חלוקת נכסי קריירה במהלך גירושין

כחלק מן ההבנות הרבות הנכרכות במסגרת הסכם דרמטי כדוגמת הסכם גירושין, קיים הצורך להגיע להבנה אשר רבים יעידו כי הינה אולי החשובה ביותר מבין הקיימות, זו אשר נוגעת לחלוקת הממון וההון המשותף הקיים לטובת בני הזוג.

אך בעוד שישנם נכסים אשר קל לחצות ולבצע עבורם היוון והערכת שווי למען חלוקתם במשוואה כלשהי אשר בני הזוג יגיעו אליה מבעוד מועד או בעת הגירושין עצמם, ישנם נכסים אשר קיימים לזכותו של אדם אשר לא קיים להם תג מחיר או משקל שניתן להמיר באמצעות עיניו של אדם פשוט מן היישוב לכדי סכום קבוע.

נכסים אלו נוגעים לנכסי הקריירה שקיימים לטובת כל אחד מן המתגרשים, כדוגמת השכלה, מוניטין, זכויות והצלחות קניין הקיימות לו ועוד, כאשר לנוכח החשיבות הרבה שקיימת לסוגייה, כמו גם היעדר הידע הרחב אודותיה, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בחלוקת נכסי קריירה במסגרת גירושין.

עיקרון איזון המשאבים אל מול הסכם ממון כנקודת הפתיחה

מנגד, בטרם נוכל לבאר עד תום את ההיבטים השונים של נכסי קריירה, כמו גם כיצד מעריכים את שווים או לנוכח מה הם משתנים או מתקיימים, יש לתת את הדעת ראשית על האופן בו מתחלק הממון וההון בין בני זוג נשואים אשר הגיעו לכדי ההחלטה כי עליהם להתגרש.

לכן, בישראל כאשר בני זוג מגיעים לכדי גירושין, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 נקבע במסגרת סעיף 3.א כי במידה ולא יחזיקו בני הזוג בהסכם ממון טרם לגירושין, כמסמך אשר תכליתו לעגן ולהסדיר את ההבנות הכלכליות ביניהם לעת הצורך לקיים גירושין, עליהם לחלק את ממונם המשותף לנוכח עקרון איזון המשאבים בהתאם להלכת השיתוף, כפי שמופיע בחוק בלשונו – "לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף".

 

קיומו של הסכם ממון כצומת דרכים בה יקבע אופי החלוקה (אם בכלל)

לפיכך, בעת קיום קרע וגירושין בין בני זוג, אילו החזיקו ה- 2 בהסכם ממון אשר בו פירטו ומנו כיצד עליהם לחלק את אשר צברו במהלך נישואיהם כמו גם אשר היה קיים ביניהם טרם לכן אך הם החליטו לחלוק, אזי שיש לקיים את ההסכם הלכה למעשה, כאשר הזכויות שיינתנו (אם בכלל) לכל צד אודות כלל הנכסים, כולל נכסי קריירה, יוכללו ויקבלו מענה ויחס בהתאם לאשר צוין שם.

מנגד, אילו בני הזוג לא הגדילו לעשות ולכרות הסכם ממון בינם לבין עצמם, אזי שעליהם לחלוק את הקיים להם בהתאם לאיזון המשאבים, כאשר הכוונה בכך היא שעליהם להתחלק הלכה למעשה באופן שוויוני וזהה בינם לבין עצמם, ובאופן המעניק לכל צד זכויות שוות בממון ובהון המשותף – כאשר כחלק מהון זה מחושבים גם נכסי הקריירה של כל אחד מבני הזוג.

חלוקת נכסי קריירה במהלך גירושין
חלוקת נכסי קריירה במהלך גירושין

מה מוגדר כנכסי קריירה?

בהמשך לכך, נכסי קריירה אינם מקבלים הגדרה חד משמעית, לאור הגיוון הרב הקיים בכל משלח יד שונה ואחר, כאשר מדובר מטבע הדברים בנכסים אשר משתנים במידה רבה עד חסרת תקדים בין קריירה אחת לאחרת. לדוגמה, בעבור שחקן כדורגל, נכס קריירה יכול להיות יכולתו להצליח ולהתקדם ככדורגלן, נכס אשר מהווה תכונה ויכולת פיזית, בעוד שבעבור בעל עסק נכס קריירה יכול להיות המוניטין העסקי שהעסק שלו צבר לאורך זמן, כמונח מופשט אשר לא קיים בממד הפיזי.

לכן, בפסקי דין מן העבר נעשתה ההבהרה כי נכסי קריירה הינם כלל המאפיינים אשר משפיעים על כושרו של אדם להשתכר, כאשר כושר זה מהווה תמהיל המורכב ממספר אלמנטים שונים, אשר לעתים קיימים ולעתים כלל לא, כפי שמיד נדגים.

 

מהם האלמנטים הקובעים את נכסי הקריירה?

כפי שצוין טרם לכן, נכסי קריירה מורכבים מן המוניטין העסקי הקיים לאדם, כאשר בנוסף לכך יש להתחשב גם במוניטין האישי הצבור לו כתוצאה מעיסוקיו השונים, לכן, בעוד שאת המוניטין העסקי קל יחסית לחשב, המוניטין האישי מורכב מעט יותר ובעל היבטים רבים יותר.

 

מוניטין עסקי

כלומר, מוניטין עסקי מחושב על פי קביעת בית המשפט העליון לנוכח שווי היוון ההכנסות והרווחים אשר אותו עסק עתיד לייצר במהלך פרק הזמן הרלוונטי שנכון למדוד עבור אותו עסק נקודתית.

כלומר, אילו נחזור שנית לדוגמת הכדורגלן אשר נעזרנו בה טרם לכן, במידה ומדובר בכדורגלן אשר פועל במשלח ידו במהלך מספר שנים מצומצם, לא יהיה נכון לבצע עבורו הערכת מוניטין במשלח יד זה עד גיל הפרישה, אלא בהתאם לצמיחה הפוטנציאלית שניתן לשער לו בהתאם למצבו הנוכחי ומשך הזמן שנותר לו לפעול במסגרת משלח יד זה.

 

מוניטין אישי

מנגד, מוניטין אישי הוא מורכב יותר, ומהווה תמהיל של טיב הקשר של בני הזוג, כמו גם האופן בו בחרו לכרוך יחדיו את יחסיהם הכלכליים. כלומר, מדובר בתבחינים כדוגמת האם קיים לאחד מהם כשרון טבעי אישי, האם הם שניהם בריאים או צפויים לדרוש ולבקש סעד בפרק הזמן הקרוב כתוצאה מכך.

בנוסף לכך, קריטריונים נוספים הם אורך הקשר של בני הזוג, קרי משך הזמן שהינם נשואים, גילם כתלות במרחקם מגיל הפרישה, שווי הנכסים הפרטיים שקיימים לטובתם המשותפת – ולטובתם האינדיבידואלית כתוצאה מהאופן בו תתקיים הפרדת רכוש, כאשר לבסוף הקריטריון אשר קשה להוכיח ועלולות לקום עליו תהיות הוא – מידת התמיכה והתרומה של בן זוג אחד לטובת הקריירה של משנהו, כמו גם מידת הקידום העצמי שבן הזוג קיים עבור עצמו.

למשל, בהינתן רכישת השכלה נוספת אשר קיים מי מבין בני הזוג במהלך שהיו נשואים, כאשר בן הזוג השני למעשה נטל על עצמו את מלאכת הכלכלה ביתר שאת למען אפשור רכישת ההשכלה הנ"ל, יש בכך להעיד על תרומתו של בן זוג אחד למען המוניטין האישי של בן הזוג השני, כמהלך אשר יכול לזקוף לטובתו זכויות בנכסי הקריירה.

 

הקושי בחלוקת והיוון נכסי קריירה

כמו כן, הקושי המשמעותי הנובע מקיום איזון משאבים בהקשרם של נכסי קריירה הוא מתוקף היותם חמקמקים וכאלה אשר קשה לבצע עבורם היוון. הסיבה לכך היא שבעוד חלוקתם של נכסים קיימים כדוגמת נדל"ן ומיטלטלין מתאפשרת בקלות לנוכח קבלת חוות דעת אודות שווים, באמצעות אקטואר או שמאי, כאשר קיים הצורך לעשות זאת בעבור מוניטין של אדם, עלולות להתקבל חוות דעת שונות מהותית, כאשר לנוכח הפער קשה לגזור מסקנה חד משמעית.

 

מדוע קיים צורך לאזן נכסי קריירה?

מנגד, עלולה לקום השאלה המתבקשת, מדוע יש לזקוף את מעשיו של אדם אשר עמל ופעל למען קידום ושיפור מעמדו הכלכלי, בעודו רוכש השכלה ופועל לבדו במסגרת משלח ידו לטובת בן/ת זוגו אשר כעת מתגרש ממנו ואין לו יד בדבר בהיבט המקצועי.

הסיבה לכך היא תפיסתן של הערכאות המשפטיות אשר השתנתה במידה רבה בשנים האחרונות, כאשר כעת נוטים לזקוף את יכולתו של אדם להתקדם ולהצליח בעסקיו הפרטיים ולהגדיל את כושר השתכרותו כתולדתה הישירה של מערכת זוגית בריאה ומשגשגת, כזו אשר לאורה ובעקבותיה הצליח אותו אדם להרחיק לכת ולהגדיל את כושר השתכרותו באופן ניכר, כאשר יתרה מכך – לעתים התקדמות זו נעשית על חשבון המקביל/ה, ולפיכך קיים צורך לשתפו גם בכך.

כלומר, במקרים בהם רק אחד מבני הזוג עובד כאשר מקבילו נשאר לעסוק במלאכת הבית או לעבוד בעבודה בהיקף נמוך וכושר השתכרות זניח יותר, כחלק מהסכמה בעל פה אשר נעשתה בין בני הזוג, מדובר למעשה בוויתור או החלטה אשר נעשתה מתוך תפיסה כי השלם גדול מסך חלקיו, כאשר לנוכח זאת בעת הפירוק של אותו שלם לחלקיו המרכיבים אותו, יש לפצות את החלק שהקריב למען הכלל מנכסי הקריירה שצבר הצד הנגדי.

 

כיצד מתבצע איזון אודות נכסי קריירה?

כמו כן, בעת הצורך לקיים איזון בעבור נכסי קריירה, אין הדבר אומר שהצד המפוצה הופך לשותף פעיל או בעל אמרה במסגרת עסקיו של בן/ת זוגו. מנגד, לנוכח בחינת פסקי דין בעבר ניתן להבחין כי לרוב הערכאות הדנות במקרים שכאלו נוטות לפסוק למתן קצבה חודשית מטעם בעל כושר ההשתכרות הגבוה לטובת בעל כושר ההשתכרות הנמוך יותר.

לעומת זאת, פיצוי שכזה עלול ליצור משוואה לא הוגנת, שכן על בעל כושר ההשתכרות הגבוה כעת לעבוד על מנת לפרנס אדם אחר, כאשר הוא מאבד קצבה קבועה ועקבית משכרו החודשי, כאשר אילו יפסיק באופן פתאומי לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה כלשהי, אזי שהוא למעשה נותר ללא כושר השתכרות כלל.

לכן, לעתים רבות פוסקת הערכאה המשפטית העורכת את האיזון על מתן פיצוי חד פעמי מטעם הגורם האמיד לזכותו של הגורם החלש יותר כלכלית, כאשר לאחר מכן למעשה אוזנו לחלוטין נכסי הקריירה בין בני הזוג וחייהם הכלכליים מופרדים כליל.

 

לסיכום – נכסי קריירה כנכס אשר מחדד את הצורך בהסכם ממון

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, נכסי קריירה מהווים חלוקה ומתן זכויות לטובת צד אחד אודות מעשיו האישיים והצלחותיו העסקיות של בן זוג אחד לטובת בן זוג אחר. לפיכך, אף על פי כי ישנם בני זוג אשר במידה רבה יראו לנכון לקיים מאזן חלוקה שכזה, אשר מעניק זכויות לכל אחד מבני הזוג אודות הצלחותיו ונכסיו הקרייריסטים של הצד האחר, אין הדבר מעיד כי מדובר בכלל גנרי התקף לכלל האוכלוסייה.

זאת מכיוון שישנן מערכות יחסים אשר אינן בריאות, כאשר לעתים רבות נכון לומר כי אף על פי הקשיים אשר הערים בן זוג אחד כנגד בן זוג אחר, נאלצו בני הזוג להתגרש ולהגיע לכדי הצומת בה עליהם לפרק את מערכת היחסים הזוגית שלהם, כאשר לנוכח זאת קל וחומר שאין זה נכון להעניק לבן/ת זוגם זכויות אודות המוניטין והשם הטוב אשר צברו למענם.

לפיכך, לנוכח הסובייקטיביות הרבה ומגוון הדעות ומערכות היחסים הקיים, מתחדד הצורך אשר מתגלם גם בהחלטתם של רבים לפעול בהתאם, ולכונן הסכם ממון בטרם יינשאו ויכרכו את גורלם הכלכלי והזוגי יחדיו.

הסיבה לכך היא שבאמצעות הסכם ממון יכולים בני הזוג ליצור משוואות ייחודיות ובעלות נופך וגוון אישי אשר יגלם ויבטא את האופן בו הם מעוניינים לערוך את עניינם הכלכליים, כאשר נתונה להם הרשות לערב ולחלק נכסים כדוגמת נכסי קריירה, כמו גם לבחור שלשמור אותם לעצמם.

זאת ועוד, כי הסכם ממון אשר נכרת בראשית הדרך יכול להיפתח לשינויים (אילו יוכנס בתוכו מנגנון שכזה) לאחר פרק זמן מסוים בו בני הזוג נשואים, כאשר לנוכח בחינה בשלב אוחר של מערכת היחסים של בני הזוג, יכולים ה- 2 לבדוק האם אכן ראוי להעניק זכויות אודות נכסים אישיים ופרטיים כל כך כדוגמת נכסי קריירה.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הנכם בראשיתם של נישואין או דווקא בפתחו של הליך גירושין, החידודים וההבחנות הללו בין הדקויות הרבות שקיימות לסוגייה מצריכות היעזרות בסיוע מקצועי רם מעלה כדוגמת עורך דין גירושין אשר ידע לסייע לכם לקיים את כלל ההליך על הצד הטוב ביותר, ומבלי שתאלצו להתמודד עם אותיות קטנות בעלות בשורות גדולות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא