השלכותיה של בגידה על הסכם גירושין

קשה לשים את האצבע על שכיחותה של תופעה עתיקת יומין כדוגמת בגידה, שכן היא מהווה חלק אינטגרלי מהאופן בו בני אדם מגיבים לפיתויים, כמו גם מתמודדים עם אכזבות קשיים או ליקויים אשר פוקדים אותם במהלך חייהם.

עם זאת, בהיבט המשפטי לבגידה יש משמעות רבה אשר ניתן במידה רבה לכמת ולהעריך את השפעתה על הליך הגירושין כולו, כאשר לאורה הליך הגירושין משתנה דרמטית, ועלול לקבל תוקף גם אילו נעשה ביוזמתו של צד אחד, כאשר מן הצד השני נגבות השלכות בהתאם.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונסקור את השלכותיה של בגידה על הסכם הגירושין.

מה היא בגידה – על פי בית הדין הרבני

אף על פי כי קצרה היריעה מלתאר את הגדרתה הסובייקטיבית של בגידה, שכן יש כאלו אשר רואים בה הפרת אמונים רעיונית בעוד שאחרים עלולים לאפיין אותה כביצוע פעולה כשלעצמה, בית הדין הרבני נוהג להתבונן בהגדרת הבגידה כקיומם של יחסי מין שאינם מותרים.

רוצה לומר, לכל שאר הדברים אשר עלולים להיכרך כבגידה בעת המודרנית אין משקל בגידה מבחינה משפטית דתית, כמו גם כי על פי בית הדין הרבני – בגידה היא מנת חלקה של האישה בלבד, כאשר אילו הגבר נוהג לקיים יחסי מין מחוץ לנישואיו, יש לראותו כרועה זונות, כאשר ההשלכות של כך שונות משמעותית מאשר מושת על האישה.

 

מה היא בגידה – על פי בית המשפט לענייני משפחה

לעומת זאת, לערכאה המשפטית האזרחית אין הגדרה ברורה למונח בגידה, כיוון שהוא סובייקטיבי ונתון לפרשנות רבה. לעומת זאת, גם במסגרת בית המשפט לענייני משפחה קיומה של בגידה עלולה במידה רבה להוות עילה לדרישת גירושין, כמו גם לבקשה לסעד וקבלת יחס עודף בעת חלוקת הממון או קביעת פרטי הסכם הגירושין, כאשר מוטלת האשמה לפירוק הקשר על הגורם הבוגד.

 

האם ניתן לתבוע פיצויים ו/או נזיקין לאור קיומה של בגידה?

אף על פי כי לאורך השנים היו רבים אשר טענו לנזק שנסוב להם לאור הבגידה, בין אם כתוצאה מפירוק התא המשפחתי, מפח ועוגמת נפש משמעותית, או שמא לאור נזקים נפשיים אשר מתגלמים בחוסר יכולתם להביע אמון בבני אדם שנית, המערכת המשפטית לא נוהגת להתערב בנושאים כדוגמת בגידה בהקשר פיצויי.

השלכותיה של בגידה על הסכם גירושין
השלכותיה של בגידה על הסכם גירושין

זאת מכיוון שתפיסת בית המשפט היא שבגידה היא חלק מסל רגשות ומעשים שתכליתם ומקורם הוא בין בני הזוג, ואין זה נכון שמערכת המשפט תטיף מוסר ותחנך את הציבור כיצד לנהוג בתוך חללו הפרטי.

בנוסף לכך, בית המשפט לא מעוניין להכתיר אשמים וקורבנות במסגרת הסכם הגירושין, שכן יש בכך הבעת עמדה מסוימת ולא עריכת הסכם מתוך מעמד שווה. כמו גם כי לאור הצורך להוכיח את קיומה של בגידה, בהינתן יחס ומשמעות מצד הערכאה המשפטית למשמעות זהות הבוגד, עלול להיפתח קרב ריגול ארוך אשר תכליתו הבאת ראיות והוכחות, על חשבון פגיעה בפרטיות ואורח חייהם של זוגות רבים בעבר ובהווה.

כמו כן, הדבר נכון גם בעבור מאהבה/תו של הבוגד/ת, כאשר גם כנגדם אין שום עילה אשר מחייבת אותם בדין נזיקין לעת פירוק תא משפחתי כתוצאה מבגידה, שכן כלל ההתקשרות בין כלל הגורמים הייתה בגדר "הכל ידוע והרשות נתונה".

 

בגידה ככלי משפטי – לאור היותה עילת גירושין

בהמשך לכך, המשמעות הרבה שיש לבגידה בהקשרו של הליך הגירושין עצמו, מתבטאת ביתר שאת בגירושין שנעשים במסגרת בית הדין הרבני כאשר הבגידה מהווה עילת גירושין.

עילות גירושין הן מספר סימנים ותקנות אשר לאורן זכאי אותו אדם אשר העילה עומדת לזכותו, לדרוש להתגרש כאשר לעתים אין צורך בקבלת אישורו של הצד השני, כלומר ללא מתן גט.

כמו כן, בגידה מהווה אחת מאותן עילות, כאשר לאור קיומה מוטל איסור חמור על הגבר להמשיך ולקיים יחסי זוגיות עם אשתו שבגדה בו, לעומת זאת – בכדי שגבר יוכל לטעון ולהשתמש בעילת גירושין כדוגמת בגידה, עליו להוכיח את קיומה, כאשר הוכחה זו מייצרת קושי משפטי רב.

רוצה לומר, הבגידה עצמה מצריכה מהטוען לה הוכחה, כאשר הוכחה זו צריכה להתגלם באמצעות 2 עדים אשר ראו בעיניהם את קיומי יחסי המין של האישה המדוברת, לאור זאת עלול להיווצר קושי רב כאשר פרטיותה וסודיותה של אותה אישה למעשה מופקרים למען הוכחת הטענה, כאשר בית המשפט נותר חלוק לעתים רבות לאור מתח זה.

 

תיקון מטעם בית המשפט העליון

לפיכך, בשנת 2006 קבע נשיא ביהמ"ש דאז השופט אהרון ברק, כי ישנם 2 כללים אשר לאורם יפעל בית המשפט בעודו בוחר לבחון ראייה אף על פי כי הינה פוגעת בפרטיותו של מי מבין המעורבים בפרשה.

זאת כאשר ישנן 2 קביעות אשר עלולות להישמע סותרות במידה רבה, כאשר הראשונה שבהן היא שככל שמדובר בפגיעה חמורה יותר בפרטיות, כך יעדיף בית המשפט לשמור על פרטיות והזכות לפרטיות שקיימת לאותו אדם, כמו גם כי ככל שהראייה קרדינלית יותר עבור הוכחת האמת וביאור הנסיבות – כך יגבר משקלה לאור אותה פגיעה עתידית על רקע פרטיות.

קביעה זו מסייעת רבות לעותרים בשל קיומה של בגידה, שכן טרם לכן אילו היו מונפקות ראיות אודות קיומה של בגידה, אשר היו מפרות את סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, אשר קובע כי כלל הראיות אשר הושגו במסגרת פגיעה בפרטיות אינן קבילות ללא אישור בית המשפט,  סביר מאוד להניח כי היו נפסלות לאור הפרת הפרטיות שבהן, כאשר לאור זאת לעותר היה קשה עד בלתי אפשרי להוכיח באופן אחר את קיומה של בגידה בעניינו.

 

מה הן ההשלכות של בגידה כחלק מן ההליך המשפטי

לכן, לאחר שביארנו את תפקידה של הבגידה כעילה שמצדיקה גירושין כשלעצמה, כמו גם את האופן השונה בו רואים אותה מי מבין הערכאות המשפטיות בישראל אשר דנות בגירושין, קיים צורך לדון גם בהשפעותיה והשלכותיה על אופיו ופרטיו של הסכם הגירושים בפועל.

 

תפקידו של המשפט העברי

זאת מכיוון שלאור המשפט העברי אשר קיים ונהוג בכלל בתי המשפט בישראל ישנן השלכות חד משמעיות לקיומה של בגידה מצד בן זוג נשוי, אשר מקבלות תוקף ונפח בהיבטיו הכלכליים בעיקר של הסכם הגירושין.

כלומר, אישה אשר הוכח כי "זנתה תחת בעלה", על כלל ההשלכות והנימוקים אשר נדרשים להוכחתה של טענה זו, אינה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה, כמו גם כי בעת קיומה של בגידה נשללת מאישה גם הזכאות לקבלת כתובה ותוספת שנלווית לאותה כתובה.

זאת ועוד, כי כלל ההוצאות אשר נעשו בשל הבגידה, כמו גם חובות אשר קיימים למי מבין בני הזוג לאורה של בגידה, מהווים מנת חלקו הבלעדית של הבוגד וכאלו אשר האדם שנבגד אינו מוכרח ו/או צריך לקחת בהם חלק.

מנגד, בעל אשר הוכח כי הינו רועה זונות, יאלץ לשלם את כתובתה של האישה במלואה, לאור מימוש ההתחייבות שנתן לה בעת נישואיהם דאז.

 

היבטים ייחודים לבגידה בעניין משמרות הילדים

בנוסף לכך, לאור קיומה של בגידה אשר כתוצאה ממנה הבוגד/ת ומאהבה/תו החלו לקיים קשר אשר עודנו קיים ואינו אפיזודה חולפת, אזי שעלולה להיות לכך השפעה משמעותית על טובת הילדים בעודם נפגשים עם אותו הורה שבגד ומושא בגידתו שהופך באבחת סכין לחלק מן התא המשפחתי החדש.

לפיכך, לעתים עלול אדם אשר בגד ועבר להתגורר עם מאהבתו לזכות להסדרי ראייה אשר אינם שוויוניים, כמו גם כאלו אשר מותירים אותו כלוקה בחסר אל מול גרושה/תו הטרי/ה.

 

לסיכום – בגידה כקלף אשר טורף את הנישואין והגירושין כאחד

כפי שניתן להבחין, קיומה של בגידה משפיע במידה רבה וחסרת תקדים על האופן בו הערכאות המשפטיות רואות את הליך הגירושין אשר עתיד להיכרת, כאשר אף על פי שאינן ממהרות להכתיר אשמים ולנקוט צד, הן עלולות לתת את הדעת אל מול גורם אשר ביצע עוול חד צדדי כנגד מי שעד לאחרונה חלק עימו תא משפחתי.

לאור זאת, כמו גם לאור חשיבותו הרבה של הסכם הגירושין, כהסכם אשר עלול לשנות את חייו של אדם ויכולתו להתנהל כלכלית מעתה ואילך, להסתייעות בסיוע משפטי מוקדם ככל הניתן על ידי עורך דין משפחתי חשיבות ראשונה במעלה, שכן בידי גורם מקצועי – משפטי שכזה היכולת לערוך הסכם גירושין אשר מאפשר לכל אדם להיפרד כהלכה מנישואיו הקודמים, כאשר אלו לא מהווים עכבה או מכשול אשר עלול להצר את רגליו הלאה.

בגידה מצד הגבר נתפסת בצורה שונה בין הערכאות המשפטיות. בעוד בבית הדין הרבני, גבר לא נחשב כמבצע מעשה בגידה אך יידרש לשלם סכום גבוה, בבית המשפט לענייני משפחה שני הצדדים מסוגלים לבצע מעשה בגידה – הנחשבת לעילה לגירושים, סעד או אף יחס עודף בקבלת ממון.
בית המשפט לענייני משפחה מתייחס לבגידה כסובייקטיבית. בנוסף, תוכחת מעשה בגידה נדרשת בהוכחה שעלולה לגרור פגיעה בפרטיות של שני הצדדים. לכן, בית המשפט לא מכריע לרוב בענייני דרישת פיצויים לאור בגידה, אלא אם מדובר בעילה לגירושין והיבטים נוספים של ההליך המשפטי.
הטוען לבגידה נדרש להביא לכך הוכחה אשר תלויה בשני עדים. פעמים רבות, לשם השגת ההוכחה הופרה פרטיותה של האישה בצורה מוחלטת. למעשה, בית המשפט העליון פסק כי ככל שהפגיעה בפרטיות תהיה חמורה יותר לצורך ההוכחה, כך יעדיף בית המשפט לשמור על הפרטיות.
כל הליך גירושים, גם אם נכלל בו מעשה בגידה, נבחן לגופו בפני בית המשפט. עם זאת, לרוב מעשה בגידה ישפיע על מספר היבטים בגירושים. לדוגמה, במקרים בהם הצד הבוגד ממשיך בקשר עם האדם עמו בגד, סביר כי יזכה בהסכמי ראייה לא שוויוניים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא