תוקפו של הסכם ממון

השימוש הנרחב בהסכם ממון הפך לנפוץ ושכיח יותר בנוף הישראלי במרוץ השנים, כאשר הסיבות לכך הן היותו כלי אשר מאפשר לבני זוג לבחור עבור עצמם את האופן בו הם מעדיפים לפרק את ממונם המשותף בעת הצורך.

עם זאת, על אף הפופולאריות הרבה ששימוש בכלי משפטי שכזה חווה לאחרונה, רבות השאלות ותהיות אודותיו ופרטיו השונים, כמו גם מעמדו. לכן, לנוכח הרלוונטיות הגוברת לסוגייה אשר חלק בלתי נפרד ממנה הוא גם עלייה במקרי הגירושים בישראל, במאמר הקרוב נרחיב אודות מאפייניו של הסכם הממון ובמיוחד סביב שאלת תוקפו של הסכם זה.

מהו הסכם ממון

בכדי לדון בתוקפו ומאפייניו של הסכם זה קיים צורך להגדירו ראשית, לפיכך, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג בעודם מבקשים להסדיר את אופן חלוקת ממונם, בין אם הינו עתידי ותיאורטי או בין מממש לבוא, באופן אשר שונה מן האלטרנטיבה שמציעה המדינה, אשר נוקטת באופן של איזון משאבים.

רוצה לומר, זוגות אשר מפאת חוסר הסכמה עם עיקרון איזון המשאבים, או לנוכח נסיבותיהם האישיות טרם הנישואים או לנוכח אירועים שהתרחשו במהלך הנישואין, יכולים לבחור להסדיר ולקבוע כיצד יעדיפו לבזר את ממונם, באופן שתואם את הלך רוחם, כאשר להסכם ניתן תוקף של חוזה משפטי מחייב.

 

מאפייניו והיבטיו של הסכם הממון

בהמשך לכך, הסכם הממון מכיל התייחסויות רבות לאלמנטים שונים אשר עוברים כחוט השני בחייו הכלכליים של הזוג, בעודם נוגעים לכלל הנכסים אשר קיימים לטובת הזוג, השקעות שונות, נדל"ן, חסכונות וכן הלאה.

לפיכך, לאור העובדה כי ייתכן במידה רבה והנישואין נעשו בעוד הזוג מגיע מרקע כלכלי שונה משמעותית, כמו גם כי עלולים במהלך השנים להיווצר פערים בין הכנסת בני הזוג, משמש הסכם הממון כאמצעי אשר מהווה כחומר ביד היוצר, למען קיבוע זכויות הקניין של שני הצדדים.

 

המתח הנלווה לכינונו של הסכם כדוגמת הסכם ממון

זאת ועוד, כי לא ניתן להתעלם מן המתח הרב אשר נלווה לכריתת הסכם דרמטי שכזה, כאשר רבים עלולים לראות בו כמעין עדות לחוסר אמונתו של יוזם ההסכם ביכולתו של הזוג להאריך ימים, כמו גם כי עדות לכך כי הוא מאמין ששומה עליו להיעזר בו ולהשתמש בו בעתיד.

תוקפו של הסכם ממון
תוקפו של הסכם ממון

לפיכך, ראוי להבהיר כי הסכם ממון אינו בגדר הכנת עמדות לקראת שימושו הקרוב (אף על פי כי לעתים זוגות אשר עומדים להתגרש נוהגים כך), אלא מסמך הבנות אשר בדומה לכלל השותפויות השונות אשר אופפות אותנו במסגרת חיינו, מבקש להגדיר ולהבהיר מעל כל צל של ספק את חלקו של כל צד בממון המשותף שהזוג צבר.

 

חשיבות השימוש בעורך דין למען כריתת הסכם ממון

זאת ועוד, כי בשל היותו מסמך פרטי ואישי כמו גם כריתתו של הסכם ממון עובדה אשר רבים אינם ששים לפרסם בפרהסיה, לעתים רבות הסכמים אלו מנוסחים על ידי הזוג לבדו, כאשר לנוכח היעדר הידע המשפטי, הסכם זה עלול להיווצר עם חורים רבים ובאופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, עובדה אשר פוגעת בתוקף המשפטי של אותו הסכם.

לפיכך, בעת הצורך לכונן הסכם ממון, בין אם הצורך עולה בעבור זוג אשר טרם נישא, או זוג אשר חיי במתכונת של ידועים בציבור, או אפילו אילו מדובר בזוג שמתעתד להתגרש, חשיבות נוכחותו של עורך דין משפחה ו/או הסכם ממון היא גבוהה, שכן ביכולתה להבטיח כי ההסכם נעשה באופן שמגלם את האינטרסים של 2 בני הזוג על ידי גורם חיצוני, ולא כאשר בני הזוג נאלצים להתמקח ולשאת ולתת בינם לבין עצמם.

 

הצורך בהסכם ממון שנעשה כהלכה – דווקא אל מול הצורך הפוטנציאלי להשתמש בו בעתיד

בנוסף לכך, החשיבות מתגלמת גם בעובדה כי בהינתן הצורך להפעיל את אותו הסכם, קרי במקרה גירושים, סביר עד וודאי להניח כי הזוג יאלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין, לפיכך, לנוכח הסכם וחוזה אשר לא נוסחו כהלכה, יעמדו בני הזוג בקשיים משפטיים בעת הצורך לחלק את הרכוש, כאשר כל אחד מן הצדדים יוכל להטיל ספק במהימנותו וקבילותו המשפטית של המסמך וכפועל יוצא מכך בצורך לקיימו.

 

תוקפו של הסכם ממון מבחינת זמן

זאת ועוד, כי בנוגע לשאלת משך הזמן של הסכם הממון, ראוי לציין כי כל עוד לא הוסכם או נכרת אחרת, הסכם הממון הוא בגדר חוזה אשר אינו מחזיק בתאריך תפוגה. לעומת זאת, לנוכח היותו גמיש ונתון לשינויים רבים מצד בני הזוג אשר כורתים אותו, ניתן לתת בו סימנים אשר נוגעים למשך הזמן שעבר ממועד כריתתו, כאשר אילו משך הזמן המדובר יעבור, ניתן הן לבטל את ההסכם כליל, או להפחית במידה מסוימת את השלכותיו.

לדוגמה, אילו זוג אשר קיים בו חשש לנוכח הסטטיסטיקה המבהילה של גירושין בישראל, לא מעוניין לבצע חלוקת נכסים אילו יתברר כי במהלך שנותיו הראשונות כזוג נשוי הוא מצא לנכון להתגרש, אותו זוג יכול לבחור להתנות את קיומו ותוקפו של הסכם הממון רק כאשר יחלוף פרק זמן מסוים ממועד כריתתו.

כמו כן, אותו זוג יכול לקבוע כי אילו יחליט להתגרש במסגרת זמן קצרה מאותו פרק זמן, הוא מבקש לנהוג באופן מסוים, כאשר משחלפה אותה מסגרת זמנים, יש לנהוג מעתה באופן אחר.

רוצה לומר, הסכם ממון מותנה בפקיעתו של פרק זמן רק אילו הגורמים אשר בחרו לכרות אותו, קרי בני הזוג, יבחרו לעגן את הזמן כחלק מאותו הסכם, כאשר אילולא בחרו לעשות זאת, אזי שההסכם תקף כל עוד לא נקבע אחרת, כמו גם כל עוד הוא עומד במסגרת החוק.

 

תוקפו של הסכם ממון מבחינת תוקף משפטי

בהמשך לכך, כאשר מכונן הסכם ממון, יש להביאו לידי אישור על ידי גוף משפטי כדוגמת רשם נישואין, נוטריון, בית דין רבני, או בית המשפט לענייני משפחה. כחלק מהליך האשרור של ההסכם, אותו גורם משפטי יוודא עם 2 הצדדים החתומים עליו, כלומר בני הזוג, כי ההסכם נחתם על ידם מרצון מלא, כמו גם כי הם מבינים את השלכותיו השונות אשר מושתות עליהם כתוצאה מחתימתו.

כלומר, אילו ההסכם יערך באופן אשר אינו זוכה להכרה או לאישורה של המערכת המשפטית, אזי שההסכם ריק מתוכן ואינו אלא דף הבנות אשר הזוג סיכם בינו לבין עצמו. כלומר, הסכם ממון אמיתי הוא כזה אשר נערך על ידי בר סמכה, קרי גורם מקצועי משפטי אשר מבין את משמעותו וכיצד ניתן לערוך אותו.

 

כיצד ניתן לבטל הסכם ממון

כמו כן, ישנם רבים אשר לנוכח הצורך לקיים את הסכם הממון, כלומר להתגרש, בוחרים להטיל ערר ולדרוש מבית המשפט לערוך או לשנות את הסכם הממון בהתאם לנסיבותיהם וסיבותיהם האישיות.

לפיכך, ראוי להדגיש בשלב מוקדם ככל האפשר, כי ביטול או עריכה מחודשת של הסכם ממון אינה בגדר פעולה פשוטה, אלא אתגר משפטי מורכב אשר מצריך את בחינתו המחודשת של בית המשפט אודות פסק דין חלוט שהאחרון כבר הנפיק.

לכן, בכדי לאפשר את ביטולו או עריכתו של הסכם ממון שנחתם כבר בעבר, על הצד אשר תובע זאת להמציא עילה טובה דיו אשר נוגעת הן למעשיה רמיה, הונאה, או שלא בתום לב שבוצעו כנגדו, או לעילה אשר נוגעת לפגמים שנפלו בהליך חיתומו, כאשר פגמים אלו נוגעים לכשלים בהליך כריתת ההסכם, כפי שעלול לקרות כאשר לא מוודאת ההבנה עם הגורמים השונים אשר חתומים אודות אותו הסכם.

 

לסיכום – הסכם ממון כמסמך בעל תוקף משתנה

לבסוף, כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, תוקפו ומשכו של הסכם ממון, הן בהיבטו של הזמן והן בהיבטו של התוקף, נגזרים באופן ישיר מן הדרך והאופן בו ההסכם נכרת. כלומר, אילו זוג יבחר שלעגן את תוקפו של ההסכם כתלות או פונקציה אשר משתנה לאורך זמן, אזי שהדבר מתאפשר ויכול לעלות בידם.

בנוסף לכך, אילו הזוג יבחר לקיים את הסכם הממון באמצעות היעזרות בגורמי מקצוע אשר מודעים להשלכותיו של חוזה מחייב, כל עוד לא יעוגנו בחוזה עצמו תנאים אשר מאפשרים לזוג לבטל ולרוקן את תוקפו של ההסכם, אזי שהוא ימשיך להוות חוזה משפטי מחייב, כאשר התנערות ממנו ללא עילה עלולה לחשוף את הצד אשר הפר את החוזה לתביעה משפטית.

לכן, אף על פי כי חוזה ממון מהווה כלי משפטי ייחודי אשר ביכולתו לסייע לזוגות לנסח ולעגן את יחסיהם הכלכליים באופן אשר מרצה אותם ונותן את דעתו אודות נסיבותיהם ואורח חייהם האישי, מוטב לעשות אותו בשיקול דעת ובמחשבת תחילה, בכדי להבטיח שכלל ההליך יעשה על הצד הטוב ביותר, כמו גם באופן אשר לא יותיר את הזוג ככזה אשר יצא שכרו בהפסדו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך