דמי מזונות

תשלום דמי מזונות הוא בין הזכויות שלגביהן מתעוררות מחלוקות רבות במסגרת הליכי גירושין בישראל. דמי מזונות הם כספים אותם בעל נדרש לשלם לגרושתו ולילדיו לאחר