אקטואר גירושין

להליך הגירושין קיימים סופרלטיבים רבים, אשר רובם ככולם נוגעים לעלויות הרגשיות והכספיות אשר נלוות לו, כאשר נאלצים מי שעד לאחרונה חלקו יחדיו בית ומשפחה, לבצע הפרדה מלאה של כלל הרכוש והממון אשר קיים לזכותם המשותפת, בטרם יפרידו כוחות וייפרדו לצמיתות.

כמו כן, לנוכח השכיחות הרבה שקיימת להליך, כאשר אחוז המתגרשים בישראל עולה ומדביק את הפערים מחברות מערביות אחרות בעודו מגיע לכ – 30%, עלתה ביחס ישר כמות המקרים בהם זוגות נאלצו לפנות לסיוע מצד אקטואר, על מנת לבצע היון מדויק של הרכוש המשותף להם.

לפיכך, לנוכח השכיחות הרבה שקיימת להליך בכלל ולאור היעדר הבקיאות הרבה שקיימת בקרב הציבור הרחב בנוגע לתפקידו של האחרון, במאמר הקרוב נרחיב אודות תפקידו של אקטואר כחלק מגירושין.

 

מהו אקטואר?

אקטואר הוא איש מקצוע המתמחה באקטואריה, מדע העוסק סביב פתרון בעיות כלכליות וחברתיות באמצעות שימוש בכלים מתמטיים גרידא, בעודו מנסה להעריך ולבצע היון מדויק של רכוש או ממון, בהתאם לסיטואציה לה נקלע.

אקטואריה מקורה עוד בסנאט הרומי בימי קדם, אך ננסך בה תוקף מחודש בהתאם לאופייה הנוכחי במאה ה- 18, כאשר חברות ביטוח עשו שימוש באקטוארים כדי להעריך ולחזות את תעריפי הביטוח ההכרחיים על מנת לבטח לקוחות מקבוצות אוכלוסייה מסוימות בהתאם לנסיבותיהן האישיות.

 

מדוע קיים צורך באקטואר?

בהמשך לכך, הצורך באקטואר נובע מהקושי הקיים בקרב בני זוג לבצע חלוקת הון אשר מוסכמת ומקובלת על 2 הצדדים ועורכי דינם.

רוצה לומר, כאשר בני זוג נאלצים לקיים הפרדת ממון כחלק מהסכם גירושין, כאשר קמה מחלוקת ביניהם אשר בבסיסה הערכת יתר ו/או הערכת חסר אודות מי מבין ההון המשותף שלהם, מתבצעת פנייה לאקטואר כדי שהאחרון יבצע הערכה מדויקת ועדכנית אודות שוויו של הממון במחלוקת, כדי לאפשר את החלוקה בהתאם לאשר נקבע – בין אם במסגרת הסכם ממון או בין אם כתוצאה מעיקרון איזון המשאבים.

 

 אקטואר והסכם ממון

זאת ועוד, כי הסכם ממון יכול במידה רבה לחסוך מזוגות רבים את הצורך באקטואר לעת גירושין, כיוון שהוא מסדיר מבעוד מועד את הסוגיות הכרוכות בבירור והערכת שוויו של הממון הקיים. רוצה לומר, אקטואר מסייע בהסכמי גירושין כאשר בני הזוג חלוקים אודות האופן בו יש לחלק את הממון ביניהם לאור העובדה כי אינם מסכימים ורואים עין בעין את ערכם ושווים של הרכוש המשותף להם.

אקטואר גירושין
אקטואר גירושין

לעומת זאת, באמצעות כינון וכריתת הסכם ממון מבעוד מועד יכולים להבטיח בני הזוג כי הסדרת הממון והחלוקה לשעת הצורך מסוכמת מבעוד מועד, כאשר אילו במידה ואכן יתגרשו לבסוף, אזי שהכול ידוע מלכתחילה וכל אשר נותר הוא לאשרר ולקיים את ההסכם בפועל.

 

אקטואר כגורם המביא לפשרה

בנוסף לכך, אף על פי כי לא מדובר בתפקידו היבש, אקטואר יכול במידה רבה להביא פשרה והסכמה בין בני הזוג. הסיבה לכך היא שבעוד בני הזוג רואים את הממון וההון הקיים להם בממד שטחי יחסית, כלומר מבחינת שוויו הנוכחי בעת החלוקה, אקטואר מחשב בחלק משיקוליו גם את צמיחת ההון הנזיל והלא נזיל הקיים לטובת בני הזוג.

כלומר, אקטואר מתייחס גם להון כדוגמת פנסיה, רכבים, ירושות, מיטלטלין וכמובן נדל"ן, כאשר לנוכח בחינתו של שווים הנוכחי כמו גם הצפי הקיים בהם לנוכח התשואות הממוצעות שאותם נכסים קיימו בעבר, יכול האקטואר למעשה לנסח משוואה אשר תאפשר קיום איזון משאבים מלא ובאופן שאילולא ייבחן ברזולוציות הללו לא יצליח להביא את בני הזוג לעמק השווה.

 

אקטואר – מטעם מי?

כמו כן, יש לציין כי אקטואר הוא לרוב איש מקצוע אשר בדומה לעורך דין נשכר על ידי מי מבין בני הזוג למען ביצוע הערכה, כמו גם לעתים על ידי בית המשפט. לפיכך, קיים באופן טבעי חשד בין בני זוג אשר מתחתנים אודות הערכות האקטואר שמקבילם שכר, כאשר לנוכח זאת רבים בוחרים להעסיק גם אקטואר מטעמם, כאשר לאור זאת במסגרת תביעת הגירושין לעתים מתקבלות 2 הערכות אודות אותו ממון, כאשר לעתים עלולים להיות הבדלים מהותיים בין קביעת האקטואר הראשון לאחרון.

לכן, במידה ואכן קיימת מחלוקת שכזו, או כאשר בית המשפט סבור כי נפלה טעות חריגה באופן ההערכה של מי מבין האקטוארים הקיימים, נוהג בית המשפט לשכור את שירותיו של אקטואר מטעמו כדי לקבל חוות דעת שלישית, כאשר אודות הערכה זו בית המשפט לא נוהג להטיל ספק או ערר, ולאמצה כמדויקת.

 

אקטואר אל מול שמאי

זאת ועוד, כי שאלה אשר עולה לעתים תכופות, היא מדוע קיים צורך באקטואר לנוכח העובדה כי קיים בעל מקצוע דומה אשר עוסק גם הוא בהיוון ממון, הלא הוא שמאי. לעומת זאת, בעוד ששמאי עוסק בהערכת שוויו של רכוש קיים, כדוגמת רכבים, בתי עסק, נדל"ן, ומיטלטלין, אקטואר מעריך גם נכסים אשר מצריכים הערכה מורכבת יותר ושימוש בכלים מתמטיים מורכבים יותר.

 

אקטואר כגורם המעריך גם את שווים העתידי של הנכסים

לדוגמה, אקטואר מבצע הערכה גם של נכסים כדוגמת מניות, זכויות סוציאליות, מוניטין שעסק של מי מבין הזוג צבר בזמן היותם נשואים, תארים אקדמיים אשר קיימים לבני הזוג, ניירות ערך שבחזקתם ועוד.

כך למעשה על האקטואר לבצע הערכה גם של כושר הצמיחה של כל אחד מן הנכסים הללו, כאשר לנוכח זאת ניתן לבצע חלוקה שלמה ומאוזנת יותר אשר לוקחת בחשבון השקעות אשר העת לפרוע את הרווחים מהן אינה בעת מועד הקרע, קרי בעת הגירושין כשלעצמם.

בנוסף לכך, אקטואר מכניס כחלק מחישוביו גם את קיומן של חובות או הלוואות אשר קיימות ו/או נלקחו בזמן שהזוג חי יחדיו, כחלק מסך הנכסים הקיימים להם, כאשר חלק בלתי נפרד מכך הוא התחייבויות כלכליות שהזוג קיים.

 

דוגמה לצורך באקטואריה לנוכח פנסיה

בהמשך לכך, דוגמה אשר מבהירה ומחדדת את הצורך הרב שקיים בשירותו של האקטואר ניתן לראות מאשר קורה בהקשרן של פנסיות או זכויות סוציאליות אשר קיימות לטובת מי מבין בני הזוג. לדוגמה, כאשר בני זוג מתגרשים, תרחיש אשר פוקד את רוב רובם של הזוגות בעודם טרם גיל הפרישה או אפילו קרובים אליו, לעתים בידי בני הזוג קיימות זכויות סוציאליות משמעותיות כדוגמת קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וכן הלאה.

לפיכך, מפאת העובדה כי בהיעדר הסכם ממון אשר מסדיר את זכותו של מי מבין בני הזוג אודות הון כדוגמת זה, עלול מי מבין הצדדים לדרוש את קיומו של איזון המשאבים בהקשרן גם של זכויות סוציאליות, עלולה לקום דרישה לקבלת חלק מסוים מן הסכום אשר נצבר במכשירים פנסיונים של מי מבין בני הזוג.

לעומת זאת, לאור העובדה כי מדובר בהון אשר אינו נזיל עד גיל הפרישה, לעתים לא יכולים בני הזוג חוקית לשלם או להעניק זכויות אודות החסכונות הפנסיונים שלהם באותה העת, כאשר לנוכח זאת הם למעשה "חייבים בעתיד", בעת מועד הפירעון, אחוזים וחלקים מן הזכויות הפנסיוניות הקיימות להם לטובת בן/ת זוגם.

לפיכך, באמצעות אקטואר, יכולים בני הזוג למעשה לשלם מבעוד מועד את הסכום אשר יהיו עתידים למסור לטובת בן/ת זוגם ובכך למעשה לסיים את התלות הקיימת ביניהם לאחר הסכם הגירושין, כאשר באופן טבעי ומתבקש 2 בני הזוג שואפים לפצוח בדרך חדשה וחיים אשר אינם מערבים לרוב את בן/ת זוגם, בעיקר לנוכח גירושין שלא התקיימו על פני מנוחות.

 

אקטואריה כחלק מגישור

בנוסף לכך, אקטואריה מתבצעת גם כחלק מהסכם גישור, בו נפגשים בני הזוג למספר פגישות עם מגשר, במהלכן כחלק מהנושאים בהם עוסקים גם חלוקת רכוש ולפיכך גם נעזרים באקטואר. כמו כן, יש לציין כי אקטואריה אשר מתבצעת במסגרת גישור, כאשר בני הזוג נעזרים באקטואר אחד ומשותף לשניהם מתבצעת לרוב בצורה אופטימלית, שכן ניתן לעבוד ביחד עם בני הזוג וללא חשש חיצוני שמא האקטואר אשר מועסק על ידי בן/ת הזוג מוטה ומחזיק בהערכת יתר לטובתם.

זאת ועוד, כי באופן טבעי בדומה לכלל הליך הגישור, נחסך מבני הזוג הצורך בהעסקת 2 אקטוארים וכתוצאה מכך כלל עלויות ההליך היקר מלכתחילה צונחות במידה משמעותית.

 

לסיכום

כפי שניתן להבחין, אקטואר הוא חלק בלתי נפרד מגירושין אשר מצריכים את בדיקת הציציות של כל צד למען קיומם. לכן, כאשר בני הזוג מקיימים מבעוד מועד הסכם ממון אשר הסדיר ועיגן את זכויותיו של כל צד בטרם כלל היה הצורך לקיים הפרדת ממון, כאשר בני הזוג פעלו ללא משקעים אישיים ויצרים שנובעים באופן טבעי מהגירושים, ניתן להימנע מהצורך המייגע והלא פשוט אשר כרוך בהפרדת ממון לרזולוציות שכאלו.

לעומת זאת, מדובר בשירות הכרחי וחשוב למען יוכל כל צד בגירושין לוודא ולהבטיח כי זכויותיו בממון המשותף נשמרו כהלכה ומבלי שהוא לוקה בחסר או מממש באופן חלקי את שמגיע לו על פי החוק, קרי לנוכח איזון המשאבים.

בנוסף לכך, יש לציין כי אקטואריה אשר מתקיימת במסגרת הסכם גישור היא לרוב נוחה עבור כלל המעורבים במידה רבה יותר מאשר כזו אשר נעשית מטעם אחד מן הצדדים, לנוכח שיתוף הפעולה הטבעי והאובייקטיביות שבה נוהגים לבחון בני הזוג את קביעתו של האקטואר.

 

אחרית דבר

לבסוף, הצורך באקטואר לשעת גירושין מחדדת שבעתיים את הצורך בהסכם ממון, כאשר אילו לא קיים בידכם כזה, אזי שאף פעם לא מאוחר מדי לכרותו. מנגד, במידה והנכם בשלבי גירושין ללא הסכם ממון, מומלץ במידה רבה לפנות לאקטואר מקצועי ואמין כדי לקבל היוון הוגן ומדויק אודות זכויותיכם ברכוש אל מול בן/ת זוגכם.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא