ויתור הסכם ממון לנוכח פטירתו של אחד מהחתומים

אין זה סוד שבמסגרת הסכם ממון נערכים ונחלקים זכויות הממון השונות אשר קיימות לבני הזוג בינם לבין עצמם, כאשר חלק מהרכוש אשר קיים להם טרם הנישואים הופך למנתם המשותפת, בעוד שישנו רכוש אשר בוחרים בני הזוג מנסיבותיהם האישיות לכרוך בעניינו של אחד מהם בלבד.

לכן, על אף כי באמצעות כריכה שכזו מוותר הלכה למעשה בן הזוג הנגדי על זכויות בעבור אותו נכס או ממון, לעתים הוא עלול למצוא את עצמו בעליו החוקיים, בעיקר לנוכח נסיבות טרגיות אשר מגלמות שוב את המתח הרב שקיים בין צוואה להסכם ממון.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב אודות ויתורים בהסכם ממון ותוקפם לעת נסיבות שונות.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הפרדה וחלוקה מוסכמת שנעשית ברצון מלא וביוזמתם של בני זוג, אשר שואפים להסדיר את ממונם בצורה שונה מאשר המדינה מציעה, כלומר באמצעות הפרדה אשר משקפת לעניות דעתם האישית את תרומתו הייחודית של כל צד לכלכלת המשק המשותף, כמו גם מה האופן ההוגן והנכון לתפיסתם שיש לבצע הפרדת רכוש עתידי.

כלומר, במסגרת הסכם ממון למעשה מתאמים בני הזוג כיצד הם מעוניינים לחלק את ממונם לשעת הצורך לבצע חלוקה שכזו, בין מטעמי גירושין או שמא מנסיבות פחות נעימות – פטירתו של מי מבינם.

כמו כן, מתוקף היותו של הסכם ממון חוזה משפטי מחייב אשר נכרת בין בני הזוג ומובא לאישורה ובחינתה של ערכאה משפטית למען זו תנסך בו תוקף של פסק דין מחייב, לעתים נשאלת שאלה מתבקשת – כיצד יש לפעול לנוכח הסכם ממון בעת פטירה, לנוכח קיומה או היעדרה של צוואה, שאלה אשר נדון בה בהרחבה בהמשך.

 

מדוע קיים צורך בהסכם ממון?

הסיבה לבחירתם של רבים בהסכמי ממון מתחלקת ל- 2, כאשר ראשית חלק נכבד מן הציבור מעדיף להיערך לצורך אשר הופך לממשי יותר ככל שהזמן חולף, אשר נוגע לסבירות קיומן של גירושים. כמו גם בנוסף כי רבים רואים באופן שבו בוחרת המדינה לחלק את הרכוש לנוכח היעדרו של הסכם ממון, כלוקה בחסר, שרירותי וככזה שאינו משקף להלך רוחם את האופן הנכון בו יש לבצע חלוקת רכוש.

זאת מכיוון שבהיעדרם של הסכמי ממון המדינה קבעה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973, כי יש למעשה לבצע איזון משאבים בהתאם לכוונת השיתוף בעבור נכסים שונים שקיימים לבני הזוג, החל מכאלו שנצברו לזכותם עוד בטרם הכירו, וכלה בכאלו אשר רכשו יחדיו.

ויתור הסכם ממון לנוכח פטירתו של אחד מהחתומים
ויתור הסכם ממון לנוכח פטירתו של אחד מהחתומים

האלטרנטיבה בהיעדרו של הסכם ממון – איזון משאבים לפי הלכת השיתוף

בהמשך לכך, במידה ולזוג לא קיים הסכם ממון, בעת הצורך לקיים הליך גירושים, כלל הרכוש אשר הזוג צבר בעודם יחדיו, קרי נשואים, יתחלק באופן שוויוני על פי עיקרון איזון המשאבים, אשר גורס כי יש לחלק את כל אשר הזוג צבר יחדיו באופן שווה, שכן לא ניתן לכמת ולהעריך את מידת תרומתו של כל צד במשורה ובאופן אישי.

בנוסף לכך, מוסיף החוק וקובע כי רכוש אשר היה קיים למי מבני הזוג בטרם נישאו, אשר הזוג הפגין וקיים בעבורו את הלכת השיתוף, כדוגמת דירת מגורים אשר הייתה בידיו של מי מבינם בטרם נישאו, עתידה להתחלק גם כן, כאשר למעשה אדם שנישא עם דירה אחד בידו, עלול להתגרש עם מחצית מן הזכויות אודותיה.

לפיכך, בוחרים זוגות רבים לכרוך ולהגדיר את מערכת היחסים הכלכלית שלהם בעצמם, ומבלי לאפשר למנגנונים שרירותיים וגנריים לעשות דין בעבורם.

 

הסכם ממון אל מול צוואה

בהיבט אחר, סוגיה אשר מעסיקה רבים היא השוני בין הסכם ממון לבין צוואה, שכן אף על פי כי נדמה שמדובר במסמכים זהים כיוון שהם מהווים עדות מוקדמת לרצונו של אדם כיצד יש לנהוג בממון אשר קיים לזכותו, הינם שונים בתכלית לנוכח תקפותם בשל הנסיבות השונות.

כלומר, הסכם ממון וצוואה אינם מסמכים מנוגדים, כמו גם אינם חוזים אשר סותרים אחד את משנהו או כאלו אשר נוגעים לאותן סיטואציות או אותם מקרים. זאת מכיוון שהסכם ממון נועד לאפשר לאדם לקבוע באופן עצמאי כיצד הוא מעוניין לחלק את ממונו לנוכח גירושים או היפרדות מבן/ת זוג, בעוד שצוואה נועדה להוות גילום רצונו של המנוח כיצד רכושו יתחלק בין כלל הגורמים השונים אשר הוא חפץ להוקיר מן הרגע שהאחרון הפך למנוח, כלומר נפטר.

זאת ועוד, כי מן הרגע שהסכם ממון נחתם הוא מהווה חוזה משפטי מחייב עבור 2 הצדדים החתומים עליו, אשר מצריך את הסכמת שניהם למען עריכתו או שינויו העתידיים, כאשר צוואה לעומת זאת, עומדת בפני מחברה בלבד, אשר יכול לעשות בה סימנים ושינויים בכל רגע אשר הוא חפץ, ולפי כללים מתירנים וגמישים במיוחד.

 

דוגמה לקושי והמתח הקיים בין החוזים השונים

אילו נרצה להדגים את הקושי והמחלוקת אשר עלולה לקום לנוכח צוואה וענייני ירושה, נגלה שהוא אינו נובע מקיומה של צוואה, אלא דווקא מהיעדרה. לדוגמה, אילו דני ודנה אשר החליטו להינשא במהלך נישואים שניים, כאשר לכל אחד מהם קיים כבר רכוש וזכויות קניין אודות מגוון נכסים, החליטו גם לקיים ביניהם הסכם ממון אשר כורך את זכויותיו של כל אחד מהם עבור נכסיו השונים בלבד.

כלומר, הם קבעו במסגרת הסכם ממון כי כלל הנכסים הקיימים להם בטרם נישאו יישארו שלהם גם לאחר הגירושים (אם וכאשר אלו יתרחשו), כאשר הם מעוניינים לבצע איזון משאבים אך ורק עבור הכנסותיהם השוטפות בעודם נשואים.

כמו כן, אילו אחד מהם ילך לעולמו בטרם עת מבלי לנסח צוואה, אזי שמתוקף חוק הירושה תשכ"ה-1965, בהיעדרה של צוואה נכסיו וממונו של המנוח מתחלקים באופן שווה בין – אלמנה/תו של המנוח וילדיו של המנוח. רוצה לומר, גם אילו אחד מבני הזוג החליט לעגן ולשמור על זכויותיו השונות במסגרת הסכם ממון, אילולא צוואה, לאור מותו בטרם עת חצי ממונו יעבור באופן מידי לבן/ת זוג שעדיין בחיים.

 

חשיבותה של צוואה למען זיקוק כוונת בני הזוג

בהמשך לכך, במידה והייתה קיימת צוואה למי מבין בני הזוג אשר הייתה מתייחסת באופן ישיר כיצד הוא מעוניין להתייחס ולערוך את ענייניו הכלכליים לעת מותו, יכלו ילדיו של המנוח לקבל חזקה מלאה אודות נכסיהם.

כלומר, הסכם ממון תקף ומקבל מעמד של חוזה משפטי מחייב רק בעבור החיים, כאשר משנפטר חתום אודות הסכם ממון, במידה וקיימת צוואה בעניינו יש לקיימה והוציאה לפועל בהתאם להנחיות, כאשר אילולא קיימת כזאת, אזי שיש לפעול בהתאם לחוק הירושות ולבצע איזון משאבים בין ילדי המנוח לבן/ת הזוג שעדיין בחיים.

 

לסיכום – ויתור זכויות בהסכם ממון הוא לא ערובה לקיומו של ההסכם

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, האפשרות שלאחר שנכרת הסכם ממון לא יתבצעו ההוראות וההסכמות שכתובות בו אינה מבוטלת, כאשר הסיבה לכך יכולה להיות פטירתו של אחד מן החתומים בטרם עת.

כמו כן, לנוכח פטירה שכזו, החוק מורה על בחינת קיומה של צוואה שנערכה על ידי המנוח, כאשר אילו התשובה לכך חיובית אזי שיש לקיימה לאשורו, בעוד שאילו כזו אינה קיימת, אזי שיש לפעול לפי חוק הירושה אשר קובע חלוקה שרירותית של ממון, כזו אשר הזוג שאף להימנע ממנה בעודו כורת את ההסכם מלכתחילה.

לפיכך, נוצר תקדים מסוים אשר עלול לרוקן מתוכן את כוונותיהם של זוגות רבים אשר כרתו הסכם ממון בעיקר בעת נישואים שניים, כאשר כוונתם הראשונית לא מתממשת, כיוונם שרכושם מתחלק ללא הבחנה וללא התחשבות ברצונם.

אי לכך ובהתאם לזאת, מומלץ במידה רבה להמציא צוואה בהקדם האפשרי ובמיוחד לנוכח כריתת הסכם ממון, שכן מדובר במסמך שניתן לערוך ולשנות בכל שלב בחייו של אדם, כאשר היעדרו המוחלטת עלולה להתבטא בפספוס כוונתו של המנוח, אשר היה חתום על הסכם ממון מתוך אמונה כי כעת ענייניו הכלכליים מוסדרים.

 

אחרית דבר

לבסוף, במידה והחלטתם שנכון עבורכם לקיים מסמכים חשובים ודרמטיים כדוגמת הסכם ממון ו/או צוואה, מומלץ במידה רבה לקיים את הליך כריתתם וניסוחם באמצעות גורם משפטי מקצועי כדוגמת עורך דין גירושין ו/או צוואות, בכדי להבטיח כי כלל ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר, כלומר כזה אשר מבטא ומגלם את כוונותיכם המקוריות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך