חובות בגירושין – חובות טרום נישואין

אף על פי כי ידוע לכל שכחלק מהסכם גירושין על בני הזוג לקיים הפרדת רכוש אשר עוברת כחוט השני לאור כל אשר היה קיים להם, סוגייה אשר חומקת מעינם של רבים היא סוגיית החובות. הסיבה לכך היא תפיסה מוטעית הנוגעת לאופיים של חובות אלו מלכתחילה, כמו גם כי לעתים קיימת מחלוקת רבה אודות האופן בו יש להתמודד עימם, במיוחד כאשר אחד מהם נובע ממשלח ידו של אחד מבני הזוג.

לפיכך, כמו גם לאור חשיבותה הרבה של הסוגייה אשר נוגעת להליך נפוץ ושכיח באוכלוסייה כדוגמת הליך הגירושין, במאמר הקרוב נרחיב אודות אופן חלוקתם של חובות אשר מקורם עוד בטרום הנישואין, קרי לפני שבני הזוג בכלל נישאו.

כיצד מתחלק ממון כחלק מגירושין?

בהמשך לכך, קיים צורך לבאר ראשית כיצד נקבעת חלוקת הממון בישראל לעת הצורך לקיים הסכם גירושין. חשיבותה של הסוגייה נובעת מכך שקיים הבדל מהותי וחסר תקדים בין האופן בו מתחלק ממון בעת קיומו של הסכם ממון, כמסמך אשר מכיל בתוכו את כלל ההבנות וההסכמים אשר בחרו בני הזוג לקיים בינם לבין עצמם, כאשר לאור היעדרו או היעדר הסכמה אחרת אשר כרתו בני הזוג, עליהם לפעול לנוכח עיקרון אשר פועל כמעין ברירת מחדל – עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף.

 

עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף

עיקרון איזון המשאבים הוא האופן בו מתבצעת הפרדת הרכוש בהיעדרו של הסכם ממון, עיקרון זה גורס באופן טבעי לנוכח שמו כי יש לאזן את המשאבים בין בני הזוג, באופן אשר יותיר כל בן זוג ברשות מחצית מן הרכוש אשר היה קיים לטובת בני הזוג במהלך נישואיהם.

כלומר, עיקרון איזון המשאבים למעשה קובע כי כל הרכוש אשר בני זוג צברו במהלך היותם נשואים, אשר נצבר לטובת שמם המשותף עתיד להתחלק בינם לבין עצמם באופן שוויוני ומוחלט. לעומת זאת, בעבור רכוש אשר מקורו בטרם הנישואין, נבחנת קיומה של הלכת השיתוף כדי לקבוע האם קיים צורך לבצועה בהתאם לעת קיומם של גירושין.

הלכה זו למעשה גורסת כי אילו בני הזוג בחרו לקיים שותפות בעבור נכסים אשר מקורם עוד בטרם הנישואין, אזי שעליהם להתחלק בהם בהתאם. לדוגמה, במידה והיה לטובת מי מבני הזוג נכס אשר אחד מהם רכש עוד טרם לכן, במידה והם יחלקו אותו כחלק מנישואיהם, כלומר בעודם גרים בו יחדיו, אזי שייתכן ותקום תביעה מצד מי מהם לחלוק אותו לעת קיומם של גירושין.

 

חובות שבגינם קיימת השתתפות

בנוסף לכך, בעבור חובות אשר קיימים לבני הזוג בעודם מתגרשים, שאלת השייכות של אותו חוב תקבע בעיקר לנוכח הסיבה שלשמה החוב נוצר, כמו גם האם חלה חלוקה בו דה פקטו.

כלומר, האם החוב שנוצר לבני הזוג הוא בשל הוצאה משותפת לשניהם, כפי שנכון לומר בשל חובות שמקורם בהוצאות בעבור ילדים משותפים, משכנתא, הוצאות שוטפות (חשמל, מים, ארנונה וכן הלאה), כאשר אילו מדובר בהוצאות בעלות אופי שכזה, על בני הזוג לחלוק בחוב שכן הוא נועד למען שניהם.

חובות בגירושין – חובות טרום נישואין
חובות בגירושין – חובות טרום נישואין

חובות שבגינם לא קיימת השתתפות

לעומת זאת, בעבור חובות אשר נוצרו על ידי רק אחד מבני הזוג למען עצמו ומבלי לשתף את בן/ת זוגו, לא קיימת חובת החלוקה לפי עיקרון זה.

כלומר, בהינתן חובות אשר מקורם במעשים פליליים כדוגמת הימורים, כמו גם בשל הוצאות אשר נלוות לקיומו של רומן רומנטי מצד מי מבין בני הזוג, אשר מקבילו כאמור לא היה מודע לו וקל וחומר לא נתן לו את אישורו, אזי שגם במקרה שכזה בן הזוג אשר אינו יצר את החוב לא צפוי לשאת בעלויות הכרוכות בו, כאשר חוב זה ייזקף לחובת יוצרו הראשוני בלבד.

הדבר נכון גם בעבור חובות אשר נוצרו כחלק ממשלח ידו של מי מבין בני הזוג, כאשר אחד מבני הזוג לא עדכן ובחר שלשתף את בן זוגו בהתרחשויות העסקיות הנלוות לו.

 

חובות בטרם הנישואין – בהתאם להלכת השיתוף

בנוסף לכך, לגבי שאלת השייכות של חובות אשר נוצרו עוד בטרם הנישואין, השאלה מתחדדת משמעותית, מכיוון שקיים כאן ניגוד מהותי בשל העובדה שמדובר בחובות אשר אחד מבני הזוג לא היה מודע להם ובוודאי לא גרם להיווצרם, אך לעתים הם עלולים לשמש מטרה או נכס אשר אותו חלקו בני הזוג, כאשר לנוכח השימוש המשותף בנכס עצמו.

לפיכך, בנוגע לשאלת הבעלות אודות חובות קדמוניים לנישואין, חשוב להבהיר כי כל מקרה ייבחן לגופו, ולנוכח מטרתו של החוב אשר נוצר, כמו גם האופן בו בני הזוג חלקו אותו לאחר מכן.

 

הסכם ממון – להקדים תרופה למכה

זאת ועוד, כי אפשרות אשר קיימת בעבור כל בני זוג, בין אם הינם נשואים טריים ובין אם נשואים מזה שנים רבות – היא לכרות הסכם ממון אשר יסדיר את עניינם מבעוד מועד. כלומר, באמצעות כריתת הסכם ממון יכולים להבטיח בני הזוג כי לעת הצורך לקיים הסכם גירושין כלל הנכסים הכלכליים הקיימים להם, החל מנכסים קיימים כדוגמת נדל"ן ומיטלטלין וכלה בנכסים שאינם קיימים מוחשית כדוגמת נכסי קריירה וכאמור – חובות.

הסיבה לכך היא שהסכם ממון הוא למעשה החרגה הקיימת בחוק אשר מאפשרת לבני הזוג להסדיר באופן עצמאי ואישי את האופן בו הם מעוניינים לחלק את זכויותיהם המשותפות אודות רכושם הקיים, כאשר חובות נכללים תחת הגדרה זו.

הסכם ממון עובר את אישורה של ערכאה משפטית בטרם ננסך לתוכו תוקף, כאשר לאור זאת, כמו גם בשל העובדה שחתימתו מלווה בהבעת הסכמה והצהרת חתימה מרצון חופשי של 2 בני הזוג, לעתים רבות לאחר והוא נחתם הוא זוכה למעמד של פסק דין חלוט, כאשר לאור זאת קשה מאוד עד כדי בלתי אפשרי לערער אודותיו או לדרוש את שינויו, שכן הוא עומד תחת כלל דיני החוזים הכלליים.

 

חובות טרם הנישואין והסכם ממון

בהמשך לכך, בהינתן השאלה שבה אנו עוסקים, שאלת שייכותם של חובות אשר נוצרו לבני הזוג עוד בטרם נישאו, יכולים בני הזוג אשר מעוניינים לכרות הסכם ממון לקבוע כי ברצונם לכרוך ולחליפין להפריד בין ענייניהם הכלכליים לענייניהם הזוגיים.

כך לדוגמה אילו בני הזוג נישאים כאשר קיים בחלקו של אחד מהם חוב מנסיבותיו האישיות, באמצעות הסכם ממון יכול להבטיח הצד אשר אינו נושא בחוב כעת, כי בעבור החוב הנ"ל נקודתית לא תתקיים הפרדת רכוש, כאשר לפיכך בעת קיומם של גירושין חוב זה לא יתחלק ביניהם כחלק מעיקרון איזון המשאבים.

כך למעשה יכול כל בן זוג להבטיח כי אינו עתיד לשאת בחובות אשר אינו מודע להם, או לחליפין אשר אינו יוצרם ובעלם המקורי. בנוסף לכך, מפאת היותו של הסכם זה מודולרי במיוחד, כלומר כזה אשר ניתן לעצבו ולקיים בו מנגנונים מותאמים אישית, יכולים בני הזוג לקבוע גם כי הסכם זה עומד בעינו למשך פרק זמן מוצהר וקבוע מראש, כאשר לאחר שפרק הזמן שהוצהר בחוזה יסתיים, אזי שהסכם הממון אינו עוד בתוקף.

 

גישור כגלגל הצלה לאור היעדר הסכמה אודות חובות בטרם הנישואין

בנוסף לכך, לעתים רבות מפאת היעדרו של הסכם ממון, כמו גם היעדר הסכמה אודות האופן בו נכון וראוי להתחלק בחוב הקיים לבני הזוג, פונים בני זוג אשר קיים בעבורם חוב מוקדם שמקורו עוד בטרם הנישואין – להליך הגישור למען מציאת פתרון המוסכם על שניהם.

כך למעשה יכולים בני זוג אשר קיים בעבור מי מהם חוב בטרם נישאו, לקיים הבנות מסוימות אשר יכללו או יחריגו את החוב ממנת חלקם המשותפת, בעבור כמובן ויתורים או הבנות אשר יעשו למען אחד הצדדים בהיבטים אחרים.

הסיבה לכך היא שהליך הגישור מחזיק באמתחתו מספר יתרונות ייחודיים אשר מאפשרים לבני הזוג להתעלות על המכשולים וסלעי המחלוקת הקיימים ביניהם, בעודם כורתים הסכם גירושין אשר מקדש את הגעתם להסכמה משותפת ועמק השווה, כפי שמיד נרחיב.

 

יתרונותיו של הליך הגישור

רוצה לומר, הליך הגישור הוא למעשה קיומן של מספר פגישות בין בני הזוג לבין מגשר חיצוני חיצוני, כאשר כאמור מטרתו אינה הגעה לחלוקה שווה ומאוזנת, אלא לחלוקה אשר 2 הצדדים יביעו אודותיה הסכמה ויוכלו לקיימה.

בנוסף לכך, לאור העובדה כי הליך הגישור הינו זול, יעיל, ומהיר משמעותית מהליך תביעת גירושין, מתאפשר באמצעותו לבני הזוג לחסוך הן זמן רב והן משאבים רגשיים וחומריים רבים, שכן לעתים רבות מצליחים באמצעותו להגיע להסכמות אשר מתבססות על ההבנה כי הליך הגישור נועד לאפשר לבני הזוג להתגרש באופן המיטבי, ולא באופן המאוזן שהחוק מחייב.

 

חיסיון וחשאיות כחלק מהליך גישור

זאת ועוד, כי לטובת הליך הגישור קיים יתרון נוסף אשר מחדד את חשיבותו של הליך קרדינלי זה דווקא בהינתן חובות בטרם הנישואין, כאשר יתרון זה הוא היותו של הליך זה חסוי וסודי לחלוטין. כלומר, לעתים קיים החשש מצד מי מבין בני הזוג כי במסגרת הליך הגישור הוא עלול לקיים וויתורים או הבנות אשר בן זוגו הנגדי ינצל כנגדו כחלק מתביעה עתידית, בעודו מסתמך על צעדים והסכמות שנעשו טרם לכן כתשתית לתביעת גירושיו בשלב אוחר.

לפיכך, ראוי להבהיר כי הליך הגישור זוכה לחיסיון וחשאיות מרבית, אשר מתבטאת בהיותו רלוונטי אך ורק להליך הגישור עצמו. כלומר, בראשית ההליך נחתם הסכם סודיות בין המעורבים בו, כאשר לאורו ולאור הבנות הערכאות המשפטיות העורכות את תביעות הגירושין, לא יכול מי מבין הצדדים להיעזר בכלל השיח אשר התקיים במסגרת הליך הגישור, כתשתית אשר אודותיה יתקיימו הבנות ההמשך של בני הזוג, קרי כחלק מתביעת גירושיהן.

יתרה מכך, האיסור לחשוף או לעשות שימוש בכל אשר סוכם או נאמר בהליך הגישור מרחיק לכת עד כדי עורכי הדין של בני הזוג, כאשר צד אשר עושה בכך שימוש בעודו מנסה באופן פסול לקבוע עובדות בשטח צפוי להינזק מכך ולשאת במחיר לאור זאת מצד הערכאה המשפטית אשר תדון בתביעה זו.

 

מדוע קיים צורך להתחלק במסגרת גירושין?

כמו כן, אף על פי כי עד כה עסקנו בעיקר בסיבות החוקיות שלשמן קיימת החובה לחלוק בחובות, טרם נתנו את הדעת אודות הסיבה אשר לפיה קיימת חובה זו מלכתחילה.

ובהתאם, הסיבה לעצם הצורך להתחלק בכלל במסגרת הסכם גירושין, במקום הענקת תמורה בעבור חלקו היחסי של כל צד מן הממון המשותף, היא ההבנה כי במהלך נישואין, כאשר 2 אינדיבידואלים פועלים יחדיו למען כינון תא משפחתי, לא ניתן לבצע כימות הוגן והגיוני של תרומתם האישית לטובת הבית המשותף.

כלומר, לא ניתן למעשה לקבוע עד כמה תרם כל אחד מבני הזוג לרווחת הבית, כאשר פרט לסיוע כלכלי ישנם רובדים והיבטים נוספים אשר מגולמים בתרומתו של כל צד, וכאלה אשר חלוקת ממון אשר מנסה להתייחס אך ורק לתרומתו הכלכלית של כל אחד מהם עלולה בסבירות גבוהה לפספס, ובכך לעשות עוול עם אחד מבני הזוג.

 

לסיכום – חובות בטרם הנישואין כסוף מעשה במחשבת תחילה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, עצם הצורך להתחלק ברכוש ובממון המשותף לבני הזוג, עלולה במידה רבה להיות מלאכה לא פשוטה וכזו אשר נלווים לה יצרים ורגשות רבים. כמו כן, כלל סערת הרגשות הנלווית לחלוקת חובות הינה גדולה יותר, שכן לעתים רבות מחלוקות קמות לאור היעדר הרצון של מי מבין בני הזוג אשר החוב לא זקוף לשמו לשאת בו חלק.

אי לכך ובהתאם לזאת, לנוכח הקושי והמורכבות הרבה שקיימת לעניינים שכאלו, גדל משקלו וגדלה תרומתו של הסכם ממון כאמצעי אשר יכול להבטיח מבעוד מועד כי בני הזוג מקיימים הבנות והסכמים אשר הינם בבת עינם ולפיכך מצליחים לנסוך לתוך הסכם הממון היבטים אישיים, כאלו אשר חומקים מבחינה וקיום יבש של החוק, אשר מורה על חלוקה זהה לעת שיתוף במטרות החוק.

כמו כן, במידה ולא הגדילו בני הזוג לכרות הסכם ממון מבעוד מועד, יוטב להם אילו יקיימו הליך גישור, כיוון שלהליך זה קיימת היכולת להגדיל את סיכויו של הזוג להגיע להסכם אשר קיימת אודותיו הסכמה ותמימות דעים, כאשר לאור הסכמה שכזו גבר הסיכוי לקיומו של הסכם גירושין אשר אחריו יכולים בני הזוג להמשיך לקיים מערכת יחסים בריאה ותקינה עד כמה שניתן.

אחרית דבר

לבסוף, במידה והנכם נמצאים בראשיתו של הליך גירושין, או שמא הנכם נשואים או עתידים להינשא בקרוב וקיים לכם חוב אשר מקורו אשר עוד בטרם הנישואין, מומלץ לבצע היוועצות עם גורם מקצועי כדוגמת עורך דין הסכם ממון ו/או עורך דין גירושין, כדי להבטיח שכלל ההליך על כלל היבטיו יתרחש על הצד הטוב ביותר, וכזה אשר יגלם את רצונכם על בוריו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא