הסכם ממון על דירה

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג אשר מבקשים להסדיר את מעמדם הכלכלי לעת הצורך אשר הפך בשנים האחרונות למנת חלקם של רבים – להתגרש. זאת כאשר אילולא יעשה זאת אותו זוג, בעת הצורך להיפרד ממונם המשותף אשר צברו בעודם נשואים יתחלק לפי עיקרון שוויוני אשר אינו קורץ ואינו בבת עינם של רבים.

למרות זאת, אף על פי כי חלוקת הממון באופן שוויוני נוגעת לנכסים אשר הזוג צבר בעודו כזה, בהקשרה של דירה אשר שימשה את בני הזוג בעודם נשואים עלולים לצוץ סייגים ומחלוקות.

לפיכך, לנוכח חשיבות הרמה במעלה של סוגיה זו בעיקר בהקשרו של נכס כדוגמת דירה, אשר השגתו אינה דבר של מה בכך בישראל, במאמר הקרוב נרחיב אודות הקשר בין הסכם ממון לדירה, כמו גם מדוע הדין עבורה עלול להיות שונה.

הגדרתו של הסכם ממון והעקרון שבעקבותיו הוא נוצר

בהמשך לכך, הסכם ממון הוא הסדר חלוקת ממון כמו גם חוזה משפטי אשר נכרת על ידי בני זוג ושתכליתו ליצור מנגנון חלוקת רכוש וממון אשר מרצה את הזוג בהיבט הוגנות החלוקה ומבטא ומגלם את רצונם החופשי.

זאת כאשר אילולא קיים הסכם ממון, על הזוג לחלק את ממונו באופן שונה בתכלית, כאשר אילו מדובר בבני זוג נשואים אזי שבית המשפט יורה להם לפעול לפי עקרון איזון המשאבים, בעוד כי אילו מדובר בזוג אשר הגדרתו היא ידועים בציבור, אין כלל חובה מצד מי מבינם לשתף ולחלוק את רכושו.

הצורך בהסכם ממון והסיבה שהוא הפך לנפוץ

דוגמה להשלכות של היעדר הסכם ממון ניתן לראות לדוגמה בעבור עניינה של אישה ידועה בציבור אשר "מתגרשת" מבן זוגה, כאשר לולא הסכם ממון, אין אף חובת מזונות מצידו של האחרון בעבורה.

לפיכך, שכיח מאוד לראות בעת האחרונה את כינונם של הסכמי ממון שונים, כאשר מטרתם היא לעגן ולהסדיר את האופן בו רכושם של בני זוג יתחלק, במיוחד בעבור ההיבטים ובמקומות אשר חומקים מעינו של החוק.

 

מה הוא עיקרון איזון המשאבים?

כמו כן, עיקרון איזון המשאבים הוא עיקרון אשר גורס כי בעת הצורך להתגרש ואילולא קיים בחזקתו של הזוג הסכם ממון, אזי שעליהם לחלק את ממונם באופן שווה ומאוזן.

זאת כאשר המונח ממון מתייחס לכלל הרכוש והממון אשר הזוג צבר בעודו עודנו זוג. אף על פי כי בכך נדמה שנסתם הגולל על שאלת שייכותה של דירה אשר נרכשה בטרם הזוג נישא, דווקא זו מקבלת היבט ייחודי אשר לנוכח עיקרון איזון המשאבים ראוי להסדירו במסגרת הסכם ממון לנוכח הלכת השיתוף.

הסכם ממון על דירה
הסכם ממון על דירה

הלכת השיתוף והשפעתה על דירה שהייתה בקרב מי מבני הזוג בטרם נישאו

בהמשך לכך, על אף כי עיקרון איזון המשאבים פוסק שאין לחלוק רכוש בין בני זוג אשר היה בידם בטרם נישאו, אילו מי מבני הזוג הביע ונהג על פי הלכת השיתוף בעודם נשואים, אזי שרכוש זה מוגדר גם הוא כרכושם המשותף וכפועל יוצא מכך עליו להתחלק ביניהם בהתאם.

כלומר, אילו אדם הפגין כוונת שיתוף בנכס אישי אל מול בת/ן זוגו, אותו רכוש מוגדר מעתה כרכושם המשותף של בני הזוג, כאשר ההשלכה בפועל של כך היא שבהינתן הצורך של בני הזוג להתגרש, אותו רכוש יתחלק גם כן כיוון שבעלו הראשוני למעשה חלק ושיתף את הבעלות אודותיו עם בן/ת זוגו.

 

כיצד נקבעת כוונת שיתוף בנכס אישי?

לפיכך, שאלה אשר עולה לעתים תכופות בהינתן הצורך להגדיר ולברור נכסים ככאלו אשר אינם מחויבים בחלוקה ובאיזון משאבים אל מול כאלו אשר דווקא כן, היא כיצד נקבעת האם הייתה כוונת שיתוף מצד בעליו הראשוניים של הנכס אל מול בן/ת זוגו אשר כעת טוענים לבעלות עליו.

התשובה לכך נגזרת לפי האופי בו הזוג עשה שימוש באותו נכס, כמו גם אילו אותו נכס הצריך מן הזוג תפעול מאמץ וקשב באופן זהה, כלומר בהקשרה של דירה או נכס נדל"ני, אילו הזוג התגורר בה במהלך שנות נישואיהם, קיים יסוד סביר להניח כי בית המשפט יבחר להתבונן בה כרכוש משותף.

 

הקלות היחסית בה מוגדרת דירה כרכוש שהייתה בו כוונת שיתוף

כמו כן, גם אילו אותו זוג לא התגורר בה באופן רציף או למשך פרקי זמן ארוכים, אילו יוכח כי ההחזקה היוותה חלק משיקול כלכלי מסוים מצד הזוג בעודו התנהל כלכלית, כאשר הדירה הוכללה כחלק ממונם המשותף בעודם מחשבים ובוחנים את צעדיהם העתידיים, ייתכן כי גם בכך מדובר בעילה להכללת והגדרת הדירה כרכוש משותף.

כלומר, בהינתן ואדם נישא כאשר בידו קיימת דירה, ייתכן ומתוקף המשך שימושו בה כהרגלו הוא עלול לאבד מחצית מן הזכויות אודותיה בעת הצורך לקיים הסכם גירושים וכלל ההשלכות אודותיו, אשר הינן בין היתר כמובן – איזון וחלוקה שווה של הזכויות והבעלות בהקשרה ועליה.

 

הסכם ממון ככלי שמבטל את חזקת השיתוף

עתה משהובהר הצורך שקיים בהסכם ממון לנוכח מורכבותה הרבה של הסוגייה, יש לדון גם בפתרון הרלוונטי עבורה, הלוא הוא הסכם ממון.

כלומר, באמצעות הסכם ממון יכול בעל נכס אשר נישא כאשר הנכס כבר בידיו, להבטיח כי בעת הצורך להתגרש, חזקתו אודות נכסיו המוקדמים כדוגמת דירה תישאר בעינה, כאשר חשיבות הבטחה זו היא קרדינלית וחסרת תקדים לנוכח שווין הרב של דירות ונכסים בישראל, כמו גם שכיחותו הרבה של הליך הגירושין במחוזותינו.

רוצה לומר, במסגרת הסכם הממון יכול בעל הנכס לעגן את זכויותיו אודות נכסיו המוקדמים כדוגמת דירה מבעוד מועד, כאשר הוא מודיע בראש ובראשונה כי אין בכוונתו להעניק זכויות אודותיו בעת הצורך להתגרש, ובכך לגדר ולשמור על נכסיו.

 

הסכם ממון כתנאי למתן זכויות אודות רכוש

זאת ועוד, כי במסגרת הסכם ממון יכולים בני הזוג אשר כורתים אותו לקשור ולהתנות את זכויות הקניין של מי מהם ברכוש אשר קיים לשניהם לנוכח קיומם או היעדרם של תנאים מסוימים.

כלומר, יכולים בני הזוג לציין כי בהינתן קיומה של בגידה קטנה זכותו של הצד הבוגד בנכס או בממון המשותף בכלל. בנוסף לכך, הם יכולים לקבוע כי רק לאחר פרק זמן מסוים שבמהלכו יישארו נשואים, ל- 2 הצדדים יש זכויות או אפשרות לקבל ממונם המשותף בעודם מבצעים צעד לכיוון עיקרון איזון המשאבים וכן הלאה.

 

משקלו הרב של הסכם ממון

בנוסף לכך, במסגרת חתימה וכינונו של הסכם ממון נדרשים 2 הצדדים להעיד בפני הגורם המשפטי אשר כרת את אותו הסכם בעבורם כי הם מבינים את השלכותיו השונות של ההסכם, כמו גם כי הם חותמים עליו מרצונם החופשי כאשר הכל ידוע והרשות נתונה.

לכן, אל מול הרצון אשר עולה מעת לעת של מי מבין החתומים על ההסכם לחזור בו ולהימלך בדעתו, מוצא בית המשפט לנכון להקשות מאוד על תביעה שכזו, מתוך הבנה כי הסכם ממון הוא חוזה משפטי מחייב לכל דבר ועניין, כאשר לעתים רבות מדובר אף במסמך אשר קיבל את תוקפו מטעם בית המשפט עצמו, כאשר לאור זאת האחרון מבקש להגן על תוקפו של פסק דינו.

לפיכך, בעת חתימה על הסכם ממון לנוכח קיומו של נכס כדוגמת דירה מבעוד מועד, יכול בעל הנכס להגן לחלוטין על ששלו עוד בטרם הנישואין, מבלי החשש שמא יהפוך קורבן למחטף מסוים או כאשר זכויותיו ילקו בחסר לנוכח ההתייחסות השרירותית של החוק בעבור גירושין וממון.

 

לסיכום – הסכם ממון עבור דירה מכורח המציאות

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון מאפשר לכל זוג באשר הוא להסדיר ולקבוע בעצמו את ענייניו הכלכליים לשעת פרידה, כמו גם להבטיח כי החלוקה בין אשר ששייך לכל אחד מצדי המתרס ברורה וידועה לכל.

לפיכך, בעיקר בעניינם של נכסים כדוגמת דירה, כלומר כאלו אשר בקלות רבה יחסית מתוקף אורח חייו של זוג נשוי, ניתן להוכיח בעבורם את כוונת השיתוף, אף על פי כי בעבור רבים ייתכן וכוונה זו לא תתגלם גם בעת הצורך להתגרש, הסכם ממון יכול לסייע ולהבטיח כי נכס יקר ערך כדוגמת דירה יישאר בידיו של בעליה הראשונים, אלא אם האחרונים יבקשו לקבוע בעצמם אחרת.

לכן, אילו ברשותכם דירה אשר נרכשה בטרם נקשרתם בקשר הנישואין, ייתכן ותמצאו את אפשרות הסכם הממון ככזו אשר מסייעת לכם במידה בלתי מבוטלת להרגיע את חששותיכם השונות לנוכח ייתכנותה העתידית של פרידה, כאשר הסכם שכזה ניתן לערוך בכל שלב שהוא בחיי הנישואין, עוד משטרם הזוג נישא כלל, דרך נישואיו אשר מתקיימים מזה מספר שנים, כמו גם לעת קיומו של הליך גירושין.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא