כללים לביטול הסכם ממון

אף על פי כי הסכם ממון יכול במידה רבה לשמש ככלי עזר עבור זוגות רבים אשר הן מפאת היעדר התייחסות לעניינם ומעמדם הזוגי מטעם החוק או שלאור חוסר שביעות רצונם מאשר החוק מייעד לממונם בעת הצורך לפרק שותפות זוגית, לערוך את עניינם הכלכליים בצורה אישית ושמבטאת בצורה הטובה ביותר את בחירתם החופשית –לעתים עלול לעלות הצורך לדרוש את ביטולו או עריכתו המחודשת.

הסיבה לכך נובעת מכך שבדומה לכל הסכם, גם במסגרת הסכם הממון אשר מהווה חוזה משפטי לכל דבר ועניין, עלולים לצוץ קשיים או פגמים בהליך כריתתו, אשר נובעים הן מתקלות טכניות בהליך כריתתו או שמא דווקא לאור היעדר תום לב שננקט מצד מי מהמעורבים בו.

לפיכך, לאור חשיבותו הקרדינלית של הסכם כדוגמת זה, במאמר הקרוב נרחיב אודות הכללים והדרכים הנכונות לתבוע את ביטולו של הסכם זה.

מה כרוך במסגרת הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה מחייב בין 2 בני זוג אשר קיימים בו סימנים ותנאים שלאורם ובעקבותיהם הזוג חפץ לחלק באופן אשר מתואר בהסכם, את ממונו אשר צבר יחדיו ו/או שהיה קיים לו טרם לכן.

הסכם ממון נהפך לנפוץ ושכיח לאחרונה לאור שכיחותם העולה של הסכמי גירושים, כמו גם לנוכח העובדה כי רבים הזוגות אשר רואים באופן אחר את הדרך בה ראוי לחלק את הממון אשר נצבר למענם במהלך שנות נישואיהם, כאשר אותו הסכם עונה על הצורך, זאת בשל גמישותו הרבה (בטרם נחתם) וצביונו האישי של הזוג אשר כרך אותו.

כמו כן, ניתן להכליל במסגרת הסכם ממון גם היבטים שונים אשר קשורים להיפרדות עתידית של בני זוג, בין אם הינה תאורטית או לאור התרחשותה העתידה לבוא. זאת כאשר ניתן להכליל במסגרת הסכם שכזה גם את גובה המזונות, הסדר המשמורת וכן הלאה.

 

אופן כריתתו של הסכם ממון

זאת ועוד, כי בכדי להבין את הדרך (המורכבת יש לציין) לביטולו של הסכם ממון, יש לבחון את האופן בו אותו הסכם נכרת. זאת כאשר במסגרת הכנתו הגורם המשפטי אשר ערך את אותו הסכם מוודא אל מול 2 הצדדים המעורבים בו כי שניהם מבינים את השלכותיו של ההסכם, כמו גם את תוקפו המחייב והיבטיו המשפטיים.

משמעותו של צעד זה היא כבירה, בשל העובדה שהיא מקטינה במידה מסוימת את יכולתו של מי מבין בני הזוג לטעון בשלב אוחר כי אינו היה מודע להסכם או לאשר נלווה לו, כאשר לנוכח יידועו הוא הביע את הסכמתו לכריתתו.

לעומת זאת, קיימים תקדימים אשר לאורם ניתן לערער אודות תוקפו של חוזה כדוגמת הסכם ממון, אשר בהם נדון מיד.

כללים לביטול הסכם ממון
כללים לביטול הסכם ממון

עילות לביטולו של הסכם ממון

זאת ועוד, כי בכדי לבטל או לערוך מחדש הסכם ממון צריך הצד אשר תובע את בחינתו מחדש להציג כשלים אשר היו קיימים בהליך כריתת החוזה בפן המנהלתי שלו, או כשלים אשר קיימים בכוונותיו של שותפו להסכם, אשר נלווה להם ניחוח של הונאה או רמייה.

 

הטלת תיגר על תוקפו של הסכם ממון על רקע מנהלתי

רוצה לומר, אילו אדם אשר הינו חתום על הסכם ממון מבקש לבטלו או לשנותו לאחר שנחתם, עליו להוכיח כי במהלך חתימת וכריתת החוזה, האופן והדרך בה הוצגו הדברים בפניו היה כזה אשר לא אפשר לו להתוודע ולהיחשף להשלכותיו האמיתיות של הסכם כדוגמת זה.

כלומר, כפי שקורה כאשר הגורם המשפטי הרלוונטי לא ווידא עימו את הסכמתו החופשית, כמו גם כאשר ההסכם לא נעשה מרצונו המלא והופעלו עליו לחצים שאינם הוגנים.

 

הטלת תיגר על תוקפו של הסכם ממון על רקע חתימה שלא בתום לב

בנוסף לכך, אילו יוכיח אותו אדם כי הצד אשר עימו חתם על ההסכם, נהג עימו באופן שאינו עולה בקנה אחד מהמצופה מבני זוג אשר מתכוונים לחתום על הסכם שכזה, כלומר כאשר הצד השני פעל לכריתת הסכם הממון בעודו משפר את עמדותיו לקראת גירושים אשר עתידים לבוא ולא מתוך רצון אמיתי להסדיר את שותפותם הזוגית למען שלום בית, אזי שייתכן וגם בכך תהיה עילה מסוימת לבחינה או שינוי של הסכם זה.

לדוגמה, לעתים במסגרת הסכם ממון הצדדים מונים ומעלים על הכתב את כלל הנכסים השונים אשר יש ברשותם, למען יוכלו לחלוקם באופן שהולם את תפיסתם לאור נסיבותיהם האישיות. לכן, אילו אחד מן הצדדים יעלים ויסתיר במודע ובכוונת תחילה את עצם קיומם של נכסים אשר יש בידו, מתוך כוונה לא לחלוק בהם ולא לחשוף אותם לדעת בן/ת זוגו, אזי שגם כאן יש מעשה שעלול להיחשב כמעשה שאינו בתום לב, כאשר ההשלכה של כך גם היא עלולה להתבטא בביטולו של ההסכם או חלקים ממנו.

 

הקושי בביטול הסכם ממון אשר קיבל מעמד של פסק דין

בהיבט אחר, הדרך לאישורו של הסכם ממון משתנה במידה רבה לנוכח אופיו של הזוג אשר חתם עליו, זאת כאשר ישנם זוגות אשר מחויבים מתוקף היותם נשואים בעת החתימה להעבירו לאישור על ידי ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה, בעוד שישנם כאלו אשר יכולים לאשרו אצל נוטריון, כמו גם לעשות זאת באמצעות עצמם בלבד.

כאשר הסכם ממון מקבל מעמד של פסק דין תקף, כפי שקורה לאחר הבאתו לאישור על ידי בית משפט, אזי שהסיכוי לבטלו הוא נמוך משמעותית. הסיבות לכך הן העובדה כי בעת כריתת ההסכם קטנה הסבירות כי נפל פגם בהליך לנוכח הגוף אשר ערך אותו, כמו גם כי ההסכם עבר בחינה ואישור על ידי בית המשפט, לאחר וידוא ההבנה והסכמתם של המעורבים בו, כמו גם כי לבסוף בית המשפט מבקש לשמור על מעמדם ונחרצותם של פסקי דין אשר הינם פרי עטו.

 

נקודות חשובות בעבור הצד העוטר לביטולו של ההסכם

זאת ועוד, כי לעתים רבות עולות טענות מצד הטוענים לביטולו או עריכתו המחודשת של הסכם ממון בשל העובדה כי לטענתם ההסכם לווה בלחץ נפשי גדול אשר גרם להם לחתום אודותיו, כמו גם כי משך הזמן אשר עמד לידם לא היה מספק בכדי לבצע בחינה וגיבוש דעה כהלכה אודותיו.

לפיכך, ראוי לציין כי לרוב בית המשפט נוהג לדחות טענות אלו מכל פנים, בשל העובדה כי הסכם ממון הוא מעין עסקת חליפין בה כל צד מעניק ומוותר על זכויות מסוימות אשר קיימות לו בעבור הצד ה- 2, כאשר מטרתו היא להסדיר את גובה ועומקם של אותן פשרות אם בכלל.

לפיכך, למידת כדאיותה של העסקה, כמו גם למתחים הנפשיים אשר נלוו לביצועה אין מקום או משקל בשאלת תוקפו ומהימנותו של הסכם כזה שנחתם, כאשר מתחזקת כאן הטענה לסוף מעשה במחשבה תחילה.

 

לסיכום – ביטולו של הסכם ממון לנוכח קיומה של עילה חזקה ומוצדקת

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, בכדי להצדיק את בחינתו המחודשת עד כדי ביטולו של הסכם ממון, על הצד הטוען לכך חייבת להיות חזקה אשר כרוכה בפגמים מהותיים וכשלים בסיסיים באופן בו נכרת ההסכם, אשר נוגעים לאופן בו הוא התרחש או לרחשי ליבם האמיתיים של הצדדים המעורבים בו.

זאת בשל העובדה שהסכם ממון מהווה חוזה משפטי מחייב, אשר לעתים רבות מאוד זוכה למעמד של פסק דין חלוט מטעם בית המשפט. זאת לנוכח האופן כבד המשקל בו בית המשקל רואה את פסיקותיו שלו, כמו גם את הצורך לכבד את אשר סוכם מבעוד מועד בין 2 בני זוג, כאשר כלל ההסכם היה בגדר הכל ידוע והרשות נתונה.

לעומת זאת, אילו הסכם ממון נכרת כאשר כלל השלבים והצעדים ההכרחיים בו לא קוימו כהלכתם, כמו גם כאשר עולה ביכולתו של מי מבין בני הזוג להוכיח כי הצד הנגדי פעל באופן אשר מעלה חשד רב לחוסר תום לב, אזי שייתכן בהחלט כי בית המשפט ימצא לנכון לבחון מחדש את תקפותו של חוזה זה, כמו גם הצורך לקיימו הלכה למעשה.

 

אחרית דבר

לבסוף, בשל חשיבותם הרבה של הכרעות מהסכם ממון, כאשר הוא נוגע לרכוש רב ערך, כמו גם להסכמות משמעותיות אשר הינן כחוט השני בהסדר הגירושים, כדוגמת דמי מזונות והסכמי משמורת, גדלה החשיבות הרבה להיעזרות משפטית ראויה במהלך כריתתו, דווקא לאור היותו מוצק ושאינו משתנה בקלות, למען כלל ההליך יוכל להתבצע על הצד הטוב ביותר.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך