כריכה בתביעת גירושין והמשמעויות שלה

הליך גירושין בין בני זוג מתנהל לא אחת כשהם מצויים במחלוקת קשה מאוד ליישוב. יש מקרים שבהם הגירושין ההלכתיים מתבצעים בבית הדין הרבני ואילו הדיון בשאר ההיבטים שלהם מתבצע בבית המשפט למשפחה. אולם אם מי מהצדדים מעוניין בכך הוא יכול לכרוך את הדיון בנושאים מסוימים בלבד בתביעת הגירושין המתנהלת בבית הדין הרבני.

מהי בדיוק כריכה בתביעת גירושין? מה האינטרס של אחד הצדדים לכרוך דיון בנושאים מסוימים בדיון בתביעת הגירושין? מתי אפשר לבצע את הצעד הזה? איך יכול עורך דין גירושין לסייע בהליך הגירושין ולתרום לסיומו המהיר והמוצלח למרות המחלוקות בין בני הזוג? בשורות להלן נרחיב את היריעה בסוגיות הללו ונבהיר את נושא הכריכה בתביעת הגירושין.

אילו מרכיבים נכללים בהליכי גירושין?

לפני שנכנס לדיון בנושא המרכזי של המאמר כדאי להבהיר היבטים מסוימים של הליך הגירושין. בראש ובראשונה יש להבין שבכל מקרה, הליך הגירושין מסתיים בגירושין על פי ההלכה או החוק הדתי. זאת, למעט מצב שבו בני הזוג אינם בני אותה הדת או שהם חסרי דת.

מכאן שגם בני זוג שחתמו ביניהם הסכם גירושין מבצעים בסיכומו של עניין את הליך הגירושין הפורמאלי בבית הדין הרבני. במקרה כזה אין לדיינים כל אפשרות וכל סמכות לדון בנושאים שמעבר להליך הגירושין עצמו. רק אם שני בני הזוג מעוניינים בכך מלכתחילה, ידון בית הדין הרבני בשאר ההיבטים. לחילופין, אם אחד מבני הזוג פנה לבית הדין הרבני בטרם התחיל בית המשפט למשפחה לדון בהליך הגירושין, הדיון בכלל הנושאים ייערך שם.

 

מה זה בעצם כריכה בתביעת גירושין?

המשמעות של כריכה בהליך גירושין הינה שאחד הצדדים ביקש מבית הדין הרבני לדון בנושאים מסוימים הקשורים בהליך הגירושין כחלק מהליך הגירושין עצמו. או במילים אחרות לכרוך את הדיון בנושאים הללו בתביעת הגירושין שנדונה ממילא בבית הדין הרבני.

 

אילו שיקולים מובילים לכריכה בתביעת גירושין?

הבקשה לכריכה בין הנושאים השונים יכולה להיות תוצאה של מספר גורמים:

  • אמונה דתית: אם אחד הצדדים או שניהם מעדיף להתנהל על פי ההלכה ורואה בדיינים בבית הדין הרבני סמכות עליונה או מובילה שרשאית לקבל את כל ההחלטות הכרוכות בגירושין, אזי תועבר בקשה לבית הדין לכרוך נושאים שונים בתביעת הגירושין, שממילא תגיע לשולחנם של הדיינים.
  • אינטרס אישי: יש הבדלים בין התפיסה הדתית של נושא הגירושין לבין התפיסה שבאה לידי ביטוי בחוקים השונים בישראל הנוגעים לגירושין. לעיתים ההלכה היהודית מעניקה יתרון לאחד הצדדים בנושא כלכלי או ממוני ולפיכך הוא יבקש לנצל את היתרון הזה לטובתו.
כריכה בתביעת גירושין והמשמעויות שלה
כריכה בתביעת גירושין והמשמעויות שלה

כריכה בתביעת גירושין – מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

מרגע שהוגשה הבקשה יעבור הדיון בנושאים שנכרכו בתביעת הגירושין לבית הדין הרבני.  זאת, בתנאי שלא הוגשה בקשה קודמת לדון בהם בבית המשפט למשפחה. תנאי נוסף הוא שאין הסכם קודם בין הצדדים כגון הסכם גירושין שקיבל מעמד של פסק דין.

 

מי יכול להגיש בקשה לכריכה בתביעת גירושין ואיזה אינטרס היא משרתת?

למעשה, כל אחד מהצדדים יכול להגיש בקשה לכריכת עניינים נלווים שונים לתביעת הגירושין. בדרך כלל מדובר בצד שעשוי לצאת נשכר מהדיון בהליך דווקא במסגרת דתית. בניגוד למה שאפשר אולי לחשוב, לכל אחד מהצדדים יש יתרונות וחסרונות בהעברת הדיון לבית הדין הרבני. לדוגמא – אם הדיון בנושא המשמורת על הילדים נדון בבית דין רבני יש סבירות גבוהה שהמשמורת תועבר בסיכומו של עניין לאישה.

מנגד, אם לאישה יש תביעה על רכוש משותף שרשום על שם הגבר, עלול בית הדין הרבני שלא להיענות לתביעה הזאת. לפיכך אפשר לומר שהגשת הבקשה לכריכה בתביעת גירושין היא עניין של אינטרס, אלא אם שני בני הזוג מעדיפים מלכתחילה דיון בערכאות דתיות ולא אזרחיות.

 

מתי אפשר להגיש בקשה לכריכת עניינים נלווים לתביעת הגירושין

בקשה לכריכה בתביעת הגירושין אפשר להגיש באחד משני מצבים:

  1. העדר בקשה לדיון בבית המשפט למשפחה: אם הצד השני לא הגיש בקשה קודמת לדיון בגירושין בבית המשפט למשפחה, כי אז הבקשה לכריכה בתביעת הגירושין שתוגש לבית הדין הרבני תהיה תקפה והדיון בכלל ההיבטים של הגירושין יעבור לשם.
  2. העדר הסכם קודם בין הצדדים: תנאי נוסף להעברת הדיון לבית הדין הרבני במלואו, הוא שאין הסכם גירושין חתום בין שני בני הזוג. אם אכן יש הסכם כזה, ממילא אין כמעט במה לדון. ובכל מקרה, בית הדין הרבני אינו יכול לשנות את סעיפי ההסכם, אחרי שקיבל תוקף של פסק דין.

 

אם שני התנאים הללו מתקיימים, הרי שהגשת הבקשה לבית הדין הרבני תקפה והדיון בכלל ההיבטים של סיום הנישואין יידונו בבית הדין הרבני. עם זאת, חשוב לזכור שהעברת הדיון לבית דין הרבני משמעותה שהפסיקה הסופית בהליך הספציפי של בני הזוג נתונה בידי רבנים ומתבצעת על פי ההלכה, עם כל המשתמע מכך.

 

המשמעות של העדר עמדה של אחד מבני הזוג או שניהם

אף שהדבר אינו קורה לעיתים קרובות, יש מקרים שבהם אחד מבני הזוג או שניהם אינם מביעים עמדה מפורשת ואינם מצביעים על בית המשפט המועדף עליהם לדיון בגירושין. במקרים כאלה העדיפות ניתנת לרוב לבית הדין הרבני. הדוגמה הטובה ביותר למצב כזה היא הנושא של המשמורת והחזקת הילדים.

אם שני בני הצדדים בחרו שלא לבחור היכן יתבצע הדיון בנושא, הוא ייערך באופן אוטומטי בבית הדין הרבני או הדתי. היוצאים מן הכלל במקרים הללו יהיו זוגות חסרי דת, זוגות מעורבים או ידועים בציבור בני אותו המין, שבהקשר שלהם הסמכות מהכרעת הינה בית המשפט למשפחה.

 

באילו נושאים יכולה להתקבל בקשה לכריכת הדיון בהם בתביעת הגירושין

מגוון הנושאים שבהם יש צורך להגיש בקשה לכריכת הדיון בתביעת הגירושין הוא רחב. באופן כללי הוא החלק לשלושה תחומים עיקריים:

  • משמורת על הילדים: המשמורת על הילדים היא סלע המחלוקת העיקרי והחשוב ביותר במרבית תיקי הגירושין. מצד אחד קיימת ועומדת התביעה לקבלת משמורת משותפת, שיותר ויותר מקרים מסתיימים בפסיקה כזאת. מצד שני, בתי הדין הרבניים עדיין מעדיפים להעניק את המשמורת לאישה.
  • תשלום מזונות: גם כאן, בית הדין הרבני נוטה לפסוק בעד האישה ולהתאים את המזונות לדרישות שלה ולהכנסה של אבי הילדים. אין נוסחאות קובעות בנושא והוא נתון לחלוטין בידי בית הדין.
  • חלוקת הרכוש: גם בנושא הזה מתקיימות מן הסתם מחלוקות בין בני הזוג. דווקא כאן, בית הדין הרבני עשוי להיטיב עם הגבר ולא עם האישה, אם כי לא תמיד ולא בצורה ברורה.

 

מהו תפקידו של עורך דין גירושין בהקשר לכריכה בתביעת גירושין?

עורך דין גירושין הוא האדם ששני בני הזוג פונים אליו בדרך לסיום חיי הנישואין. בניגוד למה שנהוג לחשוב, עורך דין כזה ינסה בדרך כלל  להגיע להסכם בין הצדדים תוך פשרה ולאו דווקא תוך הסתייעות בבית המשפט.

כמוכן, מרבית ההליכים מסתיימים בפשרה תוך הסכמה ולא בדיונים משפטיים ארוכים, צורמים ובעיקר יקרים. משא ומתן עדיף תמיד על פני מאבק משפטי. עם זאת, עורך הדין לא יהסס לנקוט בכל אמצעי חוקי לטובת הלקוח שלו אם מתעורר בכך צורך.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא