הסכם ממון כהסכם מקפח

לנוכח עלייתם והפיכתם של הסכמי ממון לשכיחים במיוחד, גברה במקשה אחת גם כמות הטענות הרבות אשר מגיעות לכדי הערכאות המשפטיות השונות כנגד הסכמי ממון מקפחים, קרי כאלו אשר לאחר ניסוחם ובעת הצורך להוצאתם לפועל, עולות תלונות מצד מי מהחתומים בהם לכדי עריכתו או ביטולו כליל של ההסכם.

אף על פי כי הדרך והמסע לביטולו של הסכם ממון אינה קלה ופשוטה, מדובר במצב אשר הינו אפשרי לחלוטין, במיוחד לאור חתימתו וכריתתו של חוזה הסכם ממון אשר הינו מקפח את מי מצד הצדדים.

לפיכך, במאמר הקרוב נתאר ונסקור את מאפייניו השונים של הסכם ממון מקפח, כמו גם כיצד ניתן לבטלו או לדרוש את שינויו, אשר מתאפשר לנוכח צבר תנאים ייחודי.

מהו הסכם ממון?

בהמשך לכך, בכדי להגדיר את מאפייניו של הסכם ממון מקפח, ראוי ראשית לדון במאפייניו של הסכם ממון בכללי.

לכן, כריתת הסכם ממון היא כריתתו של חוזה מחייב עבור בני זוג אשר מבקשים להסדיר מבעוד מועד את האופן בו הם מבקשים לחלוק את רכושם לעת הצורך להתגרש. כלומר, הסכם ממון הוא מעין הסדרה אישית ופרסונאלית אשר הזוג מבקש להשית על עצמו, במסגרתה רכושם המחולק יתחלק באופן שאינו זהה לאשר נהוג לאור היעדרו של הסכם ממון – עיקרון איזון המשאבים.

 

האופן בו הסכם ממון מאושר

כמו כן, הסכמי ממון מהווים חוזה משפטי חתום בין 2 הצדדים, כאשר לעתים רבות הם נערכים אפילו במסגרתו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר נוסך בהם מעמד של פסק דין מחייב, כאשר כלל ההכנות והבחינות הללו של אותו הסכם מגדרות אותו מפני הטלות ערר עתידיות, אשר בהן נדון במאמר זה.

זאת ועוד, כי היבט נוסף אשר מקשה על היכולת להתנער מהסכם ממון בשלב אוחר, היא העובדה כי כחלק מהחתימה על אותו הסכם מובהרות בפני 2 הצדדים ההשלכות כמו גם המשמעויות של חתימה אודות אותו הסכם, זאת בנוסף כמובן לווידואו של הגורם שעורך את ההסכם, כי 2 הצדדים חתמו עליו מרצונם החופשי והמלאה, לנוכח הבנתם של אותן השלכות.

 

כיצד מתחלק ממון ללא הסכם ממון – עיקרון איזון המשאבים

בנוסף לכך, הסיבה לחתימתו וכינונו של הסכם ממון עבור זוגות רבים, הוא האופן בו קבע החוק כי יש לחלק את ממונם של זוגות נשואים שנפרדים, כאשר עיקרון זה מכונה עיקרון איזון המשאבים.

הסכם ממון כהסכם מקפח
הסכם ממון כהסכם מקפח

זאת כאשר אותו עיקרון מורה על חלוקת משאבים באופן שהינו שוויוני לחלוטין בין בני הזוג, כאשר אילו הם מחזיקים בממון שלא ניתן לבצוע אותו ל- 2 חלקים שווים, אזי שאותו עיקרון אף מורה על תשלום פיצוי וגמלה עבור מי מבין הצדדים, בכדי להגיע לבסוף לאיזון שווה ומוחלט של ממונם אשר צברו יחדיו במהלך היותם נשואים.

 

מה הוא הסכם ממון מקפח?

הסכם ממון מקפח הוא הסכם אשר במסגרתו אחד מן הצדדים מנושל באופן גס מממונם המשותף של בני הזוג, כאשר אופן חלוקת הרכוש העתידי לנוכח אותו הסכם מותיר אותו כצד אשר לוקה בחסר אל מול הצד הנגדי.

אף על פי כי הסכם ממון הוא כחומר ביד היוצר של הזוג אשר עורך אותו, כאשר לנוכח זאת רשאי הזוג לשים בו אילו סימנים אשר ירצה (כל עוד אינם סותרים את החוק) אשר ביניהם ניתן למנות גם את ההחלטה לקפח ולנשל אחד מן הצדדים באופן בוטה אל מול משנהו, עולה קושי מסוים בכריתת הסכם שכזה, כמו גם כי הוא מצריך את עריכתו באופן שונה.

רוצה לומר, אף על פי כי מותר לקיים הסכם ממון אשר מקפח בצורה אפילו קיצונית את אחד הצדדים, שכן הדבר עולה בקנה אחד עם אשר מורה החוק, במסגרת כריתת אותו חוזה, גדלה חשיבותה של ווידוא ההבנה מצד הגורמים המעורבים, אודות אשר הם עתידים לחתום עליו, כמו גם כי מצופה מן הגורם אשר עורך את אותו חוזה, קרי עורך הדין, להבהיר זאת אל מול לקוחותיו.

 

וידוא הבנה במסגרת הסכם ממון מקפח

בהמשך לכך, על אף כי במסגרתו של כל הסכם ממון נעשה ווידוא הבנה מצד גורם משפטי (אשר לרוב הינו עורך הדין שעורך את ההסכם) כי אלו אשר מתעתדים לחתום על אותו הסכם מודעים להשלכותיו השונות אשר לעתים עלולות להיות מרחיקות לכת במסגרתו של הסכם ממון מקפח.

כלומר כאשר ההסכם סוטה במידה רבה מעיקרון איזון המשאבים עד כדי השארתו של אחד מן הצדדים כמעט בלי כלום מן הממון המשותף, ווידוא ההבנה מוכרח להתבצע בצורה אחרת.

 

האופן הברור והחד משמעי בו הוויתור מוכרח להתגלם במסגרת כריתת הסכם ממון מקפח

זאת כאשר הצד המקופח חייב להפגין גמירות דעת מוחלטת אודות העובדה כי הינו מוותר על זכויותיו ברכוש המשותף, בנוסף לכך כי הוא מעיד כי ההסכם העתידי הוא כזה אשר עולה בקנה אחד עם דעתו, כמו גם מהווה רצונו החופשי לקיימו.

בנוסף לכך, לנוכח בחינת הסכמי ממון מקפחים בעבר, לא פעם קובעת הערכאה השיפוטית כי על הצד המקופח להביע את וויתורו באופן שאינו משתמע ל- 2 פנים, מתוך החשש הרב אשר לעתים רבות מתממש, כי יקומו בעתיד טענות ותלונות אודות הסכם זה, אשר יגיעו לפתחו של בית המשפט.

 

ביטול או שינוי הסכם ממון

לעומת זאת, ישנם מקרים בהם במסגרת כריתת הסכם ממון מקפח, מי מבין הגורמים המעורבים בניסוחו לא מברר או מוודא כי הצד המקופח אכן הביע את הסכמתו הגורפת ו/או היה מודע להשלכות החמורות שהסכם ממון מקפח עתיד להשית עליו, כאשר נושלו ממנו כלל זכויותיו ברכוש המשותף או רובן המכריע.

לפיכך, קיימת האפשרות להטיל ערר או לשנות הסכם ממון גם אילו כבר נחתם בעבר, כאשר למען שינויו או ביטולו האוחר, על הצד הטוען להטיל ספק בהליך כריתת ההסכם או לטעון לרמייה או הטעיה אשר קרו במהלכו.

 

הטלת ערר על רקע הליך כריתת ההסכם

בהמשך לכך, הטלת ערר על רקע הליך כריתת ההסכם מתבצעת כאשר מי מבין השלבים השונים אשר כרוכים ביצירת ההסכם לא התבצע לאשורו, כפי שעלול לקרות בעת היעדר ווידוא הבנה אודות תוקפו ומשמעו של ההסכם מצדו של הגורם המשפטי אשר ערך אותו, או כפי שעלול לקרות כאשר לא פורטו שלל ההשלכות אשר יושתו על החותם במסגרת חתימתו.

 

הטלת ערר על רקע מעשה רמייה או הונאה

זאת ועוד, כי לעתים במסגרת הסכם ממון יכול לטעון מי מבין הצדדים כי לנוכח העובדה שהוסתרו ממנו חלקים אינטגרליים ממונו של מקבילו, ההסכם נכרת באופן אשר הופך אותו להסכם מקפח.

כלומר, אילו אחד מן הצדדים נהג בחוסר תום לב, כאשר גילומה של התנהגות זו מתבטא בהסתרת נכסים מן הצד ה- 2 בכדי שלא יאלץ למסור אותם או חלקים מהם לעת הצורך, אזי שיכול הצד שממנו הוסתר המידע לטעון לביטולו או שינויו של הסכם הממון מתוקף עילת הטעיה, תרמית, או עושק.

 

לסיכום – הסכם מקפח כאמצעי אשר יש לעשות בו שימוש כאשר הכל ידוע והרשות נתונה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון מקפח הוא אמצעי אשר ניתן לעשות בו שימוש במסגרת הסכם ממון, כעדות נוספת לנופך האישי והמודולארי אשר קיים לכלי משפטי כדוגמת זה.

לעומת זאת, כנגד מידת החופש אשר קיימת לצדדים לערוך הסכם כדוגמת הסכם ממון מקפח, קיימת גם מידת ההבהרה אשר שומה על הצדדים העורכים את ההסכם להבהיר ולחדד בפני כלל המעורבים בו, בכדי שההסכם יוכל לקבל מעמד חוקי ותקף על אף היותו מוטה בבירור לצד אחד.

זאת ועוד, כי בהינתן הסכם ממון מקפח, זהותו ותפקידו של עורך הדין חשובה אף יותר לאור העובדה כי על כתפיו מונחת המטלה לבאר ולברר כי קיימת הבנה ותמימות דעים אודות השלכותיו של הסכם זה.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הסכם ממון נחתם בעוד רק לצד אחד היה ידוע כי ההסכם מתעתד להיות מקפח וכזה אשר נוטה חסד לצד אחד בלבד, אזי שלעתים קיימת תשתית להטלת ערר ודרישה לשינויו של הסכם זה אף על פי כי נחתם בעבר, כאשר הסיבות לכך משתנות בין הטלת דופי באופן ודרך כריתתו, לבין הטלת דופי בתום הלב של מי מהמעורבים בו, אשר פעלו בעודם מרמים את בן/ת זוגם/ן.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך