הסכם ממון

בדומה לאשר נעשה בעולם הביטוח, כאשר כל עוד לא עולה הצורך להפעיל את הפוליסה – ערכה לא מתעלה מעבר לנייר עליה היא נוסחה, כך ניתן גם לייחס חשיבות מסוימת להסכם ממון, ככלי אשר תכליתו לבטח ולגדר את הסיכונים הכלכליים אשר נלווים לעצם הנישואין, כמו גם הוראות הפעלה לכינונו של הסכם גירושין פשוט ומהיר.לאור זאת, לא מפתיע לגלות כי למרות שתופעת ושכיחותם של הסכמי ממון בישראל עדיין בחיתוליה, ניתן לראות עליה משמעותית בכינונם, אשר נובעת הן מהפיכת הגירושים לחלק בלתי נפרד מן הנוף הזוגי בישראל, כמו גם לאור ההבנה הרבה של השקט הנפשי והסדר אשר הם מסוגלים להקנות.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור את היבטיו השונים של הסכם ממון, כמו גם הנקודות החשובות לאורכו.

מה הוא הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה אשר נכרת בין 2 בני זוג בעת הצורך להינשא או לחליפין כאשר הזוג כבר הינו נשוי, אשר תכליתו ומטרתו להסדיר את זכויותיהם אודות הרכוש המשותף אשר יש לרשותם בעת הצורך או הרצון להתגרש ולקיים היפרדות מלאה.

הסכם ממון עוגן במסגרת חוק אשר נקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג – 1973, כאשר עיקר החוק נוגע להבנה שכל אשר זוג צבר לזכותו במהלך היותם נשואים עתיד להתחלק ביניהם בצורה שווה, מתוקף התפיסה כי כל אשר צברו במהלך פרק זמן זה מוגדר כרכוש משותף.

הסכם ממון ככלי לעקיפה עצמאית של איזון המשאבים

לעומת זאת, פן נמהר לחשוב כי לאור חוק זה נסתם הגולל על היכולת לערוך ולבצע שינויים במסגרת חלוקת רכוש בין בני זוג, שכן החוק מותיר 2 סייגים ומקרים אשר במסגרתם אין לחלק את הרכוש והממון המשותף על פי עקרון "איזון משאבים", כאשר מדובר במקרים בהם הגיע הזוג לידי הסכמה במסגרת גישור או לאור פסיקת ערכאה משפטית, או כאשר הזוג ערך טרם הגירושין הסכם ממון.

זוג שחי יחדיו אף שלא נישא – והשלכותיו של הסכם ממון בעניינם

כמו כן, בעבור זוגות אשר אינם מעוניינים להינשא (או שמא אינם יכולים) תחת חסותה של הרבנות, קרי להינשא כדת וכדין במדינת ישראל ולהירשם כזוג מן המניין, החוק אשר מכריח את קיומו של איזון משאבים לא תקף, בשל העובדה שהזוג אינו נשוי ולפיכך אינו מחויב בהפרדה על פי חוק.

כיצד מאשרים הסכם ממון בטרם הנישואין

בהמשך לכך, כאשר מכונן הסכם ממון בטרם נישא הזוג, יש להביאו לידי אישור על ידי הערכאה השיפוטית הרלוונטית בעבור הזוג, כאשר האפשרויות המונחות בפתחם הן בית הדין הרבני, ובית המשפט לענייני משפחה, כמו גם בפני רושם נישואין שמוסמך על ידי הרבנות, או נוטריון.

הסכם ממון
הסכם ממון

כמו כן, רבים הנוהגים להסדיר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה, שכן מדובר בערכאה אשר נוהגת לפי שיקולי משפט חדים יותר ושאינם משתמעים ל- 2 פנים לעומת בית הדין הרבני, כאשר עובדה זו מתגלמת בהינתן רצונם של חלק מן המעורבים בהסכם ממון להטיל עליו ערר בעת הצורך להפעילו, בשל הטענה כי לא הבינו את אשר חתמו עליו, כאשר טענה זו אינה קיימת לנוכח חתימה על הסכם מול שופט ובית משפט.

זאת ועוד, כי לאור אותה סיבה, כאשר מדובר בהענקת תוקף להסכם ממון אשר נכרת בין בני זוג אשר הינם נשואים בעת חתימתו, אזי שרק בית משפט לענייני משפחה יכול לנסוך לתוכו תוקף, כאשר קביעה זו מעוגנת גם בחוק הסכמי ממון בכדי ליצור זהות שיפוטית אחידה אשר תגלם את רצון הזוג שנוסח בהסכם, מבלי לתלות זאת בענייני הלכה כפי שקורה במסגרת הערכאה המקבילה.

בחינת קבילותו של הסכם ממון

כמו כן, לאור היותו של הסכם ממון לעתים נוגע לגורמים נוספים, כלומר גורם צד ג' כדוגמת ילדיהם המשותפים של החותמים על ההסכם, בית המשפט מתנה את מימוש ההסכמות אשר נוגעות אליהם – הסכם משמורת וקביעת דמי מזונות, בבחינה מחודשת של ההסכם לעת הצורך לממשו, אף על פי כי במרבית המקרים רוח הדברים נשארת כשהייתה.

בנוסף לכך, בטרם נכרת ההסכם וניתן לו תוקף מלכתחילה, יבחן בית המשפט האם ההסכם שהובא לפניו עולה בקנה אחד עם החוק בישראל, כאשר מטרת הבחינה היא למנוע מצבים בהם מעוגנים בהסכם הבנות אשר אינן הוגנות ועלולות לקבל גוון נצלני או מתעמר כלפי מי מבין בני הזוג.

הסכם ממון – כלי לעריכת סדר בכלל הפן הרכוש

זאת ועוד, כי במסגרת הסכם ממון יכול הזוג גם להתייחס ולהסדיר את מעמדו של כלל הרכוש אשר נצבר על ידם בשלבים שונים בהיכרותם.

כלומר, במסגרת ההסכם יכול הזוג להסדיר את אופן החלוקה (אם בכלל) של רכוש אשר נצבר טרם להיכרותם, במהלך היכרותם שקדמה לנישואין, כמו גם כמובן במהלך הנישואין כשלעצמם. זאת כאשר הוא יוצר מנגנונים אשר מחשבים לפרטי פרטים את הדרך הנאותה והמקובלת על שניהם להיפרד בהינתן הצורך לכך.

הסכם ממון – כלי להתמודדות עם מקרי קצה במהלך הנישואין

כמו כן, בטרם נישא הזוג, או אפילו במהלך נישואיו התקינים, אין לדעת מה יוליד יום, ולעתים ישנם כאלו אשר מבקשים לצרף להסכמי הממון סעיפים אשר נוגעים להתנהגות ופועלם של מי מבין בני הזוג, כאשר לאורם יש לנהוג אחרת בעת הצורך לבצע חלוקת ממון איזון משאבים.

רוצה לומר, לעתים ישנם כאלו אשר מציינים בהסכם הממון שלהם סעיפים אשר נוגעים לבגידה, התנהגות אלימה או שאינה הולמת, כאשר בהינתן התנהגות שכזו או הוכחה לקיומה, אזי שמי מבין הצדדים אשר כנגדו הוקם הסעיף, עלול לאבד זכויות מן חלוקת הממון העתידית.

הסכם ממון – אל מול סרבנות גט

זאת ועוד, כי יוזמות חדשות אשר נעשו לנוכח שכיחותן הרבה של סרבנות גט, עוגנו גם הן בהסכם הממון, כאשר נקבע בו שלנוכח סירובו של מי מבין בני הזוג לאפשר לבן זוגו לצאת לחיים חדשים ולפצוח בדרך חדשה, הוא עלול לאבד זכויות רבות ומשמעותיות מן הרכוש המשותף שקיים להם.

משמעותו של צעד זה היא לאפשר ל- 2 הצדדים להתגונן או לדאוג לפיצוי שישמש כהרתעה אל מול החשש שמא יוחזקו כעגונים במערכת יחסים אשר אינם חפצים להיות בה בעל כורכם.

תיקונים בהסכמי ממון במרוץ השנים

בנוסף לכך, לאור חשיבותם הרבה כמו גם הפיכתם לשכיחים יותר במרוץ השנים, קבע המחוקק מספר תיקונים בחוק הסכמי הממון, כאשר טרם נכון לומר שנאמרה המילה האחרונה בנושא זה.

תיקון מס' 2 – תפקידו של נוטריון במסגרת הסכם ממון

במסגרת אותם תיקונים, ניתן לראות את תיקון מס' 2 אשר קיים עוד היישר משנת 1976, כאשר במסגרת חוק הנוטריונים תשל"ו-1976 הוחלט כי רשאי נוטריון לאשר הסכם ממון אשר נחתם בטרם הנישואין, כאשר חובתו המקצועית לוודא כי בני הזוג מבינים את השלכות ההסכם, כמו גם כי הגיעו אליו מרצונם החופשי.

תיקון מס' 3 – אישור ההסכם על ידי ערכאה משפטית

בנוסף לכך, תיקון מס' 3 מחייב את אישורו של הסכם ממון בידי ערכאה משפטית מוסמכת במדינת ישראל, כאשר המונח מתייחס לבית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה, כאשר כפי שצוין טרם לכן, בעבור זוגות אשר עורכים הסכם ממון כחלק מנישואים מתמשכים, האחרון מהווה הכתובת בעבור כריתת הסכם במהלך נישואים קיימים.

תיקון מס' 4 – חלוקת רכוש בטרם מתן גט

לבסוף, בשנת 2008 הוכנס תיקון מס' 4 לחוק, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג בטרם ניתן גט, כאשר מטרת התיקון היא לאפשר להליך להתקדם בהקדם האפשרי, מבלי לעכבו בשל סכסוכי ממון אשר עלולים להימשך שנים, וכתוצאה מכך לעגון את 2 הצדדים כאשר ייתכן ושניהם אינם חפצים בכך כלל.

לסיכום

הליך הגירושין בישראל הינו מסובך ומורכב, כאשר הסיבה לכך היא היותו של הליך זה ערבובן של 2 שיטות משפט שונות, כאשר אחת מהן רואה לנגד עיניה את זכויות הפרט ומקומו של האינדיבידואל, בעוד שהאחרת רואה לנגד עיניה את חשיבות ההלכה והדת היהודית.

לאור זאת, הסכם ממון משמש ככלי בידיהם של אלו אשר מבקשים לנסח בזכות עצמם את ההסכם הכלכלי שהם מעוניינים לפעול לאורו בהינתן הצורך להיפרד, זאת בעודם קובעים איזונים ובלמים ומייצרים מנגנונים אשר יודעים להתחשב בנסיבות הפרידה ובאקלים שלווה לה, כתנאי לקביעת אופי החלוקה.

זאת ועוד, כי כאשר מדובר בזוג אשר בין אם מתוקף היותו פסול לחיתון בישראל או שמא לאור תפיסת עולמו הייחודית אינו חפץ להינשא תחת חסותה של הרבנות הראשית, אזי שבהינתן הצורך להיפרד לזוג שכזה לא קיים שום מנגנון או חוזה חוקי אשר יעגן את זכויותיו, כאשר לאור פרידה עלולים שני הצדדים להימצא בהליך משפטי קשה אודות זהות ושייכות הרכוש שבקרבם המשותף.

לפיכך, משמש הסכם ממון ככלי שנועד להתמודד עם סיטואציות לא נעימות אשר הינן חלק בלתי נפרד מחיי שותפות, כאשר הלך הרוח נמצא במי מנוחות, ואופן קבלת ההחלטות נעשה בצורה אובייקטיבית ולא לנוכח הנסיבות עצמן.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

ביטול חלק מהסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה אשר מהווה את הסמכתו של זוג בנוגע לאופן בו הם סבורים שיש לחלק את ממונם המשותף לעת הצורך לעשות זאת, כאשר

הסכם ממון חובות

על היותו של הסכם ממון כלי הכרחי במציאות חיינו הנוכחית אין עוררין, מתוקף היותה של מציאותינו כזו אשר נפוצים בה מקרי הגירושים הרבים והמתרבים, כמו

מה חשוב לדעת בעת עריכת הסכם ממון

הסכם ממון הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ושכיח בעבור רבים אשר מעוניינים לעגן ולהבטיח את האופן בו הם מעוניינים לחלק את ממונם לשעת צורך. זאת

יחסי ממון בין בני זוג

המונח יחסי ממון בין בני זוג מתייחס לרוב לחוק שחוקק בעבור הסכמי גירושים אשר לא קיים להם הסכמי ממון. החוק מהווה אבן פינה בכל תקנות

ביטול הסכם ממון שאושר כדין

הסכם ממון מהווה כלי יעיל ונפוץ בכדי לעגן ולהסדיר הבנות אשר נוגעות לממונם המשותף של בני זוג. אך בדומה לחוזים והסכמים נוספים אשר נחתמים בין

יחסי ממון והזכות לפרטיות

יחסי ממון כרוכים בעריכת עניינם הכלכליים של בני זוג אשר נמצאים לעת גירושין, או שמא מעוניינים לערוך את עניינם בטרם יאלצו להגיע לשם. כחלק מאותו

חשיבותו של הסכם ממון

הסכם ממון הפך לנפוץ ופופולארי במיוחד בשנים האחרונות, לנוכח תמורות ושינויים חברתיים אשר חלו על החברה בישראל ועל העולם המערבי בפרט. שינויים אלו נוגעים מצד

הסכם ממון בין ידועים בציבור

הצורך בהסכם ממון התחדד בשנים האחרונות עבור רבים, כאמצעי אשר מאפשר לזוגות להסדיר ולנהל באופן עצמאי את האופן בו הם חפצים להפריד את ממונם לעת

הסכם ממון כהסכם מקפח

לנוכח עלייתם והפיכתם של הסכמי ממון לשכיחים במיוחד, גברה במקשה אחת גם כמות הטענות הרבות אשר מגיעות לכדי הערכאות המשפטיות השונות כנגד הסכמי ממון מקפחים,

הסכם ממון על דירה

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג אשר מבקשים להסדיר את מעמדם הכלכלי לעת הצורך אשר הפך בשנים האחרונות למנת חלקם

כללים לביטול הסכם ממון

אף על פי כי הסכם ממון יכול במידה רבה לשמש ככלי עזר עבור זוגות רבים אשר הן מפאת היעדר התייחסות לעניינם ומעמדם הזוגי מטעם החוק

הסכם ממון לאחר הנישואים

אף על פי כי מרבית הסכמי הממון נכרתים בעת כינון קשר הנישואין, לאור ההתחייבויות המשפטיות אשר נלווית לכריכת קשר הזוגיות ומיסוד מעמדו על כלל ההתחייבויות

הסכמי ממון וחיים משותפים

בשנים האחרונות גברה המודעות והחשיבות לכינונם של הסכמי רכוש במסגרת מערכת יחסים זוגית, כאשר הסכמים אלו נערכים בין אם בראשיתו של קשר שנועד לטווח ארוך,

הסכם ממון לפני הנישואים

לאור תמורות אשר חלו בחברה בישראל בשנים האחרונות, תמורות אשר נוגעות לכך שזוגות נוטים להתגרש בשיעור גבוה יותר מאשר בעבר, כמו גם כי כיום גיל

תוקפו של הסכם ממון

השימוש הנרחב בהסכם ממון הפך לנפוץ ושכיח יותר בנוף הישראלי במרוץ השנים, כאשר הסיבות לכך הן היותו כלי אשר מאפשר לבני זוג לבחור עבור עצמם

עורך דין הסכם ממון

בעת האחרונה ניתן להבחין בעלייה בחשיבותם הרבה של הסכמי ממון, כמו גם שכיחות כריתתם אשר עלתה במידה רבה בתקופה האחרונה, כאשר הסיבות לכך הן עלולות

מי צריך הסכם ממון

לאור הגידול הדרמטי במקרי גירושין בישראל, עלתה בכפיפה אחת שכיחותם המתגברת של הסכמים אשר נכרתים לעתים עוד הרבה לפני שעולה הצורך או אפילו המחשבה אודות

ביטול הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין בני זוג שמתעתדים להינשא או אשר שרויים בנישואים מתמשכים, כאשר הוא מכתיב את האופן שבו כדאי ונכון