גירושין בגין עבירה פלילית של אחד מבני הזוג

גירושין עלולים להיות מנת חלקם של כלל הזוגות בישראל, בין אם מדובר בזוג שומר חוק לחלוטין או זוג אשר אחד מחבריו עוסק בפלילים. כמו כן, לעתים אף הליך הגירושין עצמו, מדיח את מי מבין בני הזוג לבצע עבירה פלילית, כאשר באופן ברור לכל אחת מן הסיטואציות הללו יש דין והשלכה שונה על הסכם הגירושין עצמו.

זאת ועוד, כי לנוכח היותם של גירושין בישראל הליך משפטי אשר נעשה רובו ככולו לנוכח הלכות המשפט העברי העתיק, כאשר מתחזק וקיים הצורך בהחזקה בעילת גירושין כדי להתגרש מאדם שאינו חפץ לסיים את הקשר, חשובה שבעתיים ההבנה וההבחנה אודות מקרים שכאלו, כמו גם כיצד להתנהג בעת קיומם.

לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בהיבטיו הפליליים של הסכם הגירושין, כמו גם כיצד קיומה של עבירה פלילית מצד מי מבין בני הזוג טרם לכן משפיע עליו.

הליך הגירושין בישראל

בהמשך לכך, כדי להבין את תפקידה וחשיבותה של קיומה של עבירה פלילית, בין אם בטרם שהתרחש הליך הגירושין או בין אם כחלק ממנו, חשוב לפזר את מעטה הערפל אודות ההליך מלכתחילה.

 

הסכמי הסטטוס קוו בקום המדינה

לכן, הליך הגירושין בישראל נעשה בהתאם להסכמי הסטטוס קוו אשר נכרתו בין מנהיגי הציונות הדתית בקום המדינה לבין מנהיגיו המדיניים של היישוב העברי, כאשר לנוכח חששם של הראשונים כי המדינה שבדרך עלולה לקבל צביון חילוני גרידא, הבהירו להם האחרונים כי בהיבטי כשרות, שבת, חינוך ודיני משפחה (וכחלק מכך גם גירושין ונישואין) המדינה מתכננת לקבל נופך דתי יהודי אשר יתגלם גם באופן בו היא תערוך ותקיים את אורח חיי אזרחיה.

 

גירושין בישראל – בהתאם להלכה

כלומר, נקבע כי במסגרת דיני משפחה וכחלק מהם נישואין וגירושין, כי כלל הליכי הגירושין והנישואין בישראל יתקיימו בהתאם להחלטת הרבנות הראשית ובאי כוחה, בתי הדין הרבניים, כאשר משמעות הדבר היא שרק בני אותה הדת רשאים להינשא בישראל, כאשר בהתאם לעת הצורך לקיים הסכם גירושין, יש לבצעו בהתאם להוראות ההלכה ובאותו אופן.

רוצה לומר, כפי שבמשפט העברי נקבע במסכת גיטין כי כדי לגרש בני זוג בישראל יש לקיים טקס גט כהלכתו, כאשר הגבר מוסר מרצונו החופשי את גיטו לאשה אשר מקבלת אותו מרצונה החופשי, כאשר מעתה ואילך היא מותרת לכל אדם, כך יש לקיים גם כיום את ההליך, כדי שזה יקבל תוקף ומשמעות מטעם המדינה ויאפשר לבני הזוג להתגרש בפועל.

גירושין בגין עבירה פלילית של אחד מבני הזוג
גירושין בגין עבירה פלילית של אחד מבני הזוג

עילות גירושין ותפקידן

בהמשך לכך, כחלק מאותה מסכת, נמנות ומצוינות עילות גירושין שונות, אשר בשל קיומן רשאי מי מבין בני הזוג לטעון לסיומו המיידי של קשר הנישואין בין בני הזוג, כאשר אותו צד דורש לקבל / לתת גט בהקדם למען היפרדותם המהירה ופציחת דרך חדשה.

אותן עילות חשובות במיוחד לנוכח העובדה כי בהיעדר רצונם המשותף של בני הזוג להתגרש, יכול מי מבינם להחליט כי אינו חפץ להתגרש בשל הרצון לקיים שלום בית, כאשר אילו קיים רצון שכזה לא צפוי בית הדין הרבני לעמוד בדרכו של המבקש, מתוקף ראיית עולמו אשר עולה בקנה אחד עם של הדת היהודית, כי יש לשמור ולייחד את מעמדו של התא המשפחתי, ולהימנע מפגיעה בו עד כמה שניתן.

לפיכך, באמצעות עילת גירושין יכול הצד אשר חפץ להתגרש לקיים את רצונו החופשי ולמעשה להתעלות על מכשול ההסכמה המשותפת אשר נדרש ממקבלו אילולא קיימת עילה שכזו.

 

איזה עילות גירושין קיימות?

זאת ועוד, כי אותן עילות גירושין מהוות צבר סיטואציות ומקרים אשר בשל ולנוכח קיומן, רשאי אותו צד לדרוש את סיום הקשר, כאשר אותן עילות משתנות במידה רבה בהתאם לזהות דורשם, כאשר קיימות עילות בלעדיות לכל צד בהתאם למינו, כדוגמת עילת אישה העוברת על דת משה עבור גברים, בנוסף לעילת גבר שמסרב לזון לטובת נשים, כמו גם עילות משותפות אשר עומדות לזכות 2 בני הזוג, כדוגמת עילה בשל עקרות או אי רצון לקיים יחסי מין ואישות.

בנוסף לכך, עילות גירושין נבדלות בהתאם לשאלת הסובייקטיביות / אובייקטיביות אשר קיימת להן. כלומר, ישנן עילות אשר על קיומן אין עוררין, כך בעבור עילות הנוגעות למומים או עקרות, כמו גם לקיומה של בגידה אילו זו מוכחת כהלכה.

מנגד, קיימות עילות אשר עלולה לקום מחלוקת ואי הסכמה אודותם, כפי שקורה בעבור עילות הנוגעות לקיום אורח חיים שאינו דתי, או התעמרות והתנהגות שלא כדין ישראל, כאשר גם אילו יוכיח מי מבני הזוג כי התקיימה עילה שכזו, אזי שבית הדין הרבני צפוי לאמצה ולקבלה כעילה מן המניין.

 

עבירה פלילית וגירושין

בהמשך לכך, עתה משהבהרנו כיצד ומדוע קיים הצורך להיעזר בעילות שכאלו, בין אם מפאת היעדר הרצון של בן הזוג הנגדי לאפשר את קיומו של הסכם הגירושין, או בין אם מכיוון שבעת הוכחתם הצד אשר אותה עילה קיימת לזכותו זוכה לעתים להגדת זכויות ממון, כדוגמת תשלום כתובה במלואה / פטור מתשלום כתובה, כאשר מדובר בסכום אשר מאמיר לעתים רבות לכדי מאות אלפי שקלים, חשוב לבאר את עניין הפלילים כחלק מכך.

לכן, יש להבחין בין 2 מצבים שונים אשר נוגעים לקיומה של עבירה פלילית, כאשר הראשון נוגע לקיומה של עבירה פלילית שלא כחלק מהליך הגירושין, בעוד שהשני נוגע לעבירה פלילית שנעשה במהלכו.

 

 עבירה פלילית שלא כחלק מהליך הגירושין

כלומר, עבירה פלילית שלא מהווה חלק מהליך הגירושין היא עבירה פלילית אשר התרחשה או התקיימה בלי שום קשר להליך הגירושין עצמו, היא יכולה להוות מניע ו/או סיבה לקיומו של הסכם גירושין, כפי שקורה לעתים רבות, אך העבירה כשלעצמה אינה קשורה בהליך.

כמו כן, בהינתן עבירה שכזו, בתי דין רבים נוהגים להתייחס לעבירה כחלק מעבירה על דיני ישראל, כאשר מדובר בעילה אשר נוגעת להתנהגות שאינה הולמת בן זוג.

רוצה לומר, אילו אדם עוסק בפלילים מכל סוג שהוא, יכול בן/ת זוגה/תו הנגדי לטעון כי בשל עיסוקו בפלילים, בין אם הורשע ובין אם שלא, הוא מפר למעשה את דין ישראל, כאשר לנוכח זאת נוהג בית הדין הרבני לבחון אירועים שכאלו על פי כף חובה, כאשר לא נדיר לחזות בחיוב מתן גט לנוכח זאת, בצירוף גם חיוב תשלום מלוא הכתובה.

 

עבירה פלילית כחלק מהליך הגירושין

מנגד, לעתים בשל היצרים הרבים והמנגנונים הרגשיים אשר מעורבים בהליך משפטי שמערב אדם אשר עד לאחרונה חלקת עימו תא משפחתי וחדר מיטות, חוצה מי מבין בני הזוג את הקו הפלילי, בעודו פונה ישירות לבן זוגו.

כלומר, לעתים ניתן לראות בתופעות פסולות בהן מי מבין בני הזוג מאיים או אפילו סוחט את מקבילו, כאשר הוא דורש ממנו להיעתר לדרישותיו במסגרת הסכם הגירושין כאשר סירוב לכך עלול להתלוות לחשיפת מידע מביך, פגיעה בקרוביו, או כל מנגנון לחץ פסול אחר אשר נצבר לידיו מתוקף חייהם המשותפים וחשיפה לרזי חייו הפרטיים.

בנוסף לכך, מובן מאליו כי במידה ויובהר כי אכן מדובר בעלילות שווא אשר אין להן אחיזה במציאות, צפוי הצד אשר כנגדו העלילו לזכות הן בציווי גט מידי, כמו גם בהגדלת זכויותיו הכלכליות בהיבט הכתובה וחלוקת הממון.

 

סחיטה ועלילת שווא כנגד בן זוג – עבירה פלילית

לכן, חשוב להבהיר ראשית ובראשונה כי סחיטה ועלילת שווא כנד בן זוג היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, על אף כי היא נעשית בתוך בני זוג נשואים, כאשר למרבה הצער מתלוות לעתים רבות בשל כך תלונות שווא חריפות, אשר נוגעות (גם לנוכח הצורך הקרדינלי בעילות גירושין) בעלילות שווא של מי מבין בני הזוג אודות בגידה, אלימות, אלימות מינית, פעילות פלילית וכן הלאה, כאשר בשל אותה תלונת שווא, עלולים להינקט הליכים פליליים כנגד המעליל.

 

כיצד לנהוג לנוכח קיומה של עבירה פלילית כחלק מהליך הגירושין

לפיכך, בשל המשמעות הדרמטית שקיימת לטובת ההפרכה או ההתגוננות אל מול עבירה פלילית אשר מתקיימת כחלק מהליך הגירושין, פונים רבים מבני הזוג להסתייעות בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין גירושין, או משרדי חקירה פרטיים, כאשר מטרתם של אלו היא להגן ולסייע להוכיח את טענותיו של הקורבן, בין אם הינו קורבן לאיומים או שמא להעללות חסרות שחר, הן במישור הגלוי והן בסמוי.

לדוגמה, עורך דין יכול להפריך ולעמת את המעלילה או הסוחט אל מול מעשיו בעודו מוצא חורים בגרסתו, כאשר חוקר פרטי לרוב עוסק בדליית ראיות והקלטת בן/ת הזוג כדי לבאר ולהוציא את הרוח ממפרשיהם, בעודם מנסים לשכתב מציאות אשר עונה לצרכיהם והאינטרס הצר שלהם.

 

סרבנות גט – דווקא אל מול קיומה של עבירה פלילית

זאת ועוד, כי כפי שציינו טרם לכן, לנוכח הצורך לקיים את הליך הגירושין בישראל בהתאם למסכת גיטין כאשר 2 בני הזוג מבצעים את מתן הגט כהלכתו, עלול מי מבין בני הזוג לסרב לקיים את חלקו בעודו למעשה מונע מבן/ת זוגה/תו להתגרש ממנו ולמעשה מעגן אותה לקשר.

לסירוב שכזה נהוג להתייחס כסרבנות גט, אשר מהווה עבירה פלילית כשלעצמה, כמו גם כי מדובר בתואר מפוקפק אשר מזכה את בעליו במגוון סנקציות ועיצומים מטעם המדינה, בעודה שואפת למגר ולהילחם בתופעה זו ביתר שאת מאשר בעבר, כאשר ככל שהשנים חולפות מוחרפות הסנקציות כנגד אותם סרבנים, כאשר הדבר אף מתחדד לנוכח קיומה של עבירה פלילית / גירושין מעבריין.

 

סנקציות בשל סרבנות גט

בהמשך לכך, במידה ואדם נמצא על ידי בית הדין הרבני כסרבן גט, הוא צפוי לעמוד בפני עיצומים אשר נוגעים להיבטי חייו הכלכליים, אזרחיים, פרטיים ודתיים.

זאת כאשר בהיבט הכלכלי הוא צפוי להיות מחויב בדמי מזונות כנגד אותו צד מעוגן, כמו גם במתן פיצוי בדמות כתובה, כאשר אילו מדובר באישה היא תוותר כליל על כתובתה, בעוד שאילו מדובר בגבר הוא צפוי להיות מחויב בתשלומה המלא, זאת בנוסף גם למניעת גישה לחשבון הבנק שלו.

זאת ועוד, כי חידוש מסמכים הכרחיים כדוגמת רישיון, רישיון תעסוקתי (עו"ד, פסיכיאטר, רו"ח, רוקח, רופא), דרכון, ימנעו ממנו כליל, כאשר בנוסף לכך יוטל עליו צו איסור יציאה מן הארץ, ותימנע ממנו האפשרות לעבוד במסגרת חברות ממשלתיות ו/או ציבוריות.

כמו כן, בהיבט הדתי, קרובי משפחתו יהיו אסורים ללימודי תורה והחשבתו כחלק ממניין, כאשר אילו ייפטר בטרם עת, אף לא ייקבר בבית קברות יהודי, ובנוסף בניו לא יעברו ברית מילה.

 

סנקציות בשל סרבנות גט אל מול אסיר

בנוסף לכך, בהיבט הפלילי, כאשר מדובר בסרבן גט אשר הינו אסיר, לנוכח חוק בתי דין רבניים התשנ"ה- 1995, אושר בשנת 2017 תיקון אשר במסגרתו נקבע כי לבתי דין רבניים קיימת הזכות להוציא צו מאסר ו/או להטיל מגוון הגבלות על אסיר שהינו סרבן גט, כדוגמה מניעת השתתפות במסגרת לימודית, שלילת זכאות למזון בכשרות מהדרין, שלילת זכאות לשהייה באגף התורני, ושלילת חומרי קריאה וכתיבה מן האסיר.

 

לסיכום – עבירה פלילית ותפקידה בהליך הגירושין

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, עבירה פלילית משנה במידה רבה את אופן קיומו של הליך גירושין, כאשר בין אם מדובר בעבירה שנעשתה בטרם להליך עצמו, או כחלק ממנו, יש לכך השפעה רבה על השלכותיו של ההליך, קרי הסכם הגירושין אשר ייכרת.

הסיבה לכך היא שבעת קיומה של עבירה פלילית שקרתה טרם לכן, רשאי הצד שאינו מעורב בפלילים לדרוש את סיומו של הקשר בהקדם, כאשר אילו מדובר בעבירה שהתרחשה כחלק מההליך עצמו, יש בכך גם כן הצדקה להגדלת זכויותיו של הצד שכנגדו התקיימה העבירה, בין אם הינה העללת שווא, או סחיטה באיומים.

 

אחרית דבר

לבסוף, לנוכח הדרמטיות הרבה שקיימת הן להליך והן להיבטים שכאלו בתוכו, גדלה משמעותית החשיבות של היעזרות בגורם משפטי מוסמך וכזה שבקיא בכלל החידודים והתקנות הרלוונטיות להליך הגירושין, כמו גם לאופן בו ניתן להתגבר ולהיערך אל מול מקרים שכאלו.

לכן, אילו הנכם נמצאים במהלכו או בפתחו של הליך גירושין אשר מערב בתוכו פלילים, מומלץ במידה רבה להיעזר במלוא  המעטפת המשפטית אשר החוק מקנה לטובתכם, כדי להבטיח כי כלל ההליך מתבצע על הצד הטוב ביותר, ובאופן אשר מבטיח את מלוא מימוש זכויותיכם.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא