הסכמי ממון וחיים משותפים

בשנים האחרונות גברה המודעות והחשיבות לכינונם של הסכמי רכוש במסגרת מערכת יחסים זוגית, כאשר הסכמים אלו נערכים בין אם בראשיתו של קשר שנועד לטווח ארוך, בטרם עריכת טקס נישואין או שמא דווקא במהלך נישואין מתמשכים.

החשיבות לכינונם של הסכמים אלה עלתה במיוחד לאור ההסתכלות האינדיבידואלית אשר קיימת כיום בחברה, כמו גם לאור שכיחותם הרבה של הסכמי גירושים אשר הותירו לעתים את הצדדים תחת עיקרון איזון המשאבים האחיד, אשר עבור רבים יכול להימצא כפתרון שאינו הוגן.

לפיכך, במאמרה קרוב נרחיב ונסקור את מאפייניהם של הסכמי ממון וחיים משותפים.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם שנערך בין בני זוג אשר מתעתדים לכרוך את הסדרי הממון שלהם לנוכח פרידה באופן עצמאי ואישי. כלומר, הסכם ממון כורך בתוכו את כלל ההבנות וההסכמים אשר זוג הגיע אליו אשר עונים על השאלה – כיצד יש לחלק את הממון המשותף לנו בהינתן הצורך להיפרד.

הסכם ממון נולד במידה רבה לאור קיומו של חוק יחסי ממון אשר חוקק בשנת 1973, וקבע כי בעת הצורך לחלק את הרכוש של מי מבין בני הזוג, כפי שקורה בעת פטירה או גירושין, כל הרכוש שזוג צבר יחדיו יחולק ביניהם באופן שווה, כאשר נישואין אשר כוננו טרם לחקיקת החוק פטורים מקיום צו זה.

מדוע קיים צורך בהסכם ממון?

הסיבה והצורך הקיים בהסכם ממון הוא לנוכח קיומו של עיקרון הפרדת ממון אשר קיים בישראל לנוכח היעדר הסכם ממון. רוצה לומר, במידה וזוג אשר מקיים מערכת יחסים זוגית ומוגדר כנשוי אינו מחזיק בהסכם ממון, אילו יחליט הזוג להיפרד אזי שבעיני החוק יש לחלק את הממון המשותף אשר נצבר בעודם יחדיו באופן שוויוני לחלוטין, כאשר לעקרון זה נהוג להתייחס בתור – עקרון איזון המשאבים.

 

הסכם ממון ככלי לביטול עיקרון איזון המשאבים

לפיכך, ישנם רבים אשר אינם מסכימים עם קביעה זו, כמו גם כי רואים אותה כלא שוויונית, בשל העובדה שלעתים רבות נישואים מתרחשים בין בני זוג אשר מגיעים ממשלחי יד שונים אשר מעניקים להם כושר השתכרות שונה בתכלית. לכן, עקרון איזון המשאבים עלול במידה מסוימת להפוך את מסגרת הנישואין למסגרת בה עלול אדם להיות מנוצל לנוכח יכולתו הכלכלית, כאשר בעת פרידה הוא למעשה מנושל מנכסיו אשר צבר כדת וכדין.

בהמשך לכך, הסכמי ממון וחיים משותפים מאפשרים לרבים להסדיר את ענייניהם הכלכליים מבלי להכליל אותם כשיקול או כפקטור כלשהו בחייהם הזוגיים, כאשר טרם לכינון הנישואים או מיסודו של הקשר, יכולים כלל הצדדים לדעת ולראות כיצד יחולק הממון ביניהם בהינתן הצורך לעשות זאת, בגדר הכל ידוע – והרשות נתונה.

הסכמי ממוןיים משותפים
הסכמי ממוןיים משותפים

הסכם חיים משותפים – הסכם ממון בעבור ידועים בציבור

בנוסף לכך, בעת האחרונה ובתופעה והיקפים אשר גדלים חדשות לבקרים, ניתן לראות זוגות רבים אשר מקיימים מערכת יחסים זוגית ומתמשכת אשר משוועת לעצמה מאפיינים רבים בעלי קווי השקה לשל זוג נשוי. לעומת זאת, בשל השקפות אידיאולוגיות או לנוכח היותם פסולים לחיתון מטעמי דת או נטייה מינית, אותם זוגות אינם מתחתנים או אינם מוכרים כנשואים, כאשר ההשלכה היא היעדר פתרון כלכלי עבורם בעת הצורך להיפרד.

לכן, למערכות יחסים שכאלו, קרי מערכות יחסים של ידועים בציבור, נהוג לערוך הסכם דומה אשר קרוי הסכם חיים משותפים, כאשר תכליתו של הסכם זה בדומה להסכם ממון הוא לעגן ולהסדיר את כלל הסוגיות הרלוונטיות בין הצדדים במסגרת הקשר שלהם.

 

הסכם חיים משותפים – ורסטילי ומותאם באופן אישי

בהמשך לכך, בכדי לכרות הסכם שכזה, על הזוג להכריז בפני בית המשפט לענייני משפחה כי הינם ידועים בציבור אשר מקיימים משק בית משותף, כאשר לאחר מכן יכול הזוג לתפור את ההסכם למידותיו האישיות, בעודם מתייחסים לסעיפים ייחודיים אשר בבת עינם לכלול בו.

דוגמה לסעיפים שכאלו עלולה להיות הכללה של סעיפי הפרדת ממון לנוכח בגידה, או לנוכח התנהגות אלימה, כאשר ניתן להגיע לבסוף לרמת דיוק כירורגית לנוכח רצונם של הזוג ובעודם עובדים עם אנשי מקצוע רלוונטיים – כדוגמת עורך דין משפחה.

 

האם צריך לאשר הסכם חיים משותפים?

בנוסף לכך, בשונה מאשר נהוג עבור זוגות נשואים, אשר סופו של הסכם ממון אשר נחתם ביניהם לעבור את בחינתה ואישורה של ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה, בעבור זוגות ידועים בציבור מספיקה חתימתם על המסמך בכדי לנסוך לתוכו תוקף ומשמעות.

מנגד, אילו חפץ הזוג בבחינתו ואישורו של ההסכם בכל זאת, רשאי הזוג להביאו לבחינה של נוטריון או לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר במסגרת בחינה זו יוודא הגוף המשפטי כי הצדדים חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי בלבד, כמו גם כי הם מבינים את השלכותיו ומשמעותו בפועל.

 

האם וכיצד ניתן לשנות או לבטל הסכם חיים משותפים או הסכם ממון?

הסכם חיים משותפים והסכם ממון הם הסכמים אשר קיים קושי משפטי רב לשנותם או לעריכתם המאוחרת, אף על פי כי הדבר אינו בלתי אפשרי. הסיבה לקושי טמונה בכך שבעבור הסכמי ממון קיימת החובה, אשר לעתים רבות מתרחשת על אף היותה רשות בעבור הסכמי חיים משותפים, להביא את ההסכם לידי בחינה של גורם משפטי כדוגמת בית משפט או נוטריון.

לנוכח זאת, בית המשפט אשר יבחן את הבקשה לשינוי או עריכת ההסכם לאחר שנכרת, מודע לעובדה כי 2 הצדדים בהסכם בחנו אותו טרם חתימתו, כמו גם כי הובהרה להם המשמעות של כריתתו אשר לעתים בעבור זוגות נשואים מקבלת משמעות נוספת לאור היותו של ההסכם פסק דין חלוט מטעם בית המשפט.

 

הצורך בעילה מצדקת לביטול או שינוי הסכם חיים משותפים או הסכם ממום

לפיכך, בהינתן הרצון או הצורך להטיל ערר אודות תקפותו של הסכם כדוגמת הסכם ממון או חיים משותפים, על הגורמים המעורבים בהסכם, קרי בני הזוג, להוכיח כי נפלה טעות או הטעיה חמורה בעת כינונו וכריתתו, אשר מצריכה את בחינתו המחודשת או אפילו את ביטולו.

חלק מאותן טעויות הן כאשר אחד מבני הזוג טוען לכדי רמיה והונאה שנעשתה לו, כפי שקורה כאשר הוסתרו מאחד מהם נכסים מצד בן/ת הזוג הנוסף, אשר משנים את האופן בו הוא חפץ לחלק את הממון שלהם. בנוסף לכך, לעתים זוגות טוענים כי לא הובהרו להם השלכות ההסכם כהלכה, וכי אילו היו יודעים אודות פרטיו והליכיו השונים היו נמלכים בדעתם ונוהגים אחרת לאורם.

 

חשיבות הסיוע בעורך דין משפחה

זאת ועוד, כי לנוכח המורכבות המשפטית אשר קיימת להסכם כדוגמת הסכם ממון, מורכבות אשר נוגעת להיעדר היכולת או צמצומה המשמעותי של זו, לערוך את ההסכם משנכרת, וקל וחומר לבטלו, גברה החשיבות הרבה אשר קיימת להסתייעות בעורך דין משפחה במסגרת כריתתו.

זאת מכיוון שבעת עריכת הסכם שכזה באופן עצמאי, עשוי הזוג אשר אינו בקיא ומודע לכלל הליכי המשפט השונים לבצע טעויות אשר נובעות מהבנה חלקית או חסרה של הליכים משפטיים והשלכותיהם, כאשר לנוכח זאת עלול הזוג להתקשות במידה רבה בעת הצורך לקיים את ההסכם, שכן אז סביר להניח כי יעמדו לטובתם עורכי דין אשר ידעו לזהות ולהשתמש בפרצות או בנקודות המחלוקת אשר קיימות בו.

לפיכך, שימוש בעורך דין משפחה כחלק אשר נמצא כחוט השני בכינון ההסכם, יכול להפחית מן הלחץ או החשש אשר ילווה לו, כמו גם להבטיח כי ההסכם ייכרת באופן שמגן על האינטרסים של 2 הצדדים, בעודם ממסדים את קשרם הזוגי במישור הכלכלי.

 

לסיכום

הסכם ממון והסכם חיים משותפים מאפשרים לזוגות אשר מבקשים לנוכח התקופה ורוח האינדיבידואליות הקיימת בה להסדיר את ענייניהם הכלכליים באופן עצמאי ושאינו פועל לפי החלטות שרירותיות אשר לא רואות את נסיבותיו הייחודיות של הזוג, כפי שקורה בעת יישומו של עקרון איזון המשאבים.

כמו כן, הסכמים כאלו הינם הכרחיים בעיקר כאשר מדובר בזוגות שאינם יכולים להינשא במסגרת הרבנות בישראל, כיוון שעבור זוגות אלו עלול לצוף קושי רב יותר בעת הצורך לבצע חלוקת ממון, שכן אין אף מסגרת או הסכם בין הזוג אשר כורך אותם יחדיו או מסדיר את חלוקת הממון בינם בעת הצורך.

בנוסף לכך, אילו עלה כבר הצורך לקיים ולערוך הסכם חשוב וקרדינלי כדוגמת הסכם ממון, מומלץ במידה רבה לבצעו בסיועו של עורך דין משפחה, לאור הבנתו ושליטתו בפרטים הרלוונטיים אשר נלווים לכינון הסכם שכזה, כמו גם ניסיונו לאור החידודים והתקנות אשר חלות עליו בעת המעמד לקיימו, כמו גם בעת הצורך לדרוש ולבקש את עריכתו המחודשת, כאשר כפי שניתן להבחין, מדובר במלאכה מורכבת ושעלולה להשפיע רבות על מצבו הכלכלי של הזוג.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך