ביטול הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין בני זוג שמתעתדים להינשא או אשר שרויים בנישואים מתמשכים, כאשר הוא מכתיב את האופן שבו כדאי ונכון לבצע חלוקה והפרדת רכוש בעת הצורך של אותו זוג להיפרד.

לכן, ביטולו של הסכם שכזה אינו דבר פשוט או נוח, לאור העובדה כי בדרך לכריתתו עובר ההסכם וידוא הבנות מטעם הגורמים החתומים עליו, כמו גם חתימתו תחת מי מנוחות לרוב, כאשר יכולתם של מי מבין הצדדים לטעון לחתימה בעת לחץ קטנה משמעותית.

לעומת זאת, קיימים תקדימים מסוימים אשר לאורם ניתן לבטל ולערוך מחדש הסכם ממון אף אילו נחתם טרם לכן, כאשר לנוכח העלייה הדרמטית במקרי הגירושין, אשר עולה בכפיפה אחת עם הצורך בבחינת שאלה זו, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור את מאפייניה כמו גם את היתכנותה.

 

מה הוא בעצם הסכם ממון?

בטרם נוכל לבאר ולפזר את מעטה הערפל אודות האופן בו יש לבטל את הסכם הממון, חשוב להבהיר טרם לכן מדוע מלכתחילה נכרתים הסכמים שכאלה, כאשר הופעתם הופכת לשכיחה יותר ויותר בנוף הציבורי.

הסיבה לכך היא שבמסגרת הסכם ממון מתאפשר לזוגות להתעלות ולמעשה לרוקן מתוכן את עיקרון איזון המשאבים, אז מצריך חלוקה שווה של כלל הנכסים אשר הזוג צבר בעודו נשוי, כאשר לנוכח חתימה על הסכם שכזה, יכול זוג אשר טרם נישא או לחליפין נמצא כעת בקשר נישואין מתקדם, להסדיר ולקבוע כראות עיניו את האופן בו הוא מעדיף שיחולק הממון המשותף ו/או האישי אשר קיים להם.

לפיכך, זוגות רבים ובעיקר כאלו אשר מתחתנים לנוכח הבדלי מעמדות כלכליים משמעותיים, בוחרים לעגן את זכויותיהם הקשורות לממון בטרם עולה הצורך הפוטנציאלי להתגרש, בכדי להבטיח ולהסיר את עניין הרכוש כשיקול או כפקטור אשר עלול להשפיע על תקינותו של הקשר, כמו גם להסיר את החשש אשר לעתים קיים כי ישנו צד אחד אשר שואף לנצל את ממונו הרב של הצד הנגדי לו הוא נישא.

 

קושי מוקדם בביטול ההסכם וחשיבות ההיעזרות בעורך דין מקצועי ומיומן

בנוסף לכך, נקודת הפתיחה של אדם אשר מבקש לבטל הסכם ממון היא מורכבת מאוד, שכן מדובר בהסכם אשר תנאי מוקדם לחתימתו הוא וידוא ההבנה מצד החותמים עליו כי הם מבינים את ההשלכות אשר נלוות לצעד שכזה, וידוא אשר נעשה על ידי גורמים משפטיים אשר מוודאים כי כלל ההליך נעשה כשורה.

ביטול הסכם ממון
ביטול הסכם ממון

לפיכך, במסגרת חתימה על הסכם ממון, יובאו 2 הצדדים בפני בית המשפט בכדי לאשרר כי אכן שניהם מבינים את השלכות החתימה על המסמך, כמו גם תוקפו המחייב אשר מקבל מעמד של פסק דין. לכן, חשוב לציין בראשית הדרך כי היכולת לבטל הסכם ממון חונה בעיקר במיומנותו של עורך הדין אשר ניגש למלאכה, כתנאי קרדינלי המשפיע על הסיכוי להצלחת המהלך.

 

מה עלול לגרום לביטולו של הסכם ממון?

זאת ועוד, כי בכדי לטעון לעילה סבירה אשר תגרום לבית המשפט או הערכאה המשפטית אשר דנה בהסכם להחליט ולבטלו, צריכים הטוענים להוכיח כי נפלו פגמים בסיסיים ומהותיים באופן כריתתו, אשר הינם כל כך חמורים עד כדי שיש צורך לבטל את ההסכם או מי מבין סעיפיו השונים.

רוצה לומר, הדרך לבטל הסכם ממון עוברת באמצעות הוכחת קיומו של מידע חדש אשר לא היה ידוע לחותמים אודותיו בעת כריתת ההסכם, כתנאי אשר לאורו יכולים העותרים להביא לידי ביטולו או עריכתו המחודשת.

 

ייחודו המשפטי של הסכם ממון והדרך לבטלו

בהמשך לכך, חשוב להבהיר מדוע הסכם הממון מקבל יחס מיוחד בהינתן הצורך לבחון את קבילותו, ראשית מדובר בהסכם אשר נעשה בין בני זוג, כאשר מעטים המסמכים המשפטיים אשר כורכים הסכמה משפטית או כלכלית בין בני אדם אשר גרים יחדיו.

בנוסף לכך, מדובר בהסכם אשר עובר את בחינתו ואישורו של בית המשפט, כאשר באופן טבעי עריכתו המחודשת סותרת את עקרון סופיות הדיון אשר נלווית לפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית.

לכן, אין לראות בדברים אלו כעדות לכך שלא ניתן לבטל הסכם שכזה, כיוון שבדומה לכל חוזה ניתן לבטלו על פי הכללים לביטול חוזים רגילים, כמו גם לפי הכללים לביטול הסכם שקיבל מעמד של פסק דין, אלא לחדד כי בכדי להטיל ערר על מהימנותו של הסכם ממון, על העותרים לעשות זאת הן מתוקף היותו חוזה כשלעצמו, במקביל להטלת ערר אודות היותו פסק דין תקין.

רוצה לומר, הוכחת המידע החדש אשר בידו להטיל ערר על תקפותו של ההסכם, נוגעת להטלת ספק בתקינותו כחוזה, במקביל להטלת ספק בקשר לתקינותו כפסק דין תקין.

 

הטלת ערר על רקע היותו של הסכם ממון חוזה

לכן, אילו מבקש אדם לבטל הסכם ממון לנוכח הטלת דופי בהיותו חוזה שנכרת באופן תקין, הוא יכול לטעון כי לנוכח מצגי שווא, הטעיה, תרמית, או עושק, כמו גם ניהול משא ומתן באופן שאינו נעשה בתום לב, הוא נאלץ לחתום על ההסכם הזה.

דוגמאות וגילומן בפועל של עילות אלה ניתן למצוא במקרים בהן נעשתה הסתרת נכסים מאחד הצדדים, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה כדלקמן:

 

ביטול הסכם ממון לאור הסתרת נכסים

בהמשך לכך, לעתים ניתן להוכיח בפני בית המשפט כי אחד מן הצדדים נהג בחוסר תום לב, כאשר הסימוכין לכך הם כאשר אחד מן הצדדים מגלה מידע משמעותי ורב חשיבות אשר הוסתר ממנו בעת חתימת ההסכם, כפי שקורה כאשר נחשפים הצדדים אודות קיומם של נכסים שהועלמו מידיעתם, אשר היו משפיעים על אופי החלוקה או על הרצון לקיים אותה כפי שסוכמה.

לדוגמה, אילו אדם אמיד נישא לאישה מרקע כלכלי רעוע, כאשר לנוכח העובדה הזו הזוג החליט כי במידה וייפרדו הוא מוצא לנכון לחלק את רכושם המשותף באופן אשר אינו שוויני לחלוטין אך ככזה אשר מגלה לאישה חסד מסוים, בעודו מקנה לה חלק יחסי גדול משקיים לה בממון המשותף לשניהם.

לכן, אילו אותו אדם יגלה לאחר מכן כי האישה לה נישא החזיקה בנכסים אשר משוועים לה מעמד כלכלי גבוה משהציגה בפניו, כמו גם נכסים אשר היא בחרה להסתיר ולא לכלול במסגרת הסכם הממון, אזי שייתכן ויש בכך עילה בכדי להוכיח כי היא פעלה בחוסר תום לב, כמו גם ייתכן ומדובר בעילה שיכולה לסייע לביטולו הגורף של ההסכם כולו.

 

הטלת ערר על רקע היותו של הסכם ממון פסק דין שאינו תקין

בנוסף לכך, אילו המבקש לבטל הסכם ממון שואף לעשות זאת מתוך הטלת ערר על תוקפו של פסק הדין, אזי שהוא יאלץ להוכיח את קיומן של עילות כדוגמת עריכת ההסכם באופן פגום.

כלומר, אילו יוכיח מי מבין הצדדים כי בית המשפט או בית הדין הרבני לא הקפידו למלא את הוראות החוק הנדרשות למען נסיכת תוקף בהסכם הממון, כפי שקורה לעתים רבות בהליכים משפטיים אשר במסגרתם ההליך לא נעשה לאשורו וכתוצאה מכך בטלים האישומים הרלוונטיים, יתכן ודילוג או פסיחתו של בית הדין על מי מבין השלבים יכולה להוות עילה מוצדקת כשלעצמה בכדי להתנער מההסכם או מתוקפו המחייב.

 

ביטול הסכם ממון לאור טעות בניסוח ההסכם

כלומר, לעתים בשל טעות אשר נופלת בהליך חיתום ההסכם, אשר נובעת מהאופן בו הוא מנוסח או בנוי, כפי שעלול לקרות כאשר הערכאה המשפטית לא מוודאת את הבנתם של המעורבים בהסכם או את היותו סופי ומסמך מחייב, כמו גם כאשר בהינתן והטעות הייתה נמנעת, אחד מן הצדדים (או אפילו שניהם) לא היה חפץ או מעוניין לחתום על הסכם שכזה, או לכרוך את גורלו הכלכלי עם מקבילו להסכם, אזי וייתכן כי יש בכך עילה בכדי לשנות את תוקפו של הסכם הממון.

לעומת זאת, בהינתן מקרים שכאלו, סביר להניח כי בית המשפט יפעל תחילה לתיקונה של הטעות למען השבת תוקפו של הסדר ולביטול העילה לביטול, מתוך רצונו לשמור על תוקפם ועל ערכם של מסמכים אשר נחתמו תחת חסותו המשפטית.

 

לסיכום – ביטול הסכם ממון כמטלה מורכבת אך אפשרית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון הוא מסמך מחייב בעל תוקף רב אשר אינו חומק מעינה של הערכאה המשפטית אשר בוחנת את הדרישה לבטלו.

לעומת זאת, בהינתן ומתקיימים תנאים מסוימים, אשר נוגעים לאופן קלוקל בו נעשה ההסכם הן מטעם אחד הצדדים המעורבים בו, או שמא דווקא מצד הערכאה המשפטית אשר ערכה אותו – עלול בית המשפט להורות על ביטולו החלקי או השלם, כמו גם על עריכת חלקו מחדש.

לפיכך, אילו הגעתם לכדי הצורך לערוך או לבטל הסכם ממון אשר נחתם בעניינכם, חשוב לתת את הדעת אודות זהות עורך הדין אשר ילווה אתכם בהליך, שכן לניסיונו והיכרותו של עורך הדין עם כלל החידודים והתקנות הרלוונטיות להליך מורכב כדוגמת ביטול הסכם ממון, משקל רב להיתכנות צליחת המהלך, אשר משמעו עלולה להתגלם בסכומי עתק.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא