העלמת כספים בגירושין

לנוכח הצורך לקיים חלוקת ממון כחלק מהסכם הגירושין, כאשר לעתים בשל היעדר הכנה והיערכות מוקדמת נאלצים בני הזוג לקיים עקרונות מובנים בחוק אשר אינם משביעי רצון בעבור רבים, לא מן הנמנע להיתקל בהעלמת כספים במסגרת הליך גירושין.

העלמת כספים זו מהווה למעשה התנהגות שלא בתום לב, כאשר מקורה ותכליתה הקטנת הונו של אדם באופן מלאכותי למען כריתת הסכמים והבנות אשר נועדו לגבות ממנו מחיר זעום יחסית לעומת אשר הוא עתיד להיות מחויב במסגרת הליך הגירושין, כאשר לנוכח זאת כמו גם לאור ההשלכות הדרמטיות שקיימות בעבור בן זוג אשר מתוודע להתנהגות שכזו, ניתן להגיע להסכם אחר לחלוטין.

לפיכך, לנוכח שכיחותה של התופעה כמו גם השלכותיה הקרדינליות, במאמר הקרוב נרחיב אודות העלמת כספים בגירושין מצד בן זוג.

מה היא העלמת כספים במסגרת גירושין?

בהמשך לכך, כדי לרדת לשורש העניין, חשוב להבהיר ולציין מהי העלמת כספים מלכתחילה, כאשר האופן בה העלמה זו מתבצעת עלול להיות חמקמק ומתוחכם במיוחד.

לכן, העלמת כספים במסגרת הליך גירושין יכולה להתבצע הן כאשר אחד מבני הזוג מסתיר את נכסיו כדרך קבע, כלומר במהלך היותם של בני הזוג נשואים, כאשר ממון והון אשר מתקבל ונצבר לידיו נשמר במקורות עלומים אשר לבן הזוג הנגדי לא קיימת גישה או אינפורמציה אודותם.

רוצה לומר, העלמת כספים היא למעשה צביעתו של ממון והון אשר קיים לטובת בן זוג אחד באופן שמסתיר ומחריג אותו מחישוב ההון הכללי של בני הזוג, כאשר כתוצאה מכך לעת הצורך לקיים הסכם גירושין וכצעד בלתי נמנע ממנו גם חלוקת ממון והון, החלוקה שתתבצע תחושב באופן שלוקה בחסר, וכזה אשר יותיר את מי מבין הצדדים (לרוב הצד אשר משתכר פחות ממקבילו) בזכויות פחותות מאשר מגיע לו בהתאם לחוק.

כך לדוגמה יכול מי מבין בני הזוג להעביר כספים לרשות קרובי משפחתו, להסתיר קבלת ממון בירושה, לפתוח חשבון בנק במדינה זרה ורישומו רק על שמו הבלעדי מבלי יידוע או קל וחומר הענקת גישה אודותיו לבן זוגו הנגדי וכן הלאה.

 

הצורך בהעלמת כספים – לנוכח עיקרון איזון המשאבים ודרך החלוקה

בנוסף לכך, הסיבה שלשמה מלכתחילה רבים נוהגים באמצעי פסול כדוגמת העלמת כספים היא היעדר רצונם לקיים חלוקה לאור אשר מחייבם החוק – באמצעות קיומו של עיקרון איזון המשאבים על פי הלכת השיתוף.

עיקרון זה קובע כי בהינתן היעדרו של הסכם מוקדם בין בני הזוג כדוגמת הסכם ממון על בני הזוג למעשה לבצע וליישם חלוקה שווה ומאוזנת בינם לבין עצמם אודות כלל הממון המשותף אשר נצבר לזכותם המשותפת בהיותם נשואים, כמו גם אודות ממון אשר היה קיים ברשות מי מהם בטרם הנישואין, אך שהתקיימה בעבורו חלוקה והלכת השיתוף.

העלמת כספים בגירושין
העלמת כספים בגירושין

כיצד מתקיים עיקרון איזון המשאבים בפועל

לפיכך, בעת הצורך לקיים הפרדת ממון וחלוקת רכוש, יתבצע היוון והערכת שווי לכלל הנכסים והרכוש אשר קיים לבני הזוג, כאשר לאחר שיתקבל הסכום הסופי, כל צד צפוי לקבל מחצית מהנכסים בשווים. רוצה לומר, אף על פי כי הנכסים לא יתחלקו באופן מוחלט ל- 2, מכיוון שישנם נכסים כדוגמת נדל"ן או מיטלטלין אשר לא ניתן לחלוק באופן זהה ול- 2 חלקים, כל צד יקבל לזכותו הון בשווי זהה לשל בן הזוג הנגדי, כאשר כלל הממון על כלל היבטיו השונים יתחלק בין בני הזוג.

 

אילו נכסים עתידים להתחלק במסגרת עיקרון איזון המשאבים

כמו כן, מבין סוגי הנכסים אשר עתידים להתחלק ניתן למנות נכסים נזילים כדוגמת חשבונות בנק, השקעות שונות, תיקי מניות, בנוסף גם לנכסים אשר קיים קושי רב יותר לכמתם, כדוגמת נכסי קריירה, פנסיות וקרנות השתלמות, מיטלטלין כדוגמת תכשיטים או נכסים יקרים וכן הלאה.

בנוסף לכך, גם נכסים "שליליים" כדוגמת חובות והלוואות אשר בני הזוג נטלו יחדיו למען משק הבית המשותף או כתוצאה ממשלח ידו של מי מהם עתידים גם הם להיחשב כחלק מחלוקת הממון המשותף, כאשר העלמת כספים עלולה להתבצע גם כאשר אחד מבין הצדדים פועל למען ניפוח והגדלת חובותיו למראית העין על מנת להקטין את סך הממון אשר עתיד להתחלק בין בני הזוג באופן כללי, בעודו הלכה למעשה קונס את מי שעד לאחרונה חלק עימו בית באמצעות חובות פיקטיביים.

כתוצאה מכך, היכן שקיימת מחלוקת מסוימת או היעדר תמימות דעים אודות שווים של הנכסים או קיומם מלכתחילה, פועל לעתים מי מבין בני הזוג באמצעות הברחת נכסים לחוץ לארץ, או לחליפין מתן מתנות למראית העין אשר תכליתה הקטנת הונו באופן מלאכותי אשר אינו משקף את הונו הכללי, כאשר מטרת העל היא הימנעות מחלוקה רוחבית ושווה לאור עיקרון איזון המשאבים.

 

הסכם ממון – אמצעי להגנה מפני העלמת כספים

אי לכך ובהתאם לזאת, באמצעות כריתת הסכם ממון מבעוד מועד יכול כל אחד מבני הזוג להבטיח כי כלל הנכסים אשר קיימים לזוג במשותף יוכללו במסמך כללי אשר מונה ומתייחס לכלל הנכסים הקיימים להם, כאשר פרט לקביעת דרך החלוקה המועדפת על פני בני הזוג, יש בכך כדי לאגד ולמנות את כל אשר קיים לבני הזוג במשותף.

כמו כן, הסכם ממון זוכה למעמד של פסק דין חלוט שכן הוא נערך ונחתם על ידי ערכאה משפטית אשר מוודאת כי כלל הצדדים החתומים עליו עושים זאת מרצונם החופשי ולנוכח הבנתם המלאה של השלכותיו של הסכם זה, כאשר יש בכך להקטין עד כדי להעלים את יכולתו של מי מבין בני הזוג לערער או לדרוש שינויים בהסכם זה מן הרגע שנחתם, שכן הוא מהווה חוזה לכל דבר ועניין.

 

העלמת כספים במסגרת הסכם ממון

לעומת זאת, על אף יכולתו של הסכם הממון להקטין את הסיכוי לקיומה של העלמת כספים, כמו גם להקשות על הצד אשר פועל באמצעותה לבצעה, הסכם הממון כשלעצמו לא מהווה ערובה כי לא תתקיים העלמת כספים לעת גירושין.

זאת כאשר לעתים בעת כריתת ההסכם עצמו יכול אחד מבין הצדדים לבחור שלא להצהיר או להקטין את שווים של הנכסים אשר קיימים בידו, כאשר כתוצאה מכך לעת הצורך לקיים את ההסכם בפועל, קרי להתגרש, ההסכם לא יכלול התייחסות אודות אותם נכסים אשר אינם מוצהרים, כאשר לפיכך לא יאלץ הצד אשר העלימם לחלוק בהם.

לפיכך, קיימים מספר אמצעים ואפיקים אשר באמצעותם יכול מי מבין בני הזוג לוודא ולהבטיח כי לא הועלם הון אשר הוא זכאי לו כדין, בין אם לאור עיקרון איזון המשאבים ובין אם לנוכח חוזה כדוגמת הסכם ממון אשר בני הזוג כרתו מבעוד מועד.

 

כיצד ניתן לפעול כנגד העלמת כספים במסגרת גירושין?

בהמשך לכך, בעבור אדם אשר חושד כי בן זוגו מעלים ממנו נכסים וכספים למען הקטנת זכויותיו במסגרת פירוק ההון בהליך גירושין עומדים מספר אמצעים וכלים משפטיים אשר נועדו לבאר ו/או להתמודד עם החשד.

 

אגירת מסמכים והוכחות פיננסיים

ראשית כל, מומלץ לאדם אשר קיים בקרבו חשד שכזה לאגור ולהיעזר במרבית המסמכים הפיננסיים אשר ידו משגת, כאשר המטרה בכך היא הגעה לסכום ראשוני אשר ידוע לבן הזוג החושד שמאגד את כלל הנכסים המשותפים שקיימים לבן הזוג.

סכום אשר אילו בן הזוג הנגדי יציג מספר שונה ממנו, יוכל להעיד כי אכן פועל אחד מבני הזוג באופן שאינו בתום לב וכאשר לנוכח הוכחת צעד שכזה יינתנו לצד המקופח פיצויים ותגמולים על חשבון הצד אשר שאף לבצע העלמת כספים.

 

הוצאת צו עיקול וצווי מניעה כנגד בן הזוג

בנוסף לכך, יכול בן הזוג להגיש בקשה לעיקול אודות רכושו של בן הזוג, הן מפאת החשד שמא הבריח הון או לחליפין כדי למנוע את הברחתו כעת, באמצעות רישום נכסים על שמותיהם של קרובי משפחתו ו/או מכריו.

יתרה מכך, מומלץ במידה רבה לדרוש את הוצאתם של צווי מניעה אשר למעשה מאפשרים לבן הזוג לבצע ולקיים פעולות כלכליות הנוגעות לנכסיהם המשותפים אך ורק באמצעות אישורם המשותף של בני הזוג, כאשר למעשה בכך שולל בן הזוג מבן הזוג הנגדי את ייפוי הכוח שהיה קיים בחזקתו טרם לכן מתוקף נישואיהם.

 

היעזרות בחוקרים פרטיים

זאת ועוד, כי בן הזוג אשר חושד שנעשה עוול כנגדו יכול להיעזר בסיועם של חוקרים פרטיים אשר ינסו להתחקות ולעקוב אודות אורח חייו של בן הזוג החשוד בהעלמת נכסים, כאשר לנוכח ביקוריו התכופים במוסדות פיננסיים מסוימים יכול אף בן הזוג אשר חושד בהעלמת כספים לדרוש מבית המשפט לבקש את נתוניו הכספיים דרך הבנק או גופים כאלה ואחרים אשר ביכולתם לשפוך אור אודות נכסיו של אותו בן זוג החשוד בהעלמה.

כמו כן, מומלץ לבצע שיח עם מי מבין הגורמים הפיננסיים הרלוונטיים כדוגמת רואה חשבון, יועץ השקעות, גוף בנקאי וכן הלאה, כאשר מתבצע ניסיון לדליית אינפורמציה באמצעות פליטות מידע אשר יעשו מצד אותם גורמים, אודות העברות ומהלכים כלכליים אשר ביצע אותו בן זוג אשר יכולים להעיד או להוכיח כי אכן הוא אינו מתנהל בענייניו הכספיים בשקיפות מלאה ובאופן חוקי.

 

זמן כמרכיב משמעותי בעניין העלמת כספים

זאת ועוד, כי קיים קושי מהותי להוכיח ולהתחקות אחר צעדים כלכליים אשר ביצע מי מבין בני הזוג בטרם מועד הקרע, שכן מדובר בהפרת פרטיות חמורה, כמו גם טענה אשר קשה להוכיח לאור הסתכלות אודות ממצאי העבר.

לפיכך, מומלץ לכל בן זוג להיות מודע ולבצע מעקב אודות נכסיהם המשותפים של הזוג כדרך קבע במהלך נישואיהם ולא רק לעת הקרע או הצורך לקיים הסכם גירושין והפרדת ממון, שכן בית המשפט נוהג לפעול על סמך הוכחות וראיות ולא לנוכח רחשי ליבם של בני זוג אשר מתקוטטים משפטית לעת גירושין.

רוצה לומר, קל ופשוט יותר משמעותית להשיג סימוכין וראיות להעלמת כספים אשר מתקיימת במהלך הנישואין וידוע אודותיה מבעוד מועד, מאשר להעלות טענה שכזו רק לעת קיומו של הליך הגירושין, כאשר בן זוג אשר אינו מודע למצבו הפיננסי של בני הזוג ולאשר קיים בחזקתו, עלול לשלם על כך בכריתת הסכם גירושין אשר מקפח אותו במידה רבה.

 

לסיכום – העלמת כספים במסגרת הליך גירושין כאיום ממשי אך שאינו מהווה גזירת גורל

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, העלמת כספים בעת נישואיהם של בני זוג הינה אפשרית ומתרחשת חדשות לבקרים, כאשר לרוב מדובר בנישואים המערבים בני זוג בעלי ידע והשכלה כלכלית שונה לחלוטין, כמו גם אשר משתכרים בסכומים שונים דרמטית, מכיוון שעצם היכולת לבצע העלמת כספים, לצד התחושה שמוצדק לבצע חלוקה אחרת לעומת חלוקה שוויונית לאור איזון המשאבים דוחף רבים לפעול כך.

לפיכך, מומלץ במידה רבה לבצע מעקב תכוף ותדיר אודות נכסיהם המשותפים של בני הזוג, כאשר 2 בני הזוג מודעים ועוקבים אחר מצבם הכלכלי על מנת להקנות ל- 2 הצדדים את הידע הנדרש למען קיום הליך משפטי כלכלי כדוגמת חלוקת ממון במסגרת הליך גירושין.

זאת ועוד, כי לאור החשד וההשלכות מרחיקות הלכת אשר נלוות לו, גדלה החשיבות של קיום הסכמי ממון בטרם עת, שכן ביכולתם להכליל ולהסדיר את כלל ענייניהם ורכושם של בני הזוג עוד כאשר האחרונים מחזיקים במערכת יחסים בריאה ותקנית, אשר קל יותר משמעותית להתנהל באמצעותה בהיבטים ומישורים כלכליים.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הנכם חושדים כי בן זוגכם מעלים כספים מההון המשותף לשניכם כזוג נשוי, מומלץ מוקדם ככל האפשר להיערך לאפשרות זו בכלל האמצעים והכלים המשפטיים והחוקיים אשר עומדים לזכותכם, בעודכם מנסים להתחקות אחר פעולות כלכליות אשר נעשו, והגשת צווים רלוונטיים על מנת למנוע מבעוד מועד את ההברחה ו/או להוכיח את טענתכם.

כמו כן, הליכים שכאלו מצריכים סיוע משפטי מדויק ודחוף, כאשר לנוכח זאת מומלץ במידה רבה לבצע התייעצות עם עורך דין מוסמך אשר יכול באמצעות בקיאותו בהליכים שכאלו והאופן בו ניתן להתחקותם ולהוכיחם בפני הערכאות השונות, על מנת להבטיח כי כלל ההליך יתבצע על הצד הטוב ביותר, באופן הוגן ובהתאם להסדר אשר בחרו בני הזוג לקיים בעניינם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא