הסתלקות מירושה

מטרתה של צוואה הינה לקבוע באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור, מי הם היורשים המוטבים של אדם במועד בו ילך לעולמו, ומהי הדרך בה הוא מעוניין שרכושו וכספו יחולקו בין היורשים שבחר.

יחד עם זאת, ישנם מצבים רבים אשר בהם מתברר כי האדם שנפטר למעשה לא דאג לכתוב מסמך צוואה מראש, או שלחילופין מתברר כי כן קיים מסמך צוואה, אולם יורשיו של המנוח מבקשים לשנות את אופן החלוקה של הירושה ביניהם, בצורה המנוגדת למתווה ההורשה שהוגדר בצוואה מבעוד מועד.

בכדי שתהיה דרך לספק מענה חוקי ראוי למצבים מסוג זה, ישנו פתרון בחוק שנקרא "הסתלקות מירושה" אשר עשוי להיות שימושי בהקשר של תיקי גירושין ובכלל. בכל מה שחשוב לדעת בנושא של הסתלקות ירושה, נדון בהרחבה במסגרת המדריך הבא.

הסתלקות מירושה – מהי משמעותה?

קיימים מצבים בהם היורשים מעוניינים להתנער מן העיזבון שהותיר להם הנפטר. במצב שכזה נכנסת לתמונה האפשרות לבצע הסתלקות מירושה. אפשרות זו מעניקה ליורש פטור חלקי או מלא מקבלת הירושה שיועדה עבורו.

בשורות הבאות ננסה לעמוד על המשמעות של הסתלקות מירושה, ונסקור מצבים אשר בהם אפשרות כזו עשויה להתברר כשימושית במיוחד ליורש/ת.

 

הסתלקות מירושה – עבור מי האפשרות הזו עשויה להיות רלוונטית?

קיימים תרחישים רבים שהופכים את האפשרות להסתלקות מירושה רלוונטית מאוד עבור היורש. דוגמה למצב כזה היא תרחיש בו היורש מעוניין להימנע מתשלומי מס בלתי רצויים, הנלווים לקבלת נכסים שונים בירושה. במצבים אחרים, עשוי אדם לגלות הסתייגות מקבלת הירושה משיקולים אישיים ואחרים.

למרבה המזל, דיני הירושה במדינת ישראל נותנים פתח לביצוע הסתלקות מירושה עבור מי שאינם מעוניינים בה. אולם בהקשרנו, נשאלת השאלה מה הקשר בין הליכי גירושין והסתלקות מירושה. זהו הנושא אותו נסביר בפסקה הבאה בהרחבה.

 

הסתלקות מירושה בגירושין

זוגות רבים אשר מצויים בהליכי גירושין, מגיעים להליכים לאחר שניסחו בעבר צוואה שמיועדת להסדרת את חלוקת הנכסים והכספים שלהם ביום פטירתם.

במצב כזה ישנה בעייתיות מסוימת בהקשר לגירושין והיא שללא עריכת צוואה מעודכנת, כאשר המוריש ילך לעולמו, הגרוש / ה שלו צפוי/ה לרשת חלק מעזבונו בהתאם להוראות בצוואה שנכתבה כאשר עוד היו נשואים זה לזה וביחסים זוגיים טובים.

הסתלקות מירושה
הסתלקות מירושה

כאמור, ישנן סיבות רבות שעלולות להוביל אדם להעדיף לוותר על חלקו בירושה, כאשר שיקולים פיננסיים הנוגעים לתשלום מיסים מעורבים במקרים רבים.

אולם אל אלו מצטרפים גם שיקולים אישיים, שהופכים דומיננטיים למדי בהקשר של גירושין מבן או בת זוג. זהו מצב קלאסי שבו אדם עשוי להיות מעוניין לבצע הסתלקות מירושה בהקשר לגירושיו.

 

דרכים לביצוע הסתלקות מירושה לאחר הגירושין ובכלל

הסתלקות מירושה ניתנת לביצוע בשני אופנים: הסתלקות כללית מירושה או הסתלקות ספציפית. כשמדובר על הסתלקות כללית מירושה, הכוונה לכך שהיורש בוחר להסתלק מחלקו בעזבון, וכתוצאה מכך – חלק זה מצורף לחלקם של יתר היורשים ומחולק ביניהם.

להבדיל, כאשר מדובר על הסתלקות ספציפית מירושה, הכוונה לסיטואציה בה היורש מסתלק מחלקו בעיזבון, אך בוחר אדם ספציפי להקצות לו את חלקו בירושה. הקצאה זו ניתנת לביצוע מול בן זוגו של המנוח, מי מילדיו, או אחד מן האחים של הנפטר.

 

האם ההסתלקות מירושה היא ברת ביטול?

באופן כללי, הסתלקות מירושה הינה פעולה בלתי הפיכה שלא ניתן לחזור ממנה. אולם בפועל, ישנן אפשרויות לטעון להשפעה בלתי הוגנת, טעות, מצג שווא וכדומה, על מנת לבטל את פעולת ההסתלקות מירושה.

עם זאת, ביטול פעולת הסתלקות מירושה עלולה לחייב את העותר להציג אסמכתאות ועדויות התומכות בתביעתו לביטול הסתלקותן מן הירושה.

 

עד מתי ניתן להגיש בקשה להסתלקות מירושה?

חוקי הירושה במדינת ישראל מגדירים שקיים פרק זמן ספציפי מאוד אשר במהלכו עוד ניתן לבצע הליכים שנוגעים לטיפול בצוואות וירושות, כדוגמת הגשת תצהיר הסתלקות מירושה.

הגשה של בקשת הסתלקות מירושה הינה אפשרית במסגרת טווח הזמנים החל בין פטירתו של המצווה ובין המועד בו מתבצעת חלוקת הירושה שציווה ליורשיו באמצעות צוואתו.

 

איך ניתן להגיש בקשה להסתלקות מירושה?

את בקשת ההסתלקות מירושה מגישים במועד שצוין מעלה, מול רשם לענייני ירושה, או במידה והנושא נמצא בטיפול בבית המשפט לענייני משפחה – ההגשה תתבצע מול בית המשפט.

ככל שקיימת בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה, מומלץ לצרף את בקשת ההסתלקות מן הירושה אל הצווים האלו. מן הראוי לציין כי ההסתלקות מירושה תכנס לתוקפה מרגע הגשת הבקשה.

 

כיצד מתבצעת הסתלקות מירושה במצב שבו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה?

ישנם מקרים שבהם המונח לא מניח אחריו צוואה, מה שהופך את נושא ההסתלקות מירושה למורכב יותר. במצב כזה, רשאים היורשים להצהיר על הסתלקותם מאחוז מסוים מחלקם בעיזבון, כפי שמתווים חוקי הירושה. אולם לא תתאפשר להם הסתלקות מירושה עבור נכס ספציפי.

 

מה קריטי לכלול בהגשת בקשת הסתלקות מירושה?

במסגרת בקשת הסתלקות מירושה יש צורך לפרט מהו סוג ההסתלקות המבוקש, על ידי רישום של שיעור ההסתלקות בו היורש מעוניין. במידה ונדרשת הסתלקות מעיזבון מסוג הסתלקות ספציפית, יש לכלול בבקשה את פרטיו של האדם שלידיו היורש מעוניין להעביר את חלקו בירושה.

 

מה יעשה בנכסי הירושה שיורש הסתלק מזכותו בהם?

הסתלקות של מי מהיורשים מזכותו בירושת המנוח, יכולה לבוא לידי ביטוי באחת משתי דרכים: הסתלקות כללית מעיזבון או הסתלקות ספציפית מעיזבון.

כאשר עסקינן בהסתלקות כללית של יורש מזכותו בעיזבון, הכוונה הינה למצב בו היורש בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון, ומאפשר את העברתו לשאר היורשים, כך שהחלק שלו בעיזבון מחולק בין יתר היורשים שווה בשווה.

לעומת זאת, כשמדברים על הסתלקות ספציפית של יורש מזכותו בעזבון, הכוונה הינה למצב בו היורש בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון, ומייעד אותו לאדם ספציפי שיקבל את חלקו במקומו. הסתלקות ספציפית מעיזבון מאפשרת להעביר את חלק העיזבון האמור לחזקתם של בת או בן הזוג של המנוח, מי מילדיו, או אחד מבין אחיו.

 

האם הסתלקות מירושה בהכרח קבילה מבחינה משפטית?

ככלל, באם בקשתו של יורש לבצע הסתלקות מירושה מוגשת בתום לב וממניעים ענייניים – הגם שאלו כלכליים או אישיים, ניתן להניח שבקשתו תאושר על ידי רשם הירושות או בית המשפט למשפחה.

יחד עם זאת, במידה ובית המשפט חש כי בקשת הסתלקות מירושה הוגשה בכוונת זדון להתחמקות מתשלום חובות העיזבון, או מתוך כל כוונה שבבסיסה אינטרסים שמטרתם לפגוע בזכויות הזולת, יתכן שהבקשה להסתלקות מהירושה תדחה. יתרה מזאת, לא בכל מצב אפשרי לבצע הסתלקות מירושה.

למשל, כשנכסי הירושה יועדו לחלוקה שווה בשווה בין יורשיו החוקיים של המנוח, לכל אחד מהם ניתנת הזכות להסתלק מהחלק שלו בירושה באופן מלא, אולם לא אפשרי שיסתלקו משווי נכסי הירושה באופן חלקי בלבד.

 

הסתלקות מירושה בגירושין מבצעים רק בעזרתו של עורך דין צוואות וירושות

בנושא של הסתלקות מירושה מעורבים לא היבטים חוקיים שחשוב להכיר, ולכן חשוב להיעזר בעורך דין לענייני צוואות וירושות.

עורך דין המתמחה בדיני ירושה ידע לסייע ללקוחותיו לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורם, לספק מענה לכל הסוגיות שעלולות לעלות לפני הטיפול בצוואה, במועד ניסוחה או בזמן חלוקת עזבונו של המונח, ולהציג בפניהם את הפתרונות הרלוונטיים.

לסיכום, ייעוץ משפטי מול עורך דין מקצועי ומיומן, הוא הדרך לוודא כי הטיפול בנושאים כמו הסתלקות מירושה, יתבצע בהתאם להוראות החוק ובאופן שיתן מענה אופטימלי לאינטרסים של כל המעורבים בעניין.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך